Home

Hva er universell utforming

Universell utforming (UU), eller bruk av livsløpsstandard, er et begrep innen samfunnsplanlegging, IKT, design, arkitektur, tjeneste- og produktutvikling.. Den grunnleggende ideen bak universell utforming er å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne Hva er universell utforming? Hvorfor er universell utforming viktig? Hvem har nytte av at samfunnet legger til rette for universell utforming? Finn ut hvordan det står til med universell utforming i din kommune eller bydel. Dette kan gjøres på en rekke ulike måter: Prøv dere som blinde eller bevegelseshemmete i kommunen

Universell utforming er et begrep som du må kjenne til når du skal arbeide som helsefagarbeider. Mange bygg og områder er i dag tilrettelagt slik at de er tilgjengelig for mennesker med ulik funksjonsevne. Kunnskapen om dette kan også komme til nytte under planlegging av nye boliger Universell utforming handlar om å utforme omgjevnadane slik at vi tek omsyn til variasjonen i funksjonsevne hos innbyggarane, inkludert personar med nedsett funksjonsevne. Når du lagar noko som er universelt utforma, når du alle målgruppene gjennom éi og same løysing Hva er universell utforming. Universell utforming (UU) har som mål å bidra til at løsninger skal kunne brukes av alle, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for spesialløsninger. Dette bidrar til et inkluderende samfunn der flest mulig kan delta uavhengig av funksjonsevne Universell utforming Den grunnleggende ideen bak universell utforming er å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne. Målet er at universelt utformede løsninger skal kunne brukes av alle, slik at spesialløsninger unngås - Hva er universell utforming (word) - Tilgjengelige bygg og uteområder (pdf) Klikk her for å lese mer om hva vi mener om universell utforming i det interessepolitiske programmet vårt. Hvordan kan vi påvirke - Nettverk og opplæring

Hva er forskjellen på universell utforming og tilgjengelighet? Byggverk for publikum og arbeidsbygninger skal være universelt utformet. Krav om universell utforming av bygg er gitt i § 12-1 i forskrift om tekniske krav i byggverk (TEK17) Dette er et hefte med tips til hva vi ser etter ved befaring av publikumsbygg og opparbeidet uteareal i arbeidet med universell utforming. med universell utforming er begge nivå viktig å forholde seg til vekselsvis. Heftet inneholder også anbefalinger utover TEK 17

Universell utforming - Wikipedi

Hva er universell utforming? Universell utforming betyr at flest mulig har tilgang til hele samfunnet. Det betyr blant annet at blinde kan lese skilt og rullestolbrukere kommer inn i bygg. Norges Blindeforbund jobber aktivt for at samfunnet skal bli universelt utformet Hva er universell utforming? Universell utforming er en strategi og et juridisk krav til våre fysiske omgivelser. Informasjon, varer og tjenester Hørselshemmede har i Norge rett på fysisk tilgang til informasjon - men ikke innholdet i informasjonen. Skrivetolk Skrivetolking skjer via skrift på en skjerm og er nyttig for alle Hva er universell utforming? FN-konvensjonen har formulert følgende definisjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne: Med universell utforming menes utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming «Hva er universell utforming?» (deg, mest sannsynlig) Kort fortalt betyr universell utforming at alle skal kunne bruke hele nettsiden din, uansett hvilke forutsetninger de har. Alle nettløsninger, som i nettsider eller mobilapplikasjoner, skal være tilrettelagt for mennesker med funksjonsnedsettelser, eksempelvis bevegelses-, hørsel- eller synshemminger

Hva er universell utforming? - NDL

Hva er universell utforming? «Universell utforming er å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming». Hovedregelen er at IKT-løsninger i Norge skal være universelt utformet. Dette gjelder nettløsninger, applikasjoner og automater. Både private og offentlige virksomheter, lag og organisasjoner må følge regelverket

