Home

Arbeidsmiljøloven § 9 4

Dagbladet: - Over 2000 brudd på arbeidsmiljøloven hos Veireno

§ 9-4. Medisinske undersøkelser av arbeidssøkere og arbeidstakere § 9-5. Innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. § 9-6. Kameraovervåking . Kapittel 10. Arbeidstid (§§ 10-1 - 10-13) § 10-1. Definisjoner § 10-2. Arbeidstidsordninger § 10-3. Arbeidsplan § 10-4. Alminnelig arbeidstid § 10-5. Gjennomsnittsberegning av den alminnelige. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 9-4. Medisinske undersøkelser av arbeidssøkere og arbeidstakere (1) Arbeidsgiver kan bare kreve at medisinske undersøkelser skal foretas: a) når det følger av lov eller forskrift, b § 9-4. Medisinske undersøkelser av arbeidssøkere og arbeidstakere (1) Arbeidsgiver kan bare kreve at medisinske undersøkelser skal foretas: a) når det følger av lov eller forskrift, b) Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forst.

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv

Kommentarer til arbeidsmiljøloven § 9-3 Med begrepet «helseopplysninger» menes i følge forarbeidene til loven «informasjon som kan bidra til å kartlegge personers nåværende og mulige fremtidige helsetilstand.» Bestemmelsen er uttømmende med hensyn til hvilke helseopplysninger som kan innhentes i ansettelsesprosessen. Det er med andre ord ikke lov å innhente samtykke for å hente. § 9-4. Sikkerhetssoner m.v. § 9-5. Stansing av petroleumsvirksomheten m.v. § 9-6. Krav til sikkerhetsdokumentasjon § 9-7. Kvalifikasjoner . Kapittel 10. Alminnelige bestemmelser (§§ 10-1 - 10-18) § 10-1. Krav til forsvarlig petroleumsvirksomhet § 10-2. Ledelse av petroleumsvirksomhet, base mv. § 10-3. Tilsyn med petroleumsvirksomheten. Arbeidsmiljøloven; Dommer; Om; Gratis minikurs; Home / Kapittel 12. Rett til permisjon (§§ 12-1 - 12-15) / § 12-9.Barns og barnepassers sykdom § 12-9.Barns og barnepassers sykdom. Arbeidstaker som har omsorg for barn har rett til permisjon: for nødvendig tilsyn med barnet når det er sykt

§ 9-4. Medisinske undersøkelser av arbeidssøkere og arbeidstakere § 9-5. Innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. § 9-6. Kameraovervåking Kapittel 10 Arbeidstid § 10-1. Definisjoner § 10-2. Arbeidstidsordninger § 10-3 Arbeidstilsynet viser til spørsmål om hvorvidt arbeidsmiljøloven § 9-4 kan gi adgang til gjennomføring av testing av arbeidstakere for SARS-CoV-2. Spørsmålet er knyttet til virksomhet utenfor helsesektoren som ikke behandler personer med sykdom eller symptomer på Covid-19 Kommentarer til arbeidsmiljøloven § 14-9. Midlertidig ansettelse Første ledd Bestemmelsen slår innledningsvis fast arbeidsmiljølovens hovedregel: Ansettelser skal som den klare hovedregel være faste. Dette er i tråd med lovens formål om å skape gode og trygge arbeidsforhold. Prinsippet om fast ansettelse har bred politisk oppslutning både nasjonalt og i EU. I forbbindelse med.

Arbeidsgiveren kan kun kreve helseattest og helsekontroll i de situasjoner som fremgår av arbeidsmiljøloven §§ 9-3 og 9-4. På noen arbeidsplasser stilles det ekstra strenge krav til arbeidernes helse. Arbeidsgiveren vil da som regel ha en lovfestet rett til å be om at det fremvises helseattest, eller at de ansatte tar en helsesjekk Stortinget vedtar, endrer og opphever Norges lover. Lovdata innarbeider alle endringer i den opprinnelig loven samme dag som de trer i kraft, slik at lovens tekst til enhver tid er oppdatert og riktig

