Home

Snl grunnloven

Grunnlov er en lov som inneholder grunnleggende regler om et lands statsform og politiske system og regulerer særlig viktige sider ved hvordan det politiske systemet fungerer. Grunnlover betraktes som lover av en «høyere orden». De skal skape stabilitet og forutsigbarhet i statsstyret og også regulere den måten vanlige lover vedtas og endres på Norges Grunnlov ble vedtatt 17. mai 1814 og er verdens nest eldste grunnlov som fortsatt er i kraft. Dette betyr at Grunnloven, slik den ble vedtatt i 1814, har vist seg å være levedyktig i lang tid. Grunnloven av 1814 inneholdt imidlertid kun enkelte bestemmelser om menneskerettigheter. Det er viktig at Grunnloven gir et dekkende bilde av hvilke verdier det norske samfunn bygger på

grunnlov - Store norske leksiko

Novembergrunnloven, vanlig betegnelse på Grunnloven slik den lød etter de endringene som ble vedtatt 4. november 1814 for å tilpasse Grunnloven til unionen med Sverige. Vedtaket skjedde i Christiania i overordentlig Storting, og det var første gang Stortinget trådte sammen. Representantene var under betydelig press, siden grunnlovsendringene egentlig skulle vedtas før våpenhvilen med. Grunnloven er den eneste loven som gjelder både på bokmål og nynorsk. På Lovdatas egne grunnlovssider (https://grunnloven.lovdata.no/) kan man finne mer informasjon om Grunnloven, blant annet historiske versjoner av bestemmelsene. Oppdatert 9. januar 2020 I 1814 fikk Norge egen grunnlov og gikk fra å være en del av den dansk-norske «helstat» til en union med Sverige. I den nye unionen fikk Norge status som en egen stat, men hadde felles konge med Sverige. Før 1814 hadde Norge vært knyttet sammen med Danmark siden 1380. Etter eneveldets innføring i 1660 hadde i prinsippet all makt over Danmark-Norge ligget hos den dansk-norske kongen i. Ei grunnlovsføresegn som er vedteken på denne måten, skal underskrivast av Stortingets president og sekretær og sendast til kongen til kunngjering på prent som gjeldande føresegn i Kongeriket Noregs grunnlov

Revidert grunnlov i november 1814. I tråd med Mossekonvensjonen ble det valgt et «overordentlig» storting som kom sammen 7. oktober for å gjøre de tilpasninger i Grunnloven som var nødvendige på grunn av unionen med Sverige. Endringene ga på flere punkter kongen innskrenket makt i forhold til det som var bestemt i 17. mai-grunnloven Kongeriket Norges Grunnlov danner sammen med konstitusjonell sedvanerett Norges forfatningsrett. Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge.Det betyr at andre bestemmelser som kommer i strid med den, må vike etter lex superior-prinsippet.Grunnloven inneholder bestemmelser om statsformen, om menneskerettigheter, om den lovgivende makt (), den utøvende makt (Kongen i statsråd) og den. Jødeparagrafen er i dagligtale navnet på andre paragraf i Norges Grunnlov fra 1814 til 1851, men viser egentlig til den siste setningen.Paragrafen forbød i sin opprinnelige form jøder å komme til Norge, og jesuitter og munkeordener var forbudt. Den lød 1814 og Grunnloven. Året 1814 er det mest dramatiske året i norsk historie. Fra å være del av et enevelde med hovedstad i København, var vi en selvstendig stat i få måneder om sommeren, før vi gikk inn i en politisk union med Sverige før året var omme Grunnloven § 97, som sier at Ingen lov må gis tilbakevirkende kraft.. Grunnloven § 98, som sier at Alle er like for loven.. Legalitetsprinsippet er videre forsterket i Grunnloven § 113, som sier at Myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov.

