Home

Etiske retningslinjer i arbeidslivet

Etikk i arbeidslivet THM blogging - Tor Henri

Etikk i arbeidslivet - IPOs nettste

Etiske retningslinjer i arbeidslivet - Renhold Trondhei

 1. stelønn. EU har foreslått et direktiv om
 2. forstått kommunens etiske regler. 12. PERSONLIG ANSVAR Ansatte i Oslo kommune har et personlig og selvstendig ansvar for å følge kommunens etiske regler. Ansatte må ta opp tvilstilfeller i forhold til de etiske reglene med sin nærmeste leder. Kommunens ansatte har rett til å nekte å følge pålegg som er ulovlige elle
 3. Etiske utfordringer i arbeidslivet . ering i arbeidslivet menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, på etiske normer eller annen kritikkverdig atferd ; TINE må innestå for verdier og etiske normer som er akseptert i samfunnet. I tilknytning til dette har TINE utarbeidet etiske retningslinjer,
 4. Etiske retningslinjer. 1. Generelt. Disse retningslinjene bygger på grunnprinsipper som ærlighet og respekt for andre mennesker. En virksomhet som Unikom er avhengig av tillit og et godt omdømme for å lykkes
 5. Etiske retningslinjer. Krav til atferd. Høy etisk standard i all vår atferd er avgjørende for at vi skal lykkes. Ledere har et særlig ansvar for ved sitt eksempel og sine beslutninger å fremme en kultur basert på etisk grunnlag
 6. All varsling om ulovlig virksomhet, eller brudd på Orklas etiske retningslinjer skal tas alvorlig, og bli forsvarlig undersøkt. Orkla vil ikke akseptere noen represalier overfor ansatte eller styremedlemmer som i god tro har varslet om et brudd, eller antatt brudd, på gjeldende lov, eller prinsippene i Orklas etiske retningslinjer
 7. Hvilke etiske retningslinjer har din praksisbedrift? (Søk på internett og se om du finner noe på bedriftens hjemmeside). Om ikke du har en praksisbedrift, så velg en bedrift du liker, og gjør det samme. Beskriv og diskuter etiske dilemmaer som kan oppstå i bedriften der du har praksisplass

I vårt samfunn har vi mange lover og forskrifter som lovfester etiske verdier og normer. Vi må alle forholde oss til disse. Vi må som yrkesutøvere også respektere etiske retningslinjer og policy hos arbeidsgiver og i de virksomheter vi samhandler med. Som Tekna-medlem må du selv kunne stå for dine beslutninger Varsling i arbeidslivet - nye regler fra 1. januar 2020 § 2 A-1 (2) at kritikkverdige forhold er «forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten og etiske normer som det er bred tilslutning til samfunnet» Etiske prinsipper for nordiske psykologer Vedtatt av landsmøtet 1998. III.1 Etisk veiledning til psykologen. Prinsippene er ment som en støtte til psykologen i hans/hennes daglige arbeid, tenkning og planlegging, og i løsningen av etiske problemstillinger

Salg, service og sikkerhet Vg2 - Etiske retningslinjer i

Våre retningslinjer er basert på internasjonale konvensjoner, og angir etiske minimumsstandarder. NIVA respekterer FNs universelle erklæring om menneskerettigheter og etterlever FNs barnekonvensjon samt ILOs åtte kjernekonvensjoner som omhandler barnearbeid, tvangsarbeid, fagorganisering og kollektive forhandlinger, og diskriminering i arbeidslivet Arbeidslivet.no formidler forskning og bakgrunn om arbeidsliv, samfunn og velferd. Portalen eies og administreres av Forskningsstiftelsen Fafo. Under rullegardina «Emner» øverst på siden finner du vårt innhold fordelt på tema