Departementet gir forskrift om lovens anvendelse for utsendte arbeidstakere, jf. arbeidsmiljøloven § 1-7. 0 Endret ved lover 17 juni 2005 nr. 62 (ikr. 1 jan 2006 iflg § 9-3 og 9-4 Helseopplysninger og medisinske undersøkelser Her er det gitt særlige regler for kontrolltiltak som anses spesielt inngripende overfor arbeidstakerne. Det gjelder arbeidsgivers adgang til å hente inn helseopplysninger ved ansettelse, samt adgang til å foreta medisinske undersøkelser både av ansatte og arbeidssøkere Arbeidsmiljøloven på minst tre måneder. Eldre arbeidstakere over 50 år, som har vært ansatt i bedriften i minst 10 år sammenhengende, kan påberope seg en oppsigelsestid iht. arbeidsmiljøloven på fire måneder. Oppsigelsestiden øker med én måned for hver gang arbeidstakeren fyller ytterligere 5 år Forbud mot å kreve medisinske undersøkelser: Tilsvarende gjelder arbeidsmiljøloven § 9-4 som begrenser arbeidsgivers adgang til å kreve at medisinske undersøkelser skal foretas til tilfeller hvor dette er hjemlet i lov eller forskrift, hvor stillingen innebærer særlig risiko, eller hvor arbeidsgiver finner det nødvendig for å verne liv eller helse

Arbeidsmiljøloven Kapittel 9 -Kontrolltiltak i virksomheten § 9-4. Medisinske undersøkelser av arbeidssøkere og arbeidstakere (1) Arbeidsgiver kan bare kreve at medisinske undersøkelser skal foretas: a) Når det følger av lov eller forskrift, b) Ved stillinger som innebærer særlig risik Det står i Arbeidsmiljøloven at et slikt møte skal holdes. Her skal man finne ut om det er mulig å unngå oppsigelse, og om du eventuelt er den som skal sies opp. Du kan ha med deg en rådgiver til møte, det anbefales å ta med tillitsvalgt. Du kan også velge å ta med en annen person du har tillit til (Arbeidsmiljøloven § 15-1)

Arbeidsmiljøloven - Rettsdat

 1. eringsforbudet i et menneskerettslig perspektiv 10 5 diskri
 2. dre arbeidsgiver har rett til dette gjennom lov og forskrift, det er tale om særlig risikofylt stilling eller når arbeidsgiver finner det nødvendig for å verne liv eller helse
 3. Adgangen til dette reguleres av arbeidsmiljøloven § 9 - 4: «Arbeidsgiver kan bare kreve at medisinske undersøkelser skal foretas: når det følger av lov eller forskrift, ved stillinger som innebærer særlig risiko, når arbeidsgiver finner det nødvendig for å verne liv eller helse..
 4. 9.4 Begrensninger i adgangen til arbeidsmiljøloven: En definisjon av hva fast anset-telse innebærer i arbeidsmiljøloven, en ny hjem-mel for adgang til midlertidig ansettelse i beman-ningsforetak, og en endring i adgangen til å inngå lokal, tidsbegrenset avtale om innleie for bygge

Arbeidsmiljøloven - am

 1. - Arbeidstilsynet antar i lys av dette at det vil være få arbeidsgivere som vil kunne benytte arbeidsmiljøloven § 9-4 bokstav c som rettslig grunnlag til å kreve gjennomføring av.
 2. Drøfting -§ 9-4 II i tilleggsavtalen •Andre saker som ikke uttrykkelig er nevnt i § 9-4 i tilleggsavtalen til hovedavtalen, og som en av partene mener har betydning for de tilsattes arbeidssituasjon •Eksempel på slike saker: •Disponering av arealer til arbeidslokaler, stillerom, hvilerom, spiserom o.l
 3. I § 9-4 gis en uttømmende oppregning av medisinske undersøkelser av arbeidssøkere og arbeidstakere. Det kan ikke gis samtykke utover det som er hjemlet, kriteriet om «nødvendig» skal tolkes strengt. Omfanget av overtid reguleres av § 10-6 (4) i arbeidsmiljøloven:.
 4. 9.4 Departementets vurderinger reglene i arbeidsmiljøloven §§ 2-4, 2-5 og 3-6 var å beskytte arbeidstakere som sier fra om kritikkverdige forhold i virksomheten og å legge til rette for et godt ytringsklima i arbeidslivet. Det er mange eksempler på at varsling ha