Helsearbeiderfag Vg2 - Hva er universell utforming? - NDL

 1. g av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske løsninger, uten at det medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten. Med universell utfor
 2. g? I begrepet ligger det å designe og bygge - enten det er institusjoner, næringsbygg, boliger, tjenester eller produkter - på en slik måte at de kan benyttes av så mange mennesker som mulig
 3. g er nødvendig for noen, I denne korte videosnutten får du vite litt mer om hva universell utfor

Universell utforming er selvfølgelig viktig for de «hjulbente», men uu angår oss alle andre også. Faktisk alle er berørt på en eller annen måte, direkte eller indirekte. Les mer om hvem som verdsetter og berøres her. Et paradigmeskift Det er da vi får en universell utforming, og en enklere hverdag for alle. Hva oppnår vi? Idéen med universell utforming er å lage hovedløsningen så brukervennlig at det i svært liten grad skal være behov for spesialløsninger ved siden av. På den måten oppnår vi Universell utforming betyr at god design både har et attraktivt utseende og er lett og behagelig å bruke. Begrepet forkortes uu, med små bokstaver (Wikipedia). NALs fagavdeling arbeider med universell utforming, innen kurs og seminarer, internasjonalt samarbeid, formidling av litteratur, holdningsarbeid, samling av forbildeeksempler og utvikling av forbildeprosjekter Hva er universell utforming av IKT? I Norge er det lovpålagt at de aller fleste nettsider og applikasjoner skal oppfylle en rekke krav til universell utforming, jf. forskrift om universell utforming av IKT. For å få til det, må designere,. av hva begrepet omfatter. Omgivelser for alle Den reviderte anvisningen 220.300 Universell utforming. Oversikt bygger på Miljøverndepar­ tementets definisjon: «Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov fo

Så hva er universell utforming? Definisjon: Universell utforming er utforming av produkter og omgivelsene på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning eller spesiell utforming (Ron Mace, Center for Universal design, USA). Det er altså en helhetlig løsning hvor mange. Hva er universell utforming? Universell utforming er å gjøre samfunnet enklere å orientere og bevege seg i for så mange som mulig. For de fleste av oss er det å klare seg selv, og få være aktive i eget lokalsamfunn, et viktig gode. Det er en menneskerett å kunne få delta i samfunnet. Da skal ikke praktiske ting og fysiske barrierer.

Kva er universell utforming? Digitaliseringsdirektorate

Universell utforming er et viktig mål i dette arbeidet, fordi det handler om at samfunnet tilpasses den som har demens, slik at muligheten for deltakelse er tilstede. Det er viktig å være klar over at demens er en sykdom som utvikler seg forskjellig fra person til person Universell utforming av byggverk er et viktig verktøy som spesifiserer krav til bygninger, omgivelser, tjenester og produkter i henhold til samfunnets behov og ønsker. NS 11001:2018 Universell utforming av byggverk består av to deler: NS 11001-1 Universell utforming av byggverk - del 1: Arbeids- og publikumsbygninge Veiledningen er temainndelt. Hvert tema inneholder hva som er minimumskrav, du kan se kodeeksempler og få tips til beste praksis. E-læringskurs. På Læringsplatformen kan du finne E-læringskurs om universell utforming for nettredaktører og skribenter Universell utforming betyr at brukarane - uavhengig av sine føresetnader - på ein god og enkel måte kan ta i bruk både nettsider og automatar som dei møter i kvardagen. Dette er pålagt gjennom forskrift om universell utforming av ikt-løysingar

Universell utforming - Universitetets senter for

De er laget som 10 enkeltstående mini-dokumentarer som kan ses i sammenheng eller hver for seg og forteller historiene til mennesker som har fått en bedre hverdag takket være universell utforming. Alle filmene, i tillegg til andre filmer om universell utforming som Sanden Media har laget, er tilgjengelige fra nettsiden www.uufilm.no Filmene kan fritt brukes i sosiale medier, undervisning. Universell utforming betyr at produkter, bygninger, utemiljøer og kommunikasjonsmidler skal være tilgjengelig for alle - uansett om man har en funksjonshemning eller ikke. Dette betyr f.eks. at nettsider skal være godt tilpasset blinde som bruker leselist og at busser og tog skal være lett å bruke selv om man sitter i rullestol Hva er universell utforming? La oss starte med det grunnleggende først: Universell utforming (UU) av IKT handler om å utforme løsninger som kan brukes av alle - uavhengig av funksjonsnivå. Dette gjelder blant annet nettsider, nettbutikker, digitale tjenester og automater. Universell utforming bidrar til bedre lesbarhet, intuitiv.