Den norske grunnloven er i dag en av de eldste gjeldende grunnlovene i verden. Grunnloven vår har holdt seg aktuell gjennom 200 år og endres stadig for å tilpasses et samfunn i utvikling. Når Grunnloven endres ligger det en lang prosess bak. Det er Stortinget, som lovgivende forsamling, som endrer Grunnloven USAs grunnlov er den overordnede lov i Amerikas forente stater.Den ble vedtatt den 17. september 1787 av et eget grunnlovskonvent i Philadelphia i Pennsylvania, som bestod av delegater fra de ulike statene som dannet USA. I det ni av de tretten statene hadde ratifisert dokumentet markerte det dannelsen av en union av selvstendige stater og en føderal regjering for å administrere unionen Prinsippet om maktfordeling var viktig da Grunnloven ble skrevet våren 1814. Makten er fortsatt delt, men parlamentarismen endret balansen mellom statsmaktene Grunnloven ble beholdt, men den ble noe endret for å tilpasse den nye unionen med Sverige. De viktigste prinsippene i Grunnloven ble også beholdt, og la grunnlag for unionsoppløsningen i 1905 og utviklingen av det norske demokratiet. Sist oppdatert: 14.05.2020 18:34 . Om Stortinget Liste over eidsvollsmenn er en oversikt over de 112 delegatene som deltok i arbeidet med Norges Grunnlov under Riksforsamlingen i Eidsvollsbygningen på Eidsvoll i april-mai 1814.Listen oppgir valgkrets og hvilken partitilknytning de tok under riksforsamlingen

Organisasjonsfriheten er en av individets grunnleggende fire friheter. Det er retten til fritt å danne sammenslutning eller søke opptak i allerede eksisterende samfunn.Den minste sammenslutningen som fins er en forening av to personer, et parforhold, den største er Internett samfunnet. [trenger referanse]Organisasjonsfrihet er relevant i arbeidslivssammenheng Grunnloven § 92: oppdatert av Kjell-Olav Hovde (SNL) over 1 år siden Grunnloven § 92: oppdatert av Kjell-Olav Hovde (SNL) Stig Arild Pettersen (SNL) redigerte og publiserte et endringsforslag fra Svein Askheim for artikkelen Raftoprisen. rundt 2 år side Grunnlover inneholder grunnleggende prinsipper for hvordan en gitt stat skal styres. De varierer fra stat til stat, både i form, oppbygning og innhold, men alle forteller hvem som har makt til å styre og gi lover, hvordan denne makten skal utøves, og hvilke friheter, rettigheter og plikter borgerne har

Grunnloven: oppdatert av Odd Egil Hoprekstad. over 2 år siden daddelvedtak: oppdatert av Andreas Tjernshaugen (SNL) over 2 år siden Andreas Tjernshaugen (SNL) publiserte artikkelforslaget fra Kjetil Evjen (UiB) for artikkelen daddelvedtak. over 2 år siden daddelvedtak: oppdatert av Kjell-Olav Hovde (SNL) over 2 år siden. Fra SNL; Grunnloven. Kongeriket Noregs Grunnlov, Kongeriket Norges Grunnlov, utgjør sammen med konstitusjonell sedvanerett Norges konstitusjon. Grunnloven ble vedtatt av Riksforsamlingen på Eidsvoll 16. mai 1814, og datert og underskrevet den 17. mai 1814. Grunnloven var det sentrale dokument ved etableringen av Norge som selvstendig stat i 1814 1814 og grunnloven; Andre viktige personer i 1814; EIDSVOLL 1814 Magovegen 13, 2074 Eidsvoll Verk Telefon 63 92 22 10 E-post booking@eidsvoll1814.no. Personvernerklæring og informasjonskapsler. Facebook; Instagram; TripAdviso Jurist og politiker. Foreldre: Justisråd, grosserer og godseier Henrik Horneman (1738-1807) og Abel Margrethe Hersleb (1747-1813). Gift i København 12.10.1810 med sin kusine Fredrikke Horneman (29.9.1787-28.11.1852), datter av generalmajor Johan (John) Thomas Horneman (1740-1825) og Sofie Amalie Krog Collin (1765-1840). Dattersønns sønnesønn av Henrik Horneman (1644-1716; se.