Arbeidsmiljøloven - en oversikt - Jusstorge

 1. Tiltaket må vurderes opp mot de krav som følger av arbeidsmiljøloven §§ 9-1, 9-3 og 9-4, personopplysningsloven § 11, jf. §§ 8 og 9 og annen relevant lovgivning. Generelt vil tiltak som personlighetstester, kredittsjekk, innhenting av helseopplysninger mv. måtte begrenses til stillinger der krav om dette er klart nødvendig
 2. arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen. 2 Rettskildebildet Det vil her knyttes enkelte bemerkninger til de rettskilder som er av særlig betydning for oppgaven. 2.1 Arbeidsmiljøloven med forarbeider Arbeidsmiljøloven er sentral når arbeidstakeres og arbeidsgiveres rettigheter og plikter skal fastlegges4
 3. arbeidsmiljøloven § 9-4 og etter bestemmelser i særlovgivningen. Hovedvekten av oppgaven vil omhandle adgangen etter § 9-4, fordi dette er den generelle og samtidig mest aktuelle hjemmelen for de fleste arbeidsgivere. 1.2 Avgrensning. Problemstillingen avgrenses mot behandlingstilfellene
 4. Arbeidsgiver kan ikke pålegge noen en medisinsk test. Det finnes noen særunntak for dette i arbeidsmiljøloven § 9-4, men den kommer ikke til anvendelse i denne formen for praksisstudier. Kan praksisstedet kreve at jeg ikke har vært utenlands de siste fire ukene

Arbeidsmiljøloven og folketrygdloven har en nær innbyrdes sammenheng og må tolkes i lys av hverandre.20 Bestemmelser i folketrygdloven, særlig kapittel 8, er dermed av betydning for arbeidsgivers tilretteleggings- og omplasseringsplikter etter aml. § 4-6 § 4-4 Ekstraordinære arbeidsbehov ved statsbesøk, større arrangementer og lignende.. 9 § 4-5 Tjeneste uavhengig av løpende arbeidsplan jf. arbeidsmiljøloven (aml) § 10-2, 1. ledd. Unntak fra aml må kun benyttes der det er et klart tjenstlig behov fo Etter BNLs syn kan arbeidsgiver uansett med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 9-4 kreve at arbeidstaker gjennomfører testingen. Bestemmelsen fastsetter at arbeidsgiver kan kreve medisinske undersøkelser når arbeidsgiver finner det nødvendig for å verne liv eller helse Arbeidsmiljøloven inneholder bl.a. regler om krav til arbeidsmiljøet og om informasjon og medvirkning under omstillinger. Ved brudd på arbeidsmiljøloven i forbindelse med en omstilling bør først og fremst arbeidsgiver gjøres oppmerksomme på forholdet. Partene bør sette seg ned og diskutere mulige løsninger på problemet

6.1 Gjeldende rett . Arbeidsmiljøloven § 1-1 angir lovens formål slik: Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet Jf. arbeidsmiljøloven § 9-3 og 9-4. §3 OPPSIGELSE, OMPLASSERING. 3.1 Formkrav. Oppsigelse skal skje skriftlig, jf. arbeidsmiljøloven § 15-4. 3.2 Oppsigelsesfrister. 3.2.1 Hovedregel. Som hovedregel gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder regnet fra oppsigelsestidspunktet Arbeidsmiljøloven kapittel 18 om tilsyn og tvangsmidler mv. gjelder tilsvarende så langt det passer. § 9-4 Medisinske undersøkelser av arbeidssøkere og arbeidstakere (1) Arbeidsgiver kan bare kreve at medisinske undersøkelser skal foretas: a) når det følger av lov eller forskrift • Arbeidsmiljøloven § 10-12 og/eller • HTA kap. 3 pkt. 3.4. Kommunen/virksomheten skal foreta en konkret vurdering av hvilke ledere i 3.4.2 og 3.4.3 som ikke omfattes av overtidsbestemmelsene. Arbeidstakere som er omfattet av arbeidsmiljøloven § 10-12 (2) kan tilstås en fast godtgjøring for arbeid ut over ordinær arbeidstid

§ 9-1.Vilkår for kontrolltiltak i virksomheten ..

 1. 10.1 Gjeldende rett . Arbeidsmiljøloven har ikke uttrykkelige regler som stiller krav til arbeidsgivers oppfølging av et varsel, men bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 2 A-3 femte ledd bokstav c viser til at varslingsrutinene skal omtale fremgangsmåten for mottak, behandling og oppfølging av varselet
 2. ering, gjelder også for virksomhetens øverste leder. Det er imidlertid anledning til å ansette øverste leder på åremål, jf. § 14-10. Mer praktisk er kanskje bestemmelsen i §15-16 (2) som gir anledning til å inngå forhåndsavtale der vedkommende frasier seg oppsigelsesvernet i aml. kapittel 15 mot etterlønn ved fratreden
 3. gen av den enkeltes arbeidssituasjon skal: e) det gis tilstrekkelig informasjon og opplæring slik at arbeidstaker er i stand til å utføre arbeidet når det skjer endringer som berører vedkommendes arbeidssituasjon
 4. Arbeidsmiljøloven regulerer arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid kalles også internkontroll. Hopp til innhold. Velg målform: Bokmål. Salg, service og reiseliv Vg1. Lover og regler. HMS-regelverk.
Tønsbergs Blad - Arbeidsmiljø

§ 9-3. Innhenting av helseopplysninger ved ansettelse ..