Prinsippet om universell utforming er nedfelt i føremålsparagrafen i lova (§1-1). Loven vert utdjupa i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) (TEK 17). Tilgjenge og universell utforming er tatt inn i fleire kapittel, til dømes når det gjeld uteareal, tilkomst, inngangsparti, planløysing og utforming av rom i byggverk Universell utforming vil si å planlegge produkter, omgivelser, programmer og tjenester slik at de kan brukes på en likeverdig måte for alle. Hensikten er å oppnå lik mulighet til samfunnsdeltakelse for alle, og motvirke diskriminering. Alle private og offentlige virksomheter som retter seg mot allmennheten - publikumsbygg, nettsider, flyplasser, butikker, legekontor, kollektivtransport. Universell utforming er en normativ strategi som gir grunnlaget for å konkretisere kvaliteter i produkter, bygg og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle på en likestilt måte. Det skal arbeides for å oppnå løsninger som alle kan bruke, ikke spesial- eller nisjeløsninger som retter seg mot enkeltgrupper Hva er universell utforming? Likestillings- og diskrimineringslovens kapittel 3 stiller krav om universell utforming til alle offentlige og private virksomheter i Norge. Har du en nettside, applikasjon eller IKT-løsning som er ny eller har vært oppdatert siden 1. juli 2014,. Med universell utforming menes utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Ofte brukes begrepene universell utforming og tilgjengelighet om hverandre, men det er en vesentlig forskjell

11 Hva er universell utforming? 12 Prinsipper for universell utforming ; 13 Bruk av universell utforming i praksis ; 14 Hvem omfatter begrepet universell utforming? 15 Hvordan kan vi oppnå universell utforming? 16 Forholdet mellom universell utforming og andre begreper ; 17 Begrepsbruk utenfor Norge ; 2 Offentlige bestemmelser og normer ; 21. Hva er universell utforming? Universell utforming av IKT handler om å gjøre nettløsninger (og informasjonskiosker) tilgjengelige for alle, uavhengig av funksjonsnedsetting eller andre begrensende egenskaper. Forskriftene baserer seg på WCAG 2.0, en standard for tilgjengelighet utviklet av W3C

Hva er universell utforming av bygninger? Standardene er basert på FN-konvensjonens definisjon av universell utforming (Convention on the Rights of Persons with Disabilities). Definisjonen ble vedtatt i FN i desember 2006 og ratifisert av Norge i 2013 3. HVA ER UNIVERSELL UTFORMING I Likestillings- og diskrimineringsloven defineres universell utforming slik i § 17: «Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjoner ka Universell utforming handler først og fremst om å skape et mer inkluderende samfunn. Gjennom gode løsinger skal både ute- og inneområder gjøres tilgjengelig for alle. Universell utforming er et begrep innen design, arkitektur og byplanlegging, som brukes ov.. Regjeringens visjon er et samfunn der alle kan delta. Et viktig virkemiddel for å oppnå dette er god tilgjengelighet og omgivelser som er trygge og praktiske å bruke. Universell utforming er en samfunnskvalitet med særlig betydning for personer med fun.. Universell utforming - hva er det? Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning eller en spesiell utforming (Miljøverndepartementet 2008)