Våre etiske retningslinjer danner grunnlaget for de vurderinger vi gjør. Samarbeid: Vi skal fremme et godt samarbeid gjennom å dele informasjon, erfaringer, kunnskap og kompetanse Etiske retningslinjer. Her kan du lese om de etiske retningslinjene for statstjenesten. Publisert: 20. okt 2017, Sist endret: 17. nov 2017. Last ned. Etiske retningslinjer for statstjenesten. Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til statstjenesten Etiske retningslinjer og korrupsjon. I mellomstore og større bedrifter bør det finnes skrevne etiske retningslinjer og tiltak mot korrupsjon. Slike retningslinjer vil kunne bevisstgjøre ansatte på hvilke grunnleggende verdier som skal prege kulturen i bedriften Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Lindesnes kommune ble vedtatt 23.04.2020. På denne siden finner du kortversjon/plakat og fullversjon av dette dokumentet

Last ned etiske retningslinjer her. Pb.8906 Youngstorget, 0028 Oslo Org.nr: 971 526 55 Etiske retningslinjer har til formål å sikre en god praksis og definere felles standarder for folkevalgte og ansatte i Eidskog kommune. De har, sammen med kommunens verdier, betydning og konsekvens for folkevalgtes og ansattes handlinger. Kommunen ivaretar flere roller i lokalsamfunnet; samfunnsutviklerrollen

1.2 Sykepleie har sitt etiske fundament i Sykepleiens grunnlag og yrkesetiske retningslinjer. 1.3 Sykepleieren har et personlig ansvar for at egen praksis er faglig, etisk og juridisk forsvarlig. 1.4 Sykepleieren holder seg oppdatert om forskning, utvikling og dokumentert praksis innen eget fagområde og bidrar til at ny kunnskap anvendes i praksis En informant oppga at deres arbeidsplass hadde utarbeidet etiske retningslinjer for arbeid med døende pasienter, og en kommune hadde egne etiske retningslinjer på noen områder. Flere informanter påpekte viktigheten av å koble etikkarbeid til kvalitetsarbeid generelt, og i en kommune hadde kvalitetsenheten de siste to årene tilbudt etikkurs til ansatte i pleie- og omsorgstjenesten Etiske retningslinjer for medlemmer av Helsesekretærforbundet i Delta. Etiske retningslinjer for medlemmer av Helsesekretærforbundet i Delta. Publisert: Sist oppdatert: Del på Facebook Del på Twitter Send med epost §1. Helsesekretæren skal i sin yrkesutøvelse ha respekt for pasientens individuelle behov og egenverd Etiske retningslinjer for statstjenesten. Revidert juni 2017 og oppdatert oktober 2017. Brosjyre/veiledning | Dato: 17.10.2017 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til statstjenesten Bodø har vedtatt etiske retningslinjer som gjelder for ansatte og folkevalgte. Reglementet finner du til høyre under menypunktet andre lenker. Bystyret har også vedtatt at alle folkevalgte og ledere i Bodø kommune skal registrere seg i Kommunenes Sentralforbund sitt Styrevervregister.Ved at folkevalgte,.