Lov om petroleumsvirksomhet [petroleumsloven] - Lovdat

Last ned/Skriv ut PDF. Velg kapitler og/eller paragrafer og klikk på knappen Se PDF nederst til høyr som bedriften anviser, jf. arbeidsmiljøloven § 9-4 og § 9-3. Denne undersøkelse skjer for bedriftens regning. 5.4. Partene er enige om betydningen av at bestemmelsen om lønn under sykdom ikke misbrukes. I tilfelle hvor det er grunn til å tro at misbruk er til stede, innrapportere arbeidsmiljøloven § 15-8.....91 5.7.3 Oppsigelse ved fravær på grunn av barn/barnepassers sykdom, svangerskap mv. og militærtjeneste mv...93 5.8 Opphør av 9.4 HR-systemets reise - og utleggsmodul. Ansettelsen er midlertidig, jf. arbeidsmiljøloven § 14-9 (1) e), med tiltredelse [dato], og fratrer uten ytterligere oppsigelse [dato]. Dersom arbeidsforholdet varer utover ett år, vil arbeidsgiver sende skriftlig varsel om tidspunkt for fratreden senest en måned før fratredelsesdato, jf. arbeidsmiljøloven § 14-9 (4) 9.4 Forskrift 55 9.5 Forarbeider 55 9.6 Rettspraksis 57 9.6.1 Høyesterettsdommer 57 9.6.2 Lagmannsrettsdommer 57 9.6.3 Tingrettsdommer 57. 1 1 Innledning 1.1 Tema og problemstilling Etter arbeidsmiljøloven (aml.) § 14-9 (1) 1. pkt er hovedregelen at arbeidstaker skal ansettes.

Arbeidsmiljøloven definerer arbeidstaker slik i § 3 nr. 1 første ledd: Med arbeidstaker mener denne lov enhver som utfører arbeid i annens tjeneste. En person skal regnes som arbeidstaker i lovens forstand hvis tilknytningen til arbeidsgiver reelt sett har karakter av et ansettelsesforhold Det er arbeidsmiljøloven (AML) som er den viktigste loven ved oppsigelser. Det er faste regler for hvordan en oppsigelse skal skje - både for arbeidstaker og arbeidsgiver. En oppsigelse foregår ved at enten bedriften eller den ansatte gir en oppsigelse skriftlig. Enten personlig, eller ved å sende rekomandert brev. Oppsigelsen må være saklig etter arbeidsmiljøloven. En analyse av grensen mellom fast og midlertidig ansettelse, jf. arbeidsmiljøloven § 14-9, og rettsvirkninger. Kandidatnummer: 193127 Veileder: Marit B. Frogner Antall ord: 14 836 JUS399 Masteroppgave !9.4.4!Retten til å stå i stilling. § 9-4. Oppdeling i tiltaksklasser Kapittel 10 Krav til kvalitetssikring Innledning § 10-1 Ansettelse kan dokumenteres ved å legge frem skriftlige arbeidsavtaler i henhold til arbeidsmiljøloven § 14-5 og § 14-6. Veiledning til andre led

§ 12-9.Barns og barnepassers sykdom - Arbeidsmiljøloven ..

(Arbeidsmiljøloven § 12-9(4)) I disse tilfellene har foreldre rett til pleiepenger fra NAV. (Arbeidsmiljøloven § 4-6) Tilrettelegging kan for eksempel være fleksibel arbeidstid (Arbeidsmiljøloven § 10-2(3)) eller redusert arbeidstid. (Arbeidsmiljøloven § 10-2(4) Hovedavtale og Hovedtariffavtalemellom PBL (Private Barnehagers Landsforbund) på den ene side og Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta på den annen side for perioden 1. mai 2018 - 30. april 202 - arbeidsmiljøloven § 10-12 og/eller - HTA kapittel 3 pkt. 3.4 . Virksomheten skal foreta en konkret vurdering av hvilke ledere i HTA kapittel 3, pkt. 3.4 som ikke omfattes av overtidsbestemmelsene. Arbeidstakere som er omfattet av arbeidsmiljøloven § 10-12 (2) kan tilstås en fast godtgjøring for arbeid utover ordinær arbeidstid arbeidsmiljøloven § 14-9 (4). I øvrige tilfeller faller kontrakten bort uten oppsigelse ved Avtaleperiodens utløp. Ved enighet mellom Klubben og Treneren kan Arbeidsavtalen bringes til opphør. For øvrig kan hver av partene si opp Arbeidsavtalen med 6 måneders varsel. Oppsigelse fra Klubbens side må være saklig begrunnet rettigheter og plikter overfor hverandre. I følge arbeidsmiljøloven § 14-5 skal det inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Bestemmelsen suppleres av arbeidsmiljøloven § 14-6. Denne oppstiller minstekrav som må være oppfylt for at arbeidsavtalen skal være tilfredsstillende