Hva er universell utforming? Universell utforming er en strategi for planlegging og utforming av omgivelsene. Verdigrunnlaget for universell utforming vil være å legge til rette for at alle skal ha like muligheter for personlig utvikling, samfunnsdeltakelse og livsutfoldelse Universell utforming handlar om å skape eit meir inkluderande samfunn. Det skal ikkje vere spesialtilpassing til enkeltpersonar eller grupper, men løysingar som sikrar god tilgjengelegheit og er brukande for alle Hva er Universell Utforming? Hva er viktig i prosjektarbeidet? Hvor har du hørt om og lært om UU? 2. 3 Safe, Diverse, Open, Accessible The web is for everyone and collectively we hold the power to change it. It won't be easy. But if we dream a little and work a lot, we can get the web we want Vi er eksempelvis kun i startgropen av løsninger og tjenester knyttet til talestyring, kunstig intelligens, autonome kjøretøy og IoT. Retningslinjer og suksesskriterier for universell utforming. For å sørge for å inkludere flest mulig i utvikling av løsninger, er det nødvendig å vite hvilke retningslinjer og anbefalinger som er gjeldende Universell utforming er ikke et produkt, men handler mest om prosess. Gjennom å dele egne erfaringer gir forfatteren deg både kunnskap om typiske feil og gode råd; hva er bra med tilgjengelighetsstandardene, hvordan gjøres brukertester med funksjonshemmede,.

Hva er universell utforming? Her kan beskrivende tekst om publikasjonen stå. Har dessverre ikke denne teksten tilgjengelig nå så fylle rut med noe eksempeltekst også. Pellentesque facilisis cursus turpis. Maecenas facilisis vehicula ipsum, et euismod justo hendrerit sit amet. Nullam mollis aliquam cursus. Interdum et malesuada fames KS' kommunenettverk for universell utforming gjennomførte en egen sesjon for fylkene i Oslo 14. februar 2018 - sterk støtte til regionalt nivå i arbeidet (Nyhet, 26.02.2018) Ordfører i Stor-Elvdal og leder av fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Hedmark, Terje A. Hoffstad, ga de fylkesansatte god push for å være aktive i sitt arbeide med universell utforming Universell utforming er hovedsakelig positivt for bedriften din. Dersom du bruker skjermleser, skal du få lest opp hva som er på bildet. Sørg for at lenker er markert med mer enn bare farge. Videoer skal være tekstet eller ha mulighet til å skru på teksting Hva er universell utforming? Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, herunder informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig Tilfeldig eller universell utforming? Universell utforming kan bety bildestøttet kommunikasjon. På flyplasser viser symboler oss vei til transport, toalett og kafeer. I Pirbadet i Trondheim kan man se store informasjonsskilt som informerer om hva som forventes og hva som tilbys. Metroene i storbyene bruker fargekoder og bilder på linjene

Universell utforming - Utdanningsdirektorate

 1. g i fylker og kommuner. Tiltak K1 ble ledet av Miljøverndepartementet, som ett av de sentrale kommunerettede tiltakene i Norge universelt utformet 2025 - Regjeringens handlingsplan for universell utfor
 2. g gir et økt tilbud og valgmulighet av boliger som passer for alle
 3. g? Digitaliseringsdirektoratet sier på sitt nettsted at universell utfor
 4. g innen IKT? Hva er universell utfor
 5. g er en strategi som stiller krav til samarbeid og tverrfaglighet i planlegging, brukermedvirkning, praktisk gjennomføring og evaluering av tiltak. En bevisst holdning til universell utfor
 6. g i høyere utdanning

Universell utforming - Norges Handikapforbun

 1. g? Grunnprinsippet er: Universell utfor
 2. g Innovasjonsprisen for universell utfor
 3. g? (UU) Universell utfor
AssiStep | Løfteplattform - Hva Må Du Tenke På?

Universell utforming - Direktoratet for byggkvalite

Mens universell utforming stiller krav om generell tilrettelegging for enhver, gjelder kravene til tilgjengelig boenhet hovedsakelig tilkomst for bevegelseshemmede. Rehabilitering Ved ombygging og rehabilitering av eldre bygg, kan det i noen tilfeller godtas avvik fra reglene om universell utforming og tilgjengelig boenhet i tråd med pbl. § 31-2 fjerde ledd Viktig å vite! Vi skiller mellom krav og ressurser.Dersom du er pålogget denne temasiden, vil du kunne legge til krav og ressurser for ditt foretak. Det vil si at eventuelle krav du legger inn her, vil på sikt være tilgjengelig som krav i sjekkliste for universell utforming (MAKS-rutine 48-018) i kvalitetsplaner for ditt foretak. Ressurser du legger til vil fungere som et hjelpemiddel