Den amerikanske grunnloven er den grunnleggjande loven i USA og er rekna som eit særs viktig dokument der, samstundes som han også har påverka forfatninga i andre land. Han blei vedteken den 17. september 1787 ved kongressen i Philadelphia i Pennsylvania og seinare ratifisert av delegatar frå dei ulike statane som då utgjorde USA. Grunnloven blei verksam den 4. mars 1789 Kjell-Olav Hovde (SNL) godkjente et endringsforslag fra Carina Nilstun (NAOB) for artikkelen engasjementsregler. 13 dager siden Grunnloven § 92: oppdatert av Kjell-Olav Hovde (SNL) over 1 år siden Grunnloven § 92: oppdatert av Kjell-Olav Hovde (SNL Når 17. mai-grunnloven åpnet døren for en sterk kongemakt, var dette et resultat av press fra Christian Frederiks side, og når han holdt døren åpen for en gjenforening med Danmark, var det, slik han uttrykte det i et brev til Frederik 6, med klar referanse til den gamle statsskikk: Overdrages mig Norges Trone, da antager jeg den, om det saa var paa Randen af Afgrunden, blot for at. Grunnlov og ny union. Krigen i 1814 Krigen mellom Sverige og Norge i 1814 varte bare i to uker, men hadde stor politisk betydning. Den viste at partene heller ville forhandle enn kjempe en blodig krig. Sommeren 1814 forsøkte stormaktene å mekle mellom Norge og Sverige Barnevernsunionen ble grunnlagt i Genève i 1920 på initiativ av Eglantyne Jebb (1876-1928). Organisasjonen fikk sin grunnlov i 1923, revidert i 1948, Genèvedeklarasjonen, som ble tiltrådt av Folkeforbundet og oversatt til 60 språk. Barnevernsunionen har lokale organisasjoner i en rekke land.

Amerikanske grunnloven snl USAs historie - Store norske leksikon - snl . Etter den knusende seieren i Golfkrigen mot Saddam Husseins Irak, fikk de amerikanske troppene en overveldende mottakelse ved hjemkomsten. Bildet viser litt av den Grunnloven § 92: oppdatert av Kjell-Olav Hovde (SNL) over 1 år siden Grunnloven § 92: oppdatert av Kjell-Olav Hovde (SNL) Kjell-Olav Hovde (SNL) redigerte og publiserte et endringsforslag fra Sten Lundbo for artikkelen traktat. nesten 2 år siden romrett: oppdatert av Kjell-Olav Hovde (SNL Norges politiske system, eller styreform, er en samlebetegnelse for hvordan den norske staten er organisert og hvordan staten samhandler med det øvrige samfunnet.Norge er formelt en enhetsstat bygget på maktfordelingsprinsippet og prinsippet om parlamentarisme. Det innebærer kort fortalt at politisk makt og myndighet i Grunnloven er fordelt nasjonalt mellom regjeringen, Stortinget og. Kilde: SNL.no/daddelvedtak Opphevelsen. Denne «Jødeparagrafen» ble formelt opphevet i 1851, etter iherdig innsats blant annet av Henrik Wergeland - som døde i 1845 før han fikk se resultatet av sin innsats. Faren, Nicolai, var en iherdig forkjemper for paragrafen i 1814, men endret senere mening Grunnloven ble aldri i samsvar med hans ønske om faste unionelle pålegg, og både kongen og den lovgivende forsamling hadde i hans øyne fått for stor makt. Første nasjonale mål for Wedel var en rask sanering av den gamle seddelmasse, dannelsen av et solid sølvfond i en ny seddelbank og opprettelsen av en stabil pengeenhet i spesidaleren

Menneskerettigheter er de rettigheter og friheter ethvert menneske har i kraft av å være menneske. Disse rettighetene er uavhengig av for eksempel kjønn, klasse eller etnisitet.Gjennom menneskerettighetene løftes grunnleggende verdier som likhet, frihet og verdighet frem I den norske offentligheten på 1800-tallet var det en aktiv og frisk språkdebatt Stortinget vedtar, endrer og opphever Norges lover. Lovdata innarbeider alle endringer i den opprinnelig loven samme dag som de trer i kraft, slik at lovens tekst til enhver tid er oppdatert og riktig Grunnlovskonservatisme er definert som at «Stortinget har tradisjonelt vist motvilje mot å endre grunnloven uten der hvor det har vært nødvendig av praktiske grunner».. Språket og rettskrivningen i gjeldende grunnlov stammer fra en forsiktig normalisering foretatt i 1903. Det gjennomføres gradvise endringer der nye grunnlovsendringer blir formulert i samme språkform som resten av.