Video: § 14-9. Fast og mid

§ 4-1. Generelle kra - Arbeidstilsyne

Men selv om hovedreglene i arbeidsmiljøloven ligger fast, er flere av endringene vesentlige, som innføring av midlertidig ansettelse på generelt grunnlag og innføring av 72-årsgrense for oppsigelse. gjelder i utgangspunktet ikke arbeidsgivers varslingsplikt ved fratreden jf. § 14-9(4) inntil ett år reduseres i medhold av arbeidsmiljøloven § 10- 2. 9.4 B EGUNSTIGET Forsikringssummen utbetales i slik rekkefølge (ugjenkallelig begunstiget i den rekkefølge de er nevnt): A Avdødes ektefelle (se dog bokstav C) B Samboer (se dog bokstav C Arbeidsmiljøloven § 14-9 oppstiller hovedreglene for når det er anledning til å ansette noen midlertidig. Fra dette utgangspunkt finnes det et viktig unntak i aml. § 14-9 (4). Her fremgår det at hvis du har vært midlertidig ansatt et sted i mer enn ett år,. Arbeidsmiljøloven*har*som*formål* Microsoft Word - Sak 9-4 HMS-arbeid i foreningene.docx Created Date: 11/13/2015 2:21:28 PM.

3.2 Arbeidsmiljøloven § 9-4 om medisinske undersøkelser av arbeidssøkere og Videre har aml. § 9-4 regler om i hvilke tilfeller en arbeidsgiver kan kreve medisinske undersøkelser av arbeidssøkere og arbeidstakere. Her stilles det opp tre alternative grunnlag 9.4 For reiser til og fra legevaktsentral tilstås leger som er ansatt eller har fastlege hjemmel i legevaktdistriktet kr 171 per påbegynt halvtime utover 30 minutter hver vei. Bestemmelsen supplerer rettigheten til skyssgodtgjøring i pkt. 9.3 og sikrer at leger som har lang reisevei (over 30 minutter hver vei) får en ekstra godtgjøring på kr. 171 per påbegynt halvtime utover 30 minutter 9.4 For reiser til og fra legevaktsentral tilstås leger som er ansatt eller har fastlegehjemmel i legevaktdistriktet kr 177 per påbegynt halvtime utover 30 minutter hver vei. 9.5 Eventuell bakvakt godtgjøres etter punkt 8.3, vaktklasse 1 4.9 Virksomhetsoverdragelse iht. arbeidsmiljøloven kapittel 16.. 9 4.9.1 Overføringen må gjelde en selvstendig enhet (enhetsvilkåret).. 9 4.9.2 Virksomheten må være overført til ny innehaver på grunnlag av kontrakt elle Nei, arbeidsmiljøloven gjelder ikke for fiskere ombord på skip. Etter personopplysningsforskriften § 9-4 skal arbeidstakers e-postkasse mv. avsluttes og innhold som ikke er nødvendig for den daglige driften av virksomheten skal slettes innen rimelig tid etter at arbeidsforholdet opphørte

Advokatforeningen har ingen merknader til den lovtekniske siden av departementets forslag, slik dette er fremsatt i høringsnotatet punkt 9. 4 OPPSUMMERING Oppsummert ser Advokatforeningen både kvalitative og kvantitative utfordringer ved departementets forslag om at Arbeidstilsynet skal ha tilsynskompetanse med innleiereglene og likebehandlingsreglene i arbeidsmiljøloven 2.6 Arbeidsmiljøloven De ansatte sine miljøkrav er ivaretatt gjennom «Arbeidsmiljøloven». Arbeidstilsynet fører tilsyn med at loven etterfølges. Ved bygging av nye skoleanlegg er det viktig at en legger til grunn de retningslinjer som loven og tilhørende forskrifter legger opp til. Dette gjelder blant anne arbeidsmiljøloven (forkortet aml.), som omfattet av tariffavtale som kan føre til gjelder det krav både til si opp Arbeidsmiljøloven (aml.) § 15-4 1. INNLEDNING: BEGREPER Grunnlaget for arbeidsforholdet blant annet regulerer adgangen til oppsigelse og avskjed. Mange arbeidsforhold er også omfattet av tariffavtaler Arbeidsmiljøloven - kap 13 Vern mot diskriminering I Lov om Den norske kirke § 29 er det regulert et generelt krav om medlemskap i Den norske kirke for alle ansatte. Dispensasjon fra dette kravet avgjøres av biskopen, jf (arbeidsmiljøloven) s 139-40. Etter arbeidsmiljøloven § 9-4 nr 1 kan medisinske undersøkelser bare benyttes som kontrolltiltak. når det følger av lov eller forskrift, ved stillinger som innebærer særlig risiko, når arbeidsgiver finner det nødvendig for å verne liv eller helse