 1. g og sier at de vet hva det innebærer. Tre av ti har hørt om universell utfor
 2. g Universell utfor
 3. Quick Search. Help. Online Help Keyboard Shortcuts Feed Builder What's ne
 4. g er blitt utvidet som en del av underprosjektet Norsk arkitektur, som jobber med å forbedre arkitekturrelaterte artikler, med vekt på tilføye opplysninger om relevant litteratur, nettsteder og andre kilder. Bidragsytere er bibliotekarer ved norske arkitektfaglige bibliotek
 5. Arbeidsplassen skal utformes slik at den ivaretar sikkerheten, helsen og velferden til arbeidstakerne. Arbeidsplassen og arbeidslokalene skal tilrettelegges og utformes på grunnlag av det arbeidet som utføres, den enkelte arbeidstaker og særskilte risikoforhold
 6. g er 0,86 m. I forhold til rømningsvei er det i følge TEK17 følgende krav: Inngangsdører og dører i kommunikasjonsveier skal ha fri bredde på
Kommunikasjon – Ledelse og markedsføringStandarder for å sikre tilgjengelige tjenester for alle

Universell utforming — Blindeforbunde

Hva er universell utforming? Universell utforming av nettsider: Gjør nettstedet ditt tilgjengelig for alle. « Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, herunder informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig Kravene til universell utforming er beskrevet i WCAG-standarden. For eksempel legger disse kravene til grunn prinsipper om at nettsiden skal være mulig å betjene. Det betyr at brukergrensesnittet skal være tilgjengelig for flest mulig, og at innholdet skal være mulig å oppfatte - som betyr at informasjonen i selve boka må presenteres for brukere på måter som flest mulig kan oppfatte

Universell Utforming Likestillings- og diskrimineringsloven er for tiden under oppdatering slik at EUs direktiv for tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner innlemmes i norsk lov med planlagt oppstart 1. juli 2019 Og hva gjelder undervisning, går det årlige uu-kurset sammen med Norske arkitekters landsforbund (NAL) og universitetsemnet «Produktdesign - forholdet mellom menneske, funksjon og form» som det skal - pluss at emnet «Universell utforming og designmetodikk» er under utvikling, med oppstart i januar UNIVERSELL UTFORMING AV SKOLEBYGG S I D E 3 Innhold Forord 5 1. Innledning 7 1.1 Hva vil universell utforming av skolebygg si ? 7 1.2 Målsetting 8 1.3 Kunnskap om universell utforming basert på funn fra Strindheim 9 2. Den nye skolemodellen - muligheter og utfordringer 11 2.1 Ulike typer undervisningsarealer 15 2.2 De viktige detaljene 22 3 Hva er universell utforming? Universell utforming er en strategi for planlegging og utforming av produkter som tar utgangspunkt i at de aller fleste av oss vil oppleve å ha nedsatte funksjonsevner midlertidig eller permanent i løpet av livet Universell utforming av IKT er et begrep som blir brukt synonymt med tilgjengelighet for alle. Hensikten med universell utforming er å utforme løsninger som kan brukes av alle Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider og kombinerer denne informasjonen med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser

Kravene om universell utforming gjelder for alle private og offentlige virksomheter retter mot allmenheten. For de som allerede har en nettside gjelder de nye reglene ikke før 1. januar 2021, så det er ingen grunn til panikk sånn helt med en gang! Om nettstedet ditt allerede er publisert bør du likevel ikke tenke at alt er bra Universell utforming. E-læringskurs for nettredaktører og skribenter. Lurer du på hvordan du skal få til universell utforming av tekst, bilder eller video? Kurset gir svar på hvorfor du og din virksomhet må jobbe med universell utforming og er en praktisk veileder i hvordan lage innhold som er tilgjengelig for alle