FNs konvensjon om barnets rettigheter (Barnekonvensjonen) er en internasjonal avtale om barns rettigheter. Barnekonvensjonen er også kalt barnas egen grunnlov Grunnloven § 102. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet

Lex superior (også kalt trinnhøydeprinsippet, fra lat. høyere lov) er et rettslig prinsipp som innebærer at rettsregler av høyere rang går foran regler av lavere rang dersom det er motstrid mellom reglene.. Det viktige med lex superior-prinsippet er at det fungerer som en harmoniseringsnorm, som vil si at Grunnloven (høyeste rang) gir et tungtveiende bidrag ved lovtolkningen for å. De siste sidene av grunnloven består av godkjenningen fra presidentskapet i Riksforsamlingen, datert 17. mai 1814, samt underskriftene og segl fra samtlige 112 representanter. Helt til slutt følger en deklarasjon fra den enstemmig valgte Norges konge; Christian Frederik. Kilder: Snl.no Eidsvoll1814.no Stortinget.n Ei grunnlov eller ein konstitusjon er dei grunnleggjande lovene som konstituerer ein moderne stat, der mellom anna rettane og pliktene til den enkelte statsborgaren er slått fast.. Kravet om ei grunnlov blei reist på 1700-talet i kampen mot det eineveldige monarkiet som var den dominerande statsforma da. Ideologien var at monarken hadde makta si frå Gud, og innbyggjarane hadde berre å lyde.

Stormannsmøtet på Eidsvoll (ofte kalt Notabelmøtet) var en forsamling av 21 innflytelsesrike nordmenn som møttes 16. februar 1814 på innbydelse fra stattholder Christian Frederik dagen i forveien. Foranledningen var at stattholderen og den norske eliten i januar-februar ble kjent med innholdet i Kieltraktaten fra 14. januar, og at den danske kongen ga opp kampen for å beholde Norge under. Velkommen til Eidsvoll 1814. Som stedet der den norske grunnloven ble skrevet, er det riktig å kalle Eidsvollsbygningen for det moderne Norges vugge. Kom og opplev den store historien og finn din egen rolle som demokratisk medborger i nåtiden og fremtiden Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling Test deg sjølv: Kjelder: Norsk Folkemuseum. 1814 på 1, 2, 3. Eidsvoll 1814. Henta 23.05.2017 frå Norsk Folkemuseum. Krig mot Sverige. Eidsvoll 1814. Henta 27.05.

Menneskerettigheter i Grunnloven - Store norske leksiko

 1. Den 17. mai feirer vi Grunnloven. Barnetoget går da forbi stortingsbygningen, stedet hvor dokumentet fra 1814 både ivaretas og endres. Foto: Stortinget. Historie. Norge har ikke alltid vært et demokrati. Før 1814 hadde folket liten makt, og det var Danmarks konge som bestemte over Norge
 2. Verkseier, embetsmann og politiker. Foreldre: Godseier, kammerherre Søfren (Severin) von Løvenskiold (1743-1818) og Benedicte Henrica Aall (1756-1813). Gift 9.4.1802 i København med Sophie Hedevig baronesse Knuth (9.10.1784-17.1.1819), datter av geheimekonferensråd Adam Christopher greve Knuth-Lilliendal (1755-1844) og Sophie Magdalene Moltke (1765-1829)
 3. Grunnloven kom som et resultat av den amerikanske revolusjonen, som var en løsrivelsesprosess fra Storbritannia. Uavhengighetserklæringen fra 1776 var en del av denne kampen. Her vedtok de amerikanske statene en erklæring som ble innledet med disse ordene: «We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal [].
 4. Kjell-Olav Hovde (SNL) godkjente et endringsforslag fra Maria Ege på artikkelen Barnekonvensjonen. 9 måneder siden Barnets beste: oppdatert av August Rian. 10 måneder siden pressefrihet: oppdatert av August Rian. 10 måneder siden Raftoprisen: oppdatert av August Rian. 10.
 5. nes 150-årsdagen for tilblivelsen av vår grunnlov
 6. Grunnloven: kommentert 1. mai 2014 All aktivitet. Skriv en melding til Ulrik Flatland; Biografi.
 7. Stortinget har oppnevnt Sivilombudsmannen for å ta vare på den enkeltes rettigheter i møte med forvaltningen. Ombudsmannen arbeider for å gjøre offentlige myndigheter bedre, og bidra til at disse respekterer og sikrer menneskerettighetene