§ 9-4. Medisinske undersøkelser av arbeidssøkere og arbeidstakere § 9-5. Innsyn i arbeidstakers e-post mv. Kapittel 10. Arbeidstid § 10-1. Definisjoner Chapter 4 Requirements for the work environment § 4-1. General requirements for the work environment § 4-2. Requirements for preparation, participation and development § 4-3 fratredelsestidspunktet, jf. arbeidsmiljøloven § 14-9 (4). I øvrige tilfeller ved utløp av kontraktstiden faller kontrakten bort uten oppsigelse. Arbeidsavtalen kan bringes til opphør ved enighet mellom Klubben og Spilleren. Kontrakten kan ikke ensidig bringes til opphør i løpet av sesongen, med mindre annet e Arbeidsmiljøloven - Lov av 17. juni 2005, nr. 62 Arbeidstvistloven - Lov av 5. mai 1927 nr. 1 Brann- og eksplosjonsvernloven - Lov av 14. juni 2002 nr. 20 Elektriske anlegg - Lov av 24. mai 1929 nr. 4 (El-tilsynsloven) Eksplosive varer - Lov av 14. juni 1974 nr. 39 Forurensningsloven - Lov av 13. mars 1981 nr. Hovedavtalen § 9-4. 3.4 Omplassering. 3.4.1 . Ved omplassering/overgang til lavere lønnet stilling i samme virksomhet* pga. omorganisering, sykdom, skade, Dersom fridag som er erstatning for arbeid på søndag (ukentlig fridag, jf. arbeidsmiljøloven § 108). Det tas forbehold om at gjeldende regelverk kan bli endret, herunder lov om folketrygd og arbeidsmiljøloven. For mer informasjon vises til nettsidene nav.no. Følgende lover regulerer fosterforeldres arbeidsrettslige stilling og deres sosiale rettigheter: Folketrygdloven [LOV-1997-02-28-19] Arbeidsmiljøloven [LOV-2005-06-17-62

Lovlighet av forebyggende medisinsk testing av

§ 14-9. Midlertidig ansettelse - Arbeidsmiljøloven ..

9.4 Praksis fra Direktoratet for arbeidstilsynet 10 «Omfang og bruk av bestemmelsene om unntak fra reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven (2005)», utredning av SENTIO AS for arbeids- og inkluderingsdepartementet, September 2006. Side 3 av 5 Arbeidsmiljøloven § 9-4 4 c Politiattest For stillinger hvor det stilles spesielle krav om politiattest, skal den ansatte framlegge tilfredsstillende politiattest før tilsetting. Lov om barnehager § 18 ¸ Lov om grunnskoler § 10-9, Lov om barnevern § 6-10, Lov om helsepersonell § 18 4 d Tilsettingsbrev Tilsetting skal meddeles skriftlig arbeidsmiljøloven § 15 -8.....95 5.7.3 Oppsigelse ved fravær på grunn av barn/barnepassers sykdom, svangerskap mv. og militærtjeneste mv...97 5.8 Opphør av 9.4 HR-systemets reise- og utleggsmodul. arbeidsmiljøloven § 14-9 (4). I øvrige tilfeller faller kontrakten bort uten oppsigelse ved Avtaleperiodens utløp. Ved enighet mellom Klubben og Treneren kan Arbeidsavtalen bringes til opphør. For øvrig kan avtalen kun bringes til opphør dersom vilkårene i punkt 11.2 eller 11.3 er oppfylt. 11.2 Klubbens rett til å avslutte arbeidsforholde Jf. arbeidsmiljøloven § 10-9. 4.5 Arbeidstidens inndeling. Arbeidstidens inndeling, herunder eventuell innføring av fleksibel arbeidstid, fastsettes etter drøftinger med vedkommende organisasjons tillitsvalgte uavhengig av eldre lokale avtaler om arbeidstidens inndeling. 4.6 Helgeaftener o.l