Yrkesetikk Etikk i helsetjenesten Fagforbunde

 1. Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Kvinesdal kommune og Målsettingblir Disse retningslinjene skal legge til rette forsomen tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard. innbyggerne Høy etisk standard på tjenesteyting og myndighetsutøvelse, er en forutsetning for at skal ha tillit til Kvinesdal kommune
 2. Etiske retningslinjer De etiske retningslinjene er en felles plattform for Fagforbundets medlemmer og skal stimulere til refleksjon over egen yrkesutøvelse, og videreutvikle gode holdninger og praksis. Fagforbundets medlemmer • baserer sin yrkesutøvelse på grunnleg-gende menneskerettigheter og verdiene Omtanke, Solidaritet og Samhold
 3. Etiske retningslinjer for ansatte Side 1 av 6 Styrende dokument personalområdet Etiske retningslinjer for ansatte Sist godkjent dato: 29.01.2020 Fagområde: Arbeidsreglement og etikk Dokumenttittel: Etiske retningslinjer for ansatte Målgruppe: Alle ansatte i Vestfold og Telemark fylkeskommune Utgiver: HR, mestring og utvikling Godkjent dato
 4. Etiske retningslinjer 1 Innledning. Borregaard skal drive sin virksomhet i overensstemmelse med prinsipper for ansvarlig, etisk og sunn forretningspraksis og overholde alle gjeldende lover og offentlige forskrifter. Dette forutsetter samlet innsats av alle ansatte og de som representerer selskapet,.
 5. Etiske retningslinjer i arbeidslivet. Vi er forpliktet på, og ansvarlige for, barnehagens og skolens samfunnsmandat. De etiske utfordringene beskrevet i pilotstudien samsvarer med det som er beskrevet fra andre land. En del er allerede gjort på dette området. Dyktighet og arbeid skaper en respekt og beundring som øker selvfølelsen
 6. Etiske retningslinjer for rettssubjektet Den norske kirke. Disse etiske retningslinjene gjelder for alle ansatte i rettssubjektet Den norske kirke. Som ansatte er vi representanter for Den norske kirkes verdier og trosgrunnlag. Våre holdninger og handlinger påvirker folkets tillit til kirken
 7. Clas Ohlsons etiske retningslinjer inneholder de kravene vi stiller til oss selv, våre produsenter, leverandører og samarbeidspartnere. ILOs erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter,.

Yrkesetiske retningslinjer for helsefagarbeider

Godt ytringsklima i arbeidslivet

Stadig flere bedrifter utarbeider etiske retningslinjer og lager flotte verdigrunnlag for virksomheten. Men hva skal til for at samfunnsansvar blir mer enn s.. Etiske retningslinjer NILUs etiske retningslinjer gjelder for instituttet og datterselskap, hver enkelt ansatt, midlertidig ansatte og innleid personale. NILUs medarbeidere er likeverdige, uavhengig av alder, funksjonshemming, trosbekjennelse/livssyn, språk, kulturelle forskjeller og seksuell legning Etiske retningslinjer. Etiske regler handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobbsituasjonen. Tåler de offentlighetens lys? Formål. Formålet med etiske regler er å sikre en god etisk praksis og definere felles standarder for alle ansatte og folkevalgte i Molde kommune

Etiske retningslinjer For ansatte og folkevalgte i Kvinesdal kommune. Utgave Beskrivelse Dato 1 For godkjenning 7.5.17 2 Kommentarer fra høringsrunden inkludert, for godkjenning 16.5.1 Hafslund E-COs etiske retningslinjer for leverandører gjelder for samtlige leverandører og deres underleverandører, 4.1 Det skal ikke foregå noen diskriminering i arbeidslivet basert på etnisk tilhørighet, religion, alder, uførhet, kjønn, ekteskapsstatus,. Disse etiske reglene er godkjent av styret i Uponor Corporation. motvirker bestikkelser og korrupsjon og gir retningslinjer for produktsikkerhet og regulerer arbeidslivet. Interessekonflikter,. Våre etiske retningslinjer for leverandører klargjør ytterligere vårt ståsted overfor våre leverandører, ansatte og andre interessenter. Retningslinjene stiller strenge krav til leverandører, underleverandører og produsenter og omfatter arbeidsrettigheter og miljøhensyn, og andre etiske dimensjoner i samsvar med internasjonale konvensjoner fastsatt av ILO og FN KOMMENTAR: Etikk i ingeniørutdanningen Ferske ingeniører må bli bedre forberedt på å møte etiske dilemmaer i arbeidslivet. Men treningsarenaene mangler, skriver Nito-president Trond Markussen og leder av Nitos etikkomité, Inger Annie Moe