novembergrunnloven - Store norske leksiko

I 1990 endret Stortinget Grunnloven slik at også kvinner kan arve tronen. I dag kan altså en kvinne bli monark. Dermed vil det eldste barnet til Kronprins Haakon, det vil si Prinsesse Ingrid Alexandra, arve tronen etter sin far Det sies at det var to partier på Eidsvoll i 1814 - selvstendighetspartiet og unionspartiet. Men dette var ikke politiske partier i moderne forstand. «Partiene» på Eidsvoll var to uorganiserte meningsgrupper: De som gikk inn for full selvstendighet for Norge og de som gikk inn for en union med Sverige

(Grunnloven, 1814, §100) Du har altså en lovfestet rett til å uttrykke meningene dine. Hvis du sier noe negativt om statsministeren eller kommunen du bor i, skal du ikke bli straffet for det. Du skal kunne kritisere myndighetene og stille spørsmål ved det som skjer i samfunnet Den norske Grunnloven baserte seg på folkesuverenitetsprinsippet hvor makten utgikk fra folket, maktfordelingsprinsippet som holdt makten i sjakk, og den norske Grunnloven tok også for seg individuelle rettigheter som trykkefrihet og retten til rettferdig dom. Den norske Grunnloven var samtidens mest demokratiske samfunnsendrende revolusjon, men som tidligere nevnt, slår Grunnloven rundt de. Etter Grunnloven § 88 første ledd kan enhver sak i utgangspunktet ankes inn for Høyesterett som siste instans. I praksis er ankeadgangen begrenset på vesentlige punkter. Når det gjelder den enkelte dommers personlige ansvar, er muligheten for avskjed ved dom til stede, som vi har sett foran

Etter konfirmasjon 1830 ble B. satt i snekkerlære hos D. Koch, ble svenn 1835 og arbeidet som snekkersvenn 3 år i Christiania. Han gikk samtidig på Den kgl. Tegneskole 1833-37. Våren 1838 drog han ut som vandrende håndverker i Europa med opphold i København, Hamburg, Berlin, Wien, München og det nordlige Sveits. Nå virket han også som billedskjærer, og han skal ha studert. I 2018 ga Universitets-forlaget SNL tillatelse til å publisere alle artiklene om historien til så og si alle aviser som noensinne er gitt ut i Norge. Kirker i Norge. I 2019 ga Arfo forlag SNL tillatelse til å publisere artiklene fra bindet om de norske stavkirkene. I 2020 går vi løs på andre kultur-historisk viktige kirker Svartedauden avfolket Norge kraftig. Etter pesten fantes det ikke lenger en elite i landet som kunne opprettholde den norske staten. Styret i Norge havnet gradvis på utenlandske hender og Norge gikk inn i union med Danmark i 1380 En konstitusjon (eller statsforfatning] handler vanligvis om grunnleggende rettsregler i en stat/land. Også grunnlov og konstitusjon kan bety det samme. Ordet konstitusjon er flertydig. I Norge har vi en konstitusjon i form av grunnleggende rettsprinsipper, Grunnloven og konstitusjonell sedvanerett. EU har en konstitusjon i form av Nice-traktaten, men har (foreløpig) ingen grunnlov Grunnloven sikret allerede i 1814 Stortinget mulighet til selv å kreve informasjon fra regjeringen. Etter Grunnloven § 75 bokstav f kan Stortinget kreve å få se «alle offentlige innberetninger og papirer», og etter Grunnloven § 75 bokstav h kan Stortinget «fordre enhver til å møte for seg i statssaker» for å avgi forklaring

Kongeriket Norges Grunnlov - Lovdat

Fra stilseier til FNs hovedkvarter

1814 - Det selvstendige Norges fødsel - Store norske leksiko

Kopioriginal: Verdenserklæringen, forenklet versjon Verdenserklæringen om menneskerettighetene, forenklet versjon Artikkel 1 Alle mennesker er født frie og bør behandles likt Maktfordelingsprinsippet går ut på at staten skal være delt mellom tre uavhengige organer med forskjellige funksjoner: Et statsorgan skal ha lovgivende makt, et annet skal ha dømmende makt og et tredje skal ha den utøvende makten. Den grunnlegende ideen er å sørge for maktbalanse, dette for å sikre grunnleggende verdier som rettssikkerhet, forutberegnelighet og likhet for loven