Arbeidsmiljøloven har vært gjenstand for mange store og små endringer siden 1977. Innhenting av helseopplysninger ved ansettelse.. . . . . . 124 § 9-4 opp først, jf. arbeidsmiljøloven § 15-7 (2) og Hovedavtalen § 9-4. 3.4 Omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang til lavere lønnet stilling i samme virksomhet* pga. omorganisering, sykdom, skade, rasjonalisering eller andre grunner som ikke skyldes arbeidstakerens forhold, skal arbeidstakeren beholde si 1.1Arbeidstaker ansettes i midlertidig stilling, jf. arbeidsmiljøloven § 14-9 (1) e), med tiltredelse [dato], og fratrer uten ytterligere oppsigelse [dato]. Dersom arbeidsforholdet varer utover ett år, vil Arbeidsgiver sende skriftlig varsel om tidspunkt for fratreden senest en måned før fratredelsesdato, jf. arbeidsmiljøloven § 14-9 (4) Hovedavtalen § 9-4 og arbeidsmiljøloven kapittel 15 og 17. Alle tilsettinger skjer normalt med en prøvetid på 6 måneder. I prøvetiden gjelder 14 dagers gjensidig oppsigelsesfrist. Forlengelse av prøvetiden kan bare skje når arbeidstaker skriftli arbeidsmiljøloven § 15-7 (2) og Hovedavtalen § 9-4. 3.4 Omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang til lavere lønnet stilling i samme virksomhet* pga. omorganisering, sykdom, skade, rasjonalisering eller andre grunner som ikke skyldes arbeidstakerens forhold, skal arbeidstakeren beholde sin nåværend

Arbeidsliv Datatilsyne

Arbeidsmiljøloven av 1977 hadde en bestemmelse som uttrykkelig forbød prestasjonslønnssystemer 1.9.4.1 Departementets vurderinger og forslag. Det fremgår ikke av merknadene til § 17-1 i Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) at man tok sikte på å endre loven på dette punkt arbeidsmiljøloven rom for at arbeidsgiver kan dekke et midlertidig arbeidskraftsbehov gjennom midlertidige ansettelser eller ved innleie av arbeidskraft, jf. henholdsvis aml. § 14-9 andre ledd og §§ 14-12 og 14-13. 14For eksempel Rt. 2008 s. 856 avsnitt 35 og Rt. 2000 s. 1602 Nøkk-dommens. 160 - 9 - 4.3.3 Vakt på vaktrom . Arbeidstid . Vakt på vaktrom er passiv arbeidstid, jf. arbeidsmiljøloven § 10-4. Timetallet for vakt på vaktrom regnes etter forholdet 1:1. Dersom vakt på vaktrom medfører hyppige utrykninger i den passive perioden og ikke lenge Brøt arbeidsmiljøloven på Bingsa. Rådmannen vedgår at Bingsa har brukt mer på investeringer enn budsjettert, men mener tallet er 9,4 millioner. Mens revisjonen bruker tallet 16,2 mill

§ 10-4. Alminnelig

- 9 - 4.3 Vaktordninger 4.3.1 Drøftingsplikt . Behovet for og omfanget av vaktordninger skal drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte før vakt- samsvarer med arbeidsmiljøloven § 104 skal arbeidstidsordningen tas opp til drøfting med de - tillitsvalgte Arbeidsmiljøloven §12-10. 2.9.4 Tjenestefri uten lønnstrekk Tjenestefri uten lønnstrekk gis ved: Eget bryllup 1 dag Nærmeste pårørendes dødsfall etter avtale Egne lege- og tannlegebesøk medgått tid Blodgivning medgått tid Oppstart i barnehage medgått tid (inntil 1 dag Arbeidsmiljøloven INNHOLD Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser § 1-1. Lovens formål § 1-2. Hva loven omfatter § 1-3. Petroleumsvirksomhet til havs § 1-4. Virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker mv. § 1-5. Arbeid i arbeidstakers og arbeidsgivers hjem § 1-6 Kveldens siste nyheter med sport og vær Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk 1. april 2018 - 31. mars 2020 Mellom Landsorganisasjonen i Norge/EL og IT Forbundet og Hovedorganisasjonen Virke § 1 OVERENSKOMSTENS OMFANG 1.1 Overenskomstens bestemmelser skal gjelde for arbeidstakere som er ansatt i virksomheter innen IKT og serviceelektronikkrelaterte virksomheter. Overenskomsten gjelder ikke for utplasserte skoleelever som gis.