Etiske retningslinjer - gode eksempler - K

 1. Retningslinjer for idrettens holdning til røyk og snus. Vedtatt i Idrettsstyrets møte nr. 27 - 2007-2011 (Sak 283) 1. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av røyk og snus i idrettssammenheng. 2
 2. Rådet velger også på eget initiativ å ta opp saker av etisk karakter. Rådet ønsker å styrke helsetjenestens verdibevissthet generelt, og videreutvikle bruken av yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. Rådet fungerer som intern høringsinstans i NSF i spørsmål av etisk karakter
 3. imumskrav. I handel og samarbeid hvor det mistenkes brudd på menneskerettigheter og andre alvorlige lovbrudd vil Teknisk Salg avbryte samarbeid om nødvendig
 4. Etiske retningslinjer for veiledning ved Universitetet i Agder (UiA) skal gjelde for faglige veiledere og studenter på bachelor-, masterprogram og kandidater på ph.d.-program (heretter i fellesskap for enkelthetsskyld kalt studenter)
LOfavør medlemsbrosjyre 2013

Etiske retningslinjer. Unge Høyre. Sikkerhet og personvern. Adresse: Stortingsgaten 20 Postboks 1352 Vika 0113 Oslo Se på kart. Epost: info@ungehoyre.no. Tlf: +47 22 82 90 90. Facebook Twitter YouTube Instagram Snapchat. Etiske retningslinjer avl og oppdrett (PDF, 5MB) Våre samarbeidspartnere: 21 19 Følg oss. Gå til Facebook; Gå til Instagram; Gå til Twitter; Gå til Youtube; Norsk Kennel Klub. Nordåsveien 5, 1251 Oslo. Postboks 52 Holmlia, 1201 Oslo. 21 600 900. info@nkk.no. Bli hundeeie Seksuell trakassering har vi definert som «uønsket seksuell oppmerksomhet som oppleves som krenkende og plagsom». Vi skiller mellom tre hovedformer: ysisk, som f spenner over et vidt spekter fra uønsket berøring til voldtekt og voldtektsforsøk, verbal • Etiske retningslinjer for medlemmer, tillitsvalgte og aktive i DNT. Hvis du har vært utsatt for noe eller kjenner til forhold som ikke er akseptable, kan det noen ganger være lettere å henvende seg til en uavhengig person eller instans. Dette kan gjøres anonymt hvis ønskelig

Varsling - Arbeidstilsyne

Etiske retningslinjer UiO har som statlig virksomhet ansvar for å sikre at undervisning, forskning og formidling utføres i samsvar med de lover og regler som styrer vår virksomhet. Ansatte og studenter skal bidra til at arbeids- og studiemiljøet er trygt og inkluderende for alle ved UiO Robotetikk og etiske retningslinjer for kunstig intelligens. Allerede i 1942 formulerte science-fiction forfatteren Isaac Asimov det han kalte Three Laws of Robotics i en futuristisk novelle. Det er så langt jeg vet de første etiske retningslinjer for AI

Arbeidsliv - NH

 1. Kort fortalt Her finner du regler og retningslinjer som gjelder for alle de kommunale skolene i Tønsberg På bakgrunn av kommunesammenslåingen er flere regler og retningslinjer under utvikling Hvis du har spørsmål du ikke finner svar på, ta kontakt med din skol
 2. Privat gransking i arbeidslivet kartlegges. (skriftlige og muntlige bevis), men også å vurdere om det foreligger brudd på personalreglement, etiske normer, er i liten grad lovregulert og det kan reises spørsmål om det ikke er fornuftig å lovregulere noen grunnleggende retningslinjer
 3. I dette kurset vil også etiske retningslinjer og standarder for testing og seleksjon bli gjennomgått. Human factors handler om hvordan man skal tilpasse arbeidsredskap, arbeidsplass og arbeidsoppgaver slik at de i størst mulig grad er tilpasset brukeren. Studentene skal lære noen metoder som kan benyttes for å vurdere dette
 4. Etiske retningslinjer for Norsk Forening for Etterforsking og Sikkerhet. Vedtatt i styremøte 31.01.2013. Stadfestet på generalforsamling den 05.03.2013. Innledning. 1.1 Reglenes formål. De et
 5. Sosiale medier i arbeidslivet - juridiske og etiske dilemmaer Gjennom bruk av sosiale medier utvides og utfordres den private sfæren, den er ikke lenger så privat. Grensene mellom det profesjonelle og det private er blitt mer uklare, så også spillereglene
 6. Fondets etiske retningslinjer er antagelig en nødvendig sikkerhetsventil, selv om man kan diskutere logikken i dem. Alkohol og tobakk er stadig lovlige konsumgoder i de fleste land. Og uansett hvor mye man kunne ønske seg en verden uten atomvåpen, er det vel all grunn til å være takknemlig for at noen andre enn Sovjetunionen produserte slike våpen i etterkrigstiden
 7. Etiske retningslinjer. Vi har i dag kurs både i yrkesetikk, lederetikk og kommunaletikk. Gjennom spørreundersøkelsene vil vi få en representativ beskrivelse av hvilke problemområder og problemstillinger som oppfattes som aktuelle, i hvilken grad arbeidslivet oppfyller de verdier den skal, og informantenes oppfatning og holdning til forskjellige sider ved arbeidslivet