1814 timeline | Timetoast timelines

Selv om parlamentarismen har vært praktisert i Norge siden 1884, ble den ikke tatt inn i Grunnloven før i 2007. Les mer om parlamentarismens gjennombrudd og utvikling. Sist oppdatert: 24.04.2020 06:25 . Om Stortinget. Stortinget Postboks 1700 Sentrum 0026 Oslo postmottak@stortinget.n FN-sambandet / Om-FN / Avtaler / Menneskerettigheter / FNs verdenserklæring om menneskerettigheter Sist oppdatert: 17.06.2019 Verdenserklæringen er grunndokumentet i det internasjonale arbeidet for menneskerettigheter Glad i kryssord? Her finner du gratis digitale kryssord, i tillegg til sudoku, letekryss, ordmemo og ordmix. Vi har også kryssordbok og kryssordhjelper Om oss. Org.nr: 982 719 445 (Jernbanepersonalets sparebank) og Org.nr: 940 590 698 (Jernbanepersonalets forsikring gjensidig), SWIFT: JERNNO21XXX (eller DNBANOKKXXX ved betaling i annen valuta enn Euro Her kan du se Grunnloven på nynorsk og på bokmål slik lovene lyder etter endringer vedtatt av Stortinget 8. mai 2018. Den første loven som ble vedtatt på nynorsk var log 29. juni 1894 um sams normaltid fyr kongeriget Norig, som fra 1. januar 2008 ble opphevet ved lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid

Australia – Store norske leksikon

Kongeriket Noregs grunnlov - Lovdat

Grunnloven § 92. indirekte diskriminering. menneskerettigheter. Menneskerettigheter i Grunnloven. Norges institusjon for menneskerettigheter. Norsk senter for menneskerettigheter. ratifikasjon. strukturell diskriminering. urfolks rettigheter. Verdenserklæringen om menneskerettigheter. Slik er det imidlertid ikke, vi er blitt til leilendinger i eget land. Vår regjering, stortinget og politikere har brutt Grunnloven og inngått flere multilaterale avtaler som fratatt oss og vår nasjon suverenitet og råderetten i og over eget land, landets grenser, våre naturresurser, realverdier, økonomi og mye mer Store norske leksikon. Logg inn eller registrer deg ☞. Søk. Ole T. Berg Har forfattet følgende artikler I løpet av 1800-tallet kom europeere inn i området for å søke konsesjoner, og i 1894 ble Eswatini et protektorat under Transvaal. Begrenset selvstyre ble ikke gitt før 1963, og fire år senere ble Eswatini et uavhengig kongedømme med ny grunnlov. Hele artikkele

Eidsvoll og Grunnloven 1814 - stortinget

I statsråd 6. november 2020 ble lov om forlengelse av midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv., midlertidig lov om unntak fra kommuneloven og IKS-loven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) og ny integreringslov sanksjonert På 1770-tallet var misnøyen stor blant menn og kvinner i de britiske koloniene på det amerikanske kontinentet. Uten at kolonistene ble rådført eller fikk stemme vedtok det britiske parlamentet stadig nye lover og skatter som de opplevde som både urettferdige og harde. Motstanden mot britene økte o Den 1. mai i år godkjente den konstituerende nasjonalforsamlingen i Tunisia en ny valglov, melder nyhetsbyrået R.Tidligere i år, den 26. januar, vedtok forsamlingen en ny grunnlov.. Dermed er Tunisia ett skritt nærmere å kunne kalle seg et fullverdig demokrati, til forskjell fra andre arabiske land som Egypt, Libya og Yemen, som fortsatt sliter med uro og kaos etter Den arabiske våren