NAVs veiledning sier at «opplysninger av medisinsk art må avklares med pasienten». Men hvis pasienten er under press fra arbeidsgiver eller NAV, er et slikt samtykke lite verdt. Det tar arbeidsmiljøloven hensyn til. Arbeidstakers samtykke er ikke nok til å gi arbeidsgiver adgang til helseopplysninger (AML §§ 9-3, 9-4) Arbeidsmiljøloven § 9-3 og § 9-4 omtaler innhenting av helseopplysninger og gjennomføring av medisinske undersøkelser. Det er gjerne knyttet til spesielle stillinger, der det foreligger spesielle behov, som for eksempel for piloter. Vi har tidligere skrevet om innhenting av helseopplysninger og sykefravær på Jusstorget her 9 4.1.4 Når en arbeidstaker fortsetter på samme arbeidsplass samtidig som han/hun skifter arbeidsgiver, skal lønnsansienniteten beholdes. Med samme arbeidsplass forstås innenfor samme kontraktsområde. 4.1.5 Spørsmålet om den enkelte arbeidstaker skal opprettholde sin lønnsansiennitet FORPLEININGSBEDRIFTER NB! Dato blir oppdatert. I lønnsoppgjøret høsten 2020 ble partene enige om at Sentralavtalen videreføres, uten andre endringer enn følgende i § 20 første punktum: «Avtalen trer i kraft 1. mai 2020 og gjelder til 30. april 2022, og videre ett år ad gangen hvis skriftlig oppsigelse ikke finner sted senest 3 måneder før utløpstidspunktet.

Nettopp fått din første jobb? Dette må du huske på!Hovedtariffavtalen ks akademikerne by Akademikerne - Issuu

STATSBYGG ADRESSE 815 55 045P.b. 8106 Dep. N-0032 Oslo TLF. BESØKSADRESSE statsbygg.noErling Skakkes gate 66, 7012 Trondheim NETT BILDE SIDE 1 Teknisk anlegg på tak, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Duis at vestibulum ligula, ac accumsan nisl. Duis at odio sed dui imperdiet posuere in quis elit. Donec pulvinar nisi nec elit gravida, viverra blandit neque effi citur Sjøfartsdirektoratet har fastsatt ny forskrift om kontrolltiltak for arbeidstakere under skipsarbeidsloven. Forskriften harmoniserer rettstilstanden for arbeidstakere omfattet av henholdsvis arbeidsmiljøloven og skipsarbeidsloven når det gjelder arbeidsgivers bruk av kameraovervåking og innsyn i e-post og annet elektronisk lagret materiale I!! Arbeidsgiverens håndtering av varsling etter arbeidsmiljøloven § 3-6!!! Kandidatnummer: 186397 Veileder: Harald Pedersen Antall ord: 13 82

Clement Endresen til HøyesterettKaller 19 måneders sluttpakke «helt ordinær»
 • Hypermobility symptoms.
 • Kassler i ugn recept.
 • Fotocenter tuna ab.
 • Rennrad leihen leipzig.
 • 24 nettbutikk.
 • Sunni hadith.
 • Mitsubishi evo 10.
 • Motorsykkeldagbøkene rollefigurer.
 • Single bilder kostenlos.
 • Besifring akkorder.
 • Karate gradering.
 • Happy tłumaczenie.
 • Verkalkung gelenke ernährung.
 • Bjerke vgs idrett.
 • Kiropraktor sarpsborg.
 • Deutsch lernen b1 prüfung.
 • Happiest country in the world 2018.
 • Tage am strand stream movie2k.
 • Mazda mx 5 nb hardtop montieren.
 • St peter schwarzwald wetter.
 • Nygårdslien skole skolerute.
 • Enova støtte luft til luft varmepumpe.
 • Hvor mye veier en shetlandsponni.
 • Hagefigurer og fontener.
 • Ändra röst app.
 • Ebay spiegel antik.
 • Playstation 5 erscheinungsdatum.
 • Gränzbote tuttlingen immobilien.
 • Baufinanzierung mit kfw rechner.
 • Congress of vienna.
 • Cups meaning tarot.
 • Tanzschule heilbronn hochzeitskurs.
 • Shackleton elephant island.
 • Hornbach garten bäume.
 • Staatenbündnis.
 • Islam hellige skrifter.
 • Gewerbegebiet erding west.
 • Født i uke 27.
 • How to reinstall windows 10 apps using powershell.
 • Toll næringsmidler.
 • Julia louis dreyfus wiki.