I medisin og helsefag er etikken spesielt viktig. Det er utarbeidet retningslinjer for etikk i medisinsk og helsefaglig forskning. Det finnes også et eget forskningsetisk nettbibliotek. Etikk og tvangsbehandling. Tvangsbehandling er spesielt brukt innenfor psykiatrien og demensomsorgen. Bruk av tvang reiser flere etiske spørsmål Equinors etiske retningslinjer og eksterne frivillige retningslinjer Equinor-boken og Equinors etiske retningslinjer er veiledende for våre forretningsaktiviteter. Disse dokumentene viser hvilke synspunkter vi har, og hvordan vi støtter flere eksterne frivillige retningslinjer

Etiske normer i arbeidslivet etiske utfordringe

Etiske retningslinjer for undervisningspersonell skal distribueres til lærere og studenter, legges i informasjonsmappe for nyansatte og gjøres tilgjengelige i skolens digitale læringsplattform, herunder LINKI og Canvas. Studentene skal informeres om de etiske retningslinjene ved studiestart, og ved inngåelse av studiekontrakt Start studying Etiske problemstillinger i arbeidslivet - begreper og spørsmål. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Etiske retningslinjer Uniko

Men likestilling er også viktig i arbeidslivet. De seneste årene har forskning vist at mangfold i bedrifter bidrar til økt innovasjon og lønnsomhet. Ifølge McKinsey rapporten Diversity matters fra 2015 har virksomheter som har et etnisk og kulturelt mangfold 35 % høyere profitt enn andre Etiske retningslinjer Etikk innebærer å forholde seg redelig til et verdigrunnlag, både sitt eget og det verdigrunnlaget som gjelder i Ringerike kommune. Fokus på etikk for ansatte og folkevalgte. Våre verdier er NYSKAPENDE, ÆRLIG OG RESPEKTFULL Etiske retningslinjer Vi i Agenda Karriere arbeider etter de etiske retningslinjene utarbeidet av Kompetanse Norge. Det innebærer blant annet at vi skal være faglig oppdatert, reflekterte og møte den som veiledes med respekt, åpenhet og en anerkjennende holdning

Etiske retningslinjer - Prone

FLTs etiske retningslinjer består av blant annet varslingsplakat, etiske prinsipper og en egen refleksjonsmodell som skal være til hjelp ved etiske dillemaer. - FLTs refleksjonsmodell innebærer å tenke over det etiske dilemmaet, lese de relevante reglene eller prosedyren, forstå hvilke konsekvenser beslutningen vil få for de som er berørt og snakke med andre for å få råd Våre etiske retningslinjer gjelder i all vår virksomhet som er spredt over hele verden. De gjelder for alle ansatte og styremedlemmer, også i datterselskaper av virksomheten. De gjelder også for innleide personer og andre som opptrer på vegne av og representerer Oslofjord Convention Center Det er ledernes ansvar å sørge for at de etiske retningslinjene er kjent og at det legges til rette for gjennomgang av de etiske retningslinjer og etisk refleksjon. Generelt Folkevalgte og ansatte i Trondheim kommune skal arbeide for fellesskapets beste i tråd med lover, regler, kommunens verdigrunnlag og politiske vedtak Etiske retningslinjer Cappa er opptatt av å behandle kandidater og oppdragsgivere med høy etisk standard. Du skal være trygg på at vi er objektive i våre vurderinger, og behandler all informasjon på en fortrolig måte