Moldovas samtidshistorie – Store norske leksikon

Norges Grunnlov - Wikipedi

For å starte der det egentlig begynte: For mange år siden leste jeg i Alt Om Fiske eller Villmarksliv en reportasje fra Stabburselva. Så vidt jeg husker var det ikke særlig fisk de hadde fått, men dalen og elven brente seg likevel fast i hukommelsen som et sted jeg hadde lyst til å fiske en gang. Særavgift er en skatt som legges på innførsel, produksjon eller innenlandsk omsetning av nærmere angitte varer og tjenester eller som knyttes til å eie eller endre eierforhold til bestemte varer og fast eiendom. Særavgiftene utgjør sammen med merverdiavgift og toll de indirekte skattene.. I motsetning til merverdiavgiften, hvor avgiftsplikten omfatter alle ledd i omsetningskjeden frem. I dagens samfunn foregår det hyppige meningsutvekslinger i sosiale medier. Da grunnlovens § 100 fastslår at vi har ytringsfrihet i Norge, har enhver rett til å fremme sin mening i sosiale medier, dog med noen begrensninger. Trusler, ærekrenkelser og trakassering er like straffbart om det fremkommer i sosiale medier, som ellers i samfunnet Velkommen til digitale innspillsmøter om kirkens organisering! Møtene som skulle blitt holdt i vår er utsatt til høsten. Nå gjennomføres innspillsmøter digitalt med mulighet for interaksjon underveis! Flere steder i landet vil menigheter samles til å delta i fellesskap. Se oversikt over tidspunkt her og forbered deg på spørsmålene 25. februar samlet de første menighetene i landet seg for å avlegge ed om å stille seg bak den norske selvstendighetskampen. Etter eden var avlagt valgte menighetene valgmenn, som siden skulle velge representanter til Riksforsamlingen på Eidsvoll

Mary jean martin baderSomalias historie – Store norske leksikonNorges historie – Store norske leksikonMiljøvernere tapte rettssaken mot staten - Munin

Det samme er grunnloven staten fikk, når de forente stater i Amerika, USA, ble opprettet. Her ble prinsippene om folkestyret knesatt, USA skulle være et demokrati med folkevalgt president, det skulle være tredeling av makten, det skulle være ytringsfrihet, det skulle være grunnleggende menneskerettigheter og det skulle ikke være forskjell på folk fra fødselen av - I Grunnloven står det at kongen peker ut regjeringen. Det er egentlig ikke helt sant. Det er Stortinget som gjør det, sier Thorsen. Regjeringen: Erna Solberg er sjefen for Norges regjering. Sammen med en gruppe statsråder styrer hun landet vårt - etter Stortingets vilje. Regjeringen blir til etter et stortingsvalg Norges Lover foreligger nå i ny utgave. Samlingen inneholder alle lover som har alminnelig praktisk betydning. I tillegg er det til de lovene som er hjemmel for forskrifter en liste over forskriftene. I samlingen er det også tatt med noen utvalgte konvensjoner Nils Chr. Stenseth Har vært fagkonsulent for følgende artikler: adaptiv radiasjon. agroskogbru

 • Hva skal man ønske seg til jul 2017.
 • Instrumenter i romantikken.
 • Shetland tv series 4 air date.
 • Andrej zvjagintsev savnet.
 • Skål på samisk.
 • Bytte elektrisk anlegg leilighet.
 • Rumi mevlana.
 • Tannpuss barn 1 år.
 • Jacques wein depot gelsenkirchen.
 • Airserver linux download.
 • Hvordan bør vi oppbevare poteter.
 • Salt kirken bergen podcast.
 • Zillertaler heimatstimme ärzte.
 • Siemens iq300 torktumlare.
 • Wanderwege österreich karte.
 • Tankekart på pc.
 • Å leve nynorsk bøyning.
 • Elevers rettigheter i skolen.
 • Chinook helicopter.
 • Silvester bochum 2018.
 • Anastasia dipbrow auburn.
 • Limassol weather.
 • Www hobbykunst net.
 • Morsomme historier fra helsevesenet.
 • Photoshop elements 12 vs 15.
 • Chord geisha lagu cinta.
 • Hænder skaller af.
 • Byggmax butikker.
 • Auf was stehen löwe frauen.
 • Chateau neuf program 2017.
 • Hva vil folk si full movie online free.
 • 9er legung deuten.
 • Hypotesetest engelsk.
 • Priority pass danske bank.
 • Bevegelsessensor kontakt.
 • Fontainebleau miami.
 • Figure skating european championships 2018 results.
 • Krätze kita.
 • To dråper vann grep.
 • Utleie bolig.
 • Hypermobility symptoms.