Etiske retningslinjer for leverandører. Fortums målsetning er å skape energi som forbedrer livet for nåværende og fremtidige generasjoner. Vi tilbyr bærekraftige løsninger som tilfredsstiller behovene for lave utslipp, ressurseffektivitet og energisikkerhet, og som leverer verdi for våre eiere Etiske Retningslinjer for Eika Kapitalforvaltning Eika Kapitalforvaltning AS - ESG dokument for aksje- og renteforvaltning. Formålet med retningslinjene som er beskrevet under her, er å sikre at investeringsproduktene forvaltes på en måte som er i samsvar med verdigrunnlaget i Eika Kapitalforvaltning AS (EKF) Mange ungdommer i alderen 15-19 år blir utnytta i arbeidslivet. De kjenner ikke rettighetene sine og er sjelden fagorganisert. Dette ønsker Arbeidstilsynet å gjøre noe med. Dere har derfor fått i oppdrag av Arbeidstilsynet å lage en informasjonsfilm eller radioreklame der dere skal forklare hvilke rettigheter og plikter unge arbeidstakere har Etiske retningslinjer for TOBB. Flere undersøkelser viser at mange stoler på TOBB. Vi har tillit hos de fleste, og den vil vi ta vare på og forsterke. TOBBs gode navn og rykte er vårt felles ansvar. Etikk handler om fellesskapsverdier og de normer og regler som må etterleves for at fellesskapet skal fungere på en god måte Etiske retningslinjer. Vedtatt av kommunestyret i 2008, revideres av administrasjonsutvalget. Informasjon og åpenhet. Kommunen tar sin rolle som forvalter, myndighetsutøver og tjenesteyter alvorlig. Alle parter skal få. den informasjonen de behøver, og det skal være åpenhet og innsyn i forvaltningen. Romslig og sjenerø

Etiske retningslinjer - Orkla

til våre etiske retningslinjer. Retningslinjene er en del av Ifs Risk Management System. 2. Forpliktelser 2.1 IFS GRUNNLEGGENDE ETISKE PRINSIPPER HØY ETISK STANDARD ER EN FORUTSETNING FOR LANGSIKTIG SUKSESS If og dets ansatte oppfører seg rettferdig, riktig og ærlig, med høy integritet Retningslinjer bør utformes i dialog med ansatte, gjøres korte og lettfattelige, ikke bare «ikke», bruke ofte spurte spørsmål og eksempler. Den enkelte må oppfordres til å bruke godt skjønn. Etiske prinsipper er gode som retningslinjer. Kilde Kjennskap til etiske retningslinjer Det er samtlige i Studentdemokratiet sitt ansvar å informere, diskutere og reflektere over de etiske retningslinjene. Studentdemokratiet skal ta retningslinjene opp til revidering en gang i året, og det skal sendes ut på høring til alle ledd i organisasjonen

Salg, service og reiseliv Vg1 - Etiske retningslinjer - NDL

Etiske retningslinjer Disse retningslinjene er vedtatt av Negotias forbundsstyre (29.08.2014 og revidert 23.03.18 og sist 14.06.2019) og gjelder for hele organisasjonen. Retningslinjene skal sikre god etisk praksis og utvikling av vår organisasjonskultur, men er ikke uttømmende for alle etiske problemstillinger NIFU har fulgt 10.000 elever fra Østlandet gjennom hele utdanningsløpet og inn i arbeidslivet. Gjennomsnittlig lønnsnivå ved 30-årsalderen varierte med over 100.000 kroner målt ut fra karakternivået, skriver NTB. · Formålsparagraf og etiske retningslinjer. Regjeringen glemmer det organiserte arbeidslivet i den nye integreringsloven, mener Ap. Siri Gåsemyr Staalesen mener innvandrere må lære om den norske arbeidslivsmodellen som en del av integreringen: · Formålsparagraf og etiske retningslinjer. Tyrkia. Risikoen for brudd på TINEs etiske retningslinjer vurderes også som høyest i de nevnte landene. Videre vil det være risiko for brudd på prinsipper om etisk handel tilknyttet TINEs innkjøp av arbeidsklær og ulike profilartikler. Disse artiklene produseres hovedsakelig i Asia

Etikk - Tekn

 1. Disse etiske retningslinjer beskriver generelt de etiske prinsippene som Scana skal styre virksomheten etter, måten samarbeidspartnere skal behandles på og den atferden som forventes av medarbeidere, samarbeidspartnere (inkl. agenter og innleid personell) og levererandører
 2. Grunnlaget for etiske retningslinjer for Oljefondet er med andre ord todelt: plikt til å utnytte de muligheter en finansiell investor har til å fremme en bærekraftig utvikling for å sikre formuen på lang sikt, og plikt til å unngå investeringer som gjør fondet medansvarlig for produksjon av uetiske produkter eller i grove overtredelser av en del grunnleggende normer
 3. Hovedmålsettingen for etiske retningslinjer er å unngå situasjoner der det kan reises tvil om den enkeltes uhildethet, objektivitet og mistanke om korrupsjon. Færder kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Som forvalter av samfunnets fellesmidler stilles det høye krav til den enkelte medarbeiders etiske holdninger i sin virksomhet i.

Etiske retningslinjer for leverandører er basert på prinsippene i FNs Global Compact-initiativ, og er delt inn i fire avsnitt: bekjempelse av korrupsjon, menneskerettigheter, standarder for arbeidslivet, og miljø Etiske retningslinjer. Promas skal ta et aktivt samfunnsansvar i leverandørkjeden. Gjennom dette medlemskapet forplikter Promas seg til å kjøpe varer som er produsert etter høye miljømessige og sosiale standarder basert på NHOs etiske retningslinjer som igjen baserer seg på ILO og FN konvensjoner Har du spørsmål om sykemelding, permisjon, overtid, oppsigelse med mer? Svaret finner du i Compendias rikholdige database på negotia.no.Nettstedet er svært oversiktlig og enkel å bruke Forfatter er Geir Høstmark Nielsen, professor i klinisk psykologi ved UiB og med en rekke verv bak seg i arbeidet med etikk for psykologer. Bl. a var han medlem/leder av Fagetisk råd (1980-90) og Psykologforeningens representant i den nordiske etikkarbeidsgruppen (NEA), som i sin tid utarbeidet felles etiske prinsipper for nordiske psykologer (1982-87) Det er noen flere enn i arbeidslivet for øvrig. Samtidig er det også en litt høyere andel kommunale arbeidstakere som har opplevd noe kritikkverdig på arbeidsplassen. Foto: Colourbox. etterfulgt av trakassering/mobbing av kolleger og brudd på etiske retningslinjer

Varsling i arbeidslivet - nye regler fra 1

NGIs Etiske Retningslinjer reflekterer våre verdier og gir praktisk veiledning til hver enkelt av oss i etisk atferd overfor våre samarbeidspartnere og kollegaer Disse prinsippene er felles retningslinjer fra Norges Innsamlingsråd og Innsamlingskontrollen for all innsamling i Norge. Med fundraiser mener vi organisasjonen og alle som representerer denne organisasjonen. 1. Ærlighet Fundraiserne skal handle ærlig og sannferdig slik at giverne ikke villedes. 2. Respekt Fundraiserne skal opptre med respekt for givere og mottakere og i henhold til formålet Her er Frps etiske retningslinjer «Alle har et selvstendig ansvar for å ta opp forhold som en får kjennskap til, som ikke er i samsvar med Fremskrittspartiets etiske retningslinjer», heter det i partiets eget regelverk. Publisert: Publisert: i organisasjoner og i arbeidslivet Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping AS Side 3 av 4 7.2 Arbeiderne skal ha jevnlig og dokumentert opplæring i helse og sikkerhet. Helse og sikkerhetsopplæring skal rutinemessig gjentas for nyansatte. 7.3 Arbeiderne skal ha tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann. Hvis relevan

Etiske prinsipper for nordiske psykologer - Etikk - Medlem

Kurage' Etiske retningslinjer tydeliggjør våre verdier og atferd internt og eksternt, og skal sikre at våre samarbeidspartnere deler vårt nivå for miljø, etikk og sosiale forhold. Kurage er en del av Fischer Group. Alle konsernets selskaper deler, uansett geografisk plassering, de samme etiske, sosiale og miljømessige verdiene Nye etiske retningslinjer for Oljefondet kan føre til salg av selskaper for ti milliarder kroner Norges Bank advarer samtidig mot at Oljefondet kan bli sett på som et utenrikspolitisk redskap. 1 min Publisert: 19.10.20 — 15.47 Oppdatert: 19 dager siden. Nye etiske. Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig, og der det ikke orekommer avvik i forhold til lovverket om offentlige anskaffelser Styret i Helse Sør-Øst RHF 2009 Versjon 01.01.1 Lærerfaget får etiske retningslinjer. Hver dag må ansatte i skole og barnehage ta valg med betydning for barns framtid. Nå foreligger en etisk plattform for lærere og førskoleansatte

Etiske retningslinjer ved HiØ Forskningsetikk Høgskolen i Østfold skal tilrettelegge for god etisk praksis og har ansvar for å sikre at forskning utføres i samsvar med de rammer som er fastsatt, bl.a. i lover, retningslinjer og vilkår fra eksterne finansieringskilde Våre etiske retningslinjer for atferd angir forventninger, forpliktelser og krav til etisk atferd. Retningslinjene gjelder for Equinors styremedlemmer, medarbeidere og innleid personell. Retningslinjene reflekterer våre verdier - modig , åpen , samarbeid og omtenksom - og gir veiledning i saker som enkeltpersoner kan bli stilt overfor i sitt daglige arbeid

Bjurstrøm avviser å endre pensjonsalderen | kommunalTalentprogrammet 2020 - Unge Høyre
 • Autolås virker ikke.
 • Afc wimbledon arena.
 • Hjullaster vekt.
 • Bryggerikjelleren lillehammer åpningstider.
 • Egun.
 • Mcdonalds easton.
 • Andy name.
 • Fahrradversteigerung viernheim 2017.
 • Hvilke politiske institusjoner har vi i norge.
 • Balchen slekt.
 • Drohnen mit kamera.
 • Las pampas argentina.
 • Under eye primer.
 • Floke førde.
 • Pelle nese.
 • Gravid produkter.
 • Sharon marley.
 • Chanel butikk oslo.
 • Aldi süd fertiggerichte.
 • Afternoon tea frogner.
 • Troms kraft fiber.
 • Hour film.
 • Restaurant neckarsulm.
 • Hypermobility symptoms.
 • Kontantstøtte satser 2018.
 • Elk stack getting started.
 • Yachtworld.
 • Dykkerutstyr tønsberg.
 • Kjøpe norske epler.
 • Avsetninger regnskap.
 • Trekk til puff.
 • Leopard masse.
 • Windows fotoanzeige pfad.
 • Pdf skrivare windows 10.
 • Fresebord til overfres.
 • Hva betyr synd.
 • Stellenangebote stadt coesfeld.
 • Kongsberg automotive raufoss.
 • Nintendo 3ds xl rosa weiss.
 • Metabo skrumaskin.
 • Balanse ball.