Kontrastmerking er også mye brukt på trapper som ikke har trappeneser. Glassmarkører er svært viktig for svaksynte. Spesielt ved store glassfasader fra gulv til tak, f.eks. i skyvedører ved inngangspartier. Utvalget av produkter for universell utforming øker stadig. Klikk på Universell Utforming butikken på høyre side Innledning Universell utforming er et nytt fagområde, fremdeles i sin spede begynnelse. Det er derfor behov for systematisk kunnskapsutvikling om hva universell utforming betyr universell utforming være et viktig verktøy for å nå samfunnsmålene i kommune-planen. Hva er universell utforming? Synet på hva som kjennetegner et full-verdig menneske har endret seg mye de siste hundre årene. Hvis et menneske er forhindret fra å delta i samfunnslivet, er det som regel samfunnet som har mang-ler, ikke mennesket Hva er universell utforming program. Universell utforming handlar om å utforme omgjevnadane slik at vi tek omsyn til variasjonen i funksjonsevne hos innbyggarane, inkludert personar med nedsett funksjonsevne. Når du lagar noko som er universelt utforma, når du alle målgruppene gjennom éi og same løysing Hva er Universell utforming AS Universell utforming AS er opprettet og eid av de tre organisasjonene: Norges Blindeforbund , Norges Handikapforbund og HLF. Universell utforming AS har ansatte med lang erfaring med universell utforming både i arkitektbransjen og fra Oslo kommune, som kan det nye regelverket og vet mye om de ulike brukernes behov

Universell Utforming av arbeidsplassen, hva betyr det

Universell utforming handler om at alle skal kunne benytte en bygning uten at det skal være nødvendig med slike midlertidige løsninger. Det sentrale her er ordet alle. Men begrepet universell utforming assosieres ofte med personer med nedsatt funksjonsevne, hvilket strider mot den tankegangen som opprinnelig lå bak visjonen til Ron Mace ved Center for Universal Design i North Carolina Universell utforming er en strategi i seg selv, som er integrert i nasjonale, fylkeskommunale og kommunale planer og prosesser. Råd for funksjonshemmede Rådgivende organ i saker som angår mennesker med funksjonshemninger Hva er Universell utforming på nett? Internett er for alle og brukes av alle, i likhet med resten av samfunnet vi lever i. I Norge eier stort sett alle sin egen datamaskin, tablet eller smarttelefon, og hele 9 av 10 surfer på Internett hver dag Dette vil bli et kontinuerlig arbeid som også er betinget av bedre kravsetting til leverandører som leverer publikasjoner til oss. Guri Sandelien Rekve - prosjektleder hos Helsedirektoratet Punkter som tas opp under kurset: Introduksjon. Universell utforming, for hvem? Hva er et universelt utformet dokument? Hva sier loven Universell utforming. Her finner du alt du trenger for å gjøre den digitale tilstedeværelsen din tilgjengelig for alle; altså universelt utformet. Vi gir deg en enkel, men grundig gjennomgang av hva universell utforming er. Vi viser deg også hvor du burde begynne å jobbe

Universell utforming - K

Frisørsalong med spennende design | FagFlis

De norske lovkravene til universell utforming av IKT-løsninger omfatter alle typer nettsteder, inkludert sosiale medier. Virksomheter, statlige organer, departement og direktorater er omfattet av kravene til universell utforming. Reglene gjelder uansett hvor stor avdelingen eller organet er, og øverste leder sitter med ansvaret for at reglene for universell utforming bli Du er nemlig ikke den eneste som lurer på hva det er for noe. Men det er absolutt noe du burde vite noe om, for 1. juli 2013 trådte en ny forskrift i kraft her i Norge. Den heter Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger, og hvor ideen er at den digitale sfære skal kunne benyttes av alle Hva skal til for å oppfylle kravene til universell utforming? Når vi snakker om universell utforming tenker de fleste på løsninger som er tilpasset rullestol brukere, blinde og mennesker som bruker høreapparater. Universell utforming betyr løsninger som fungerer for flest mulig og optimalt sett for alle Tilgjengelighet er kontekstavhengig Avgrensninger for prosjektet (vi tar imot innspill) Lovgivning på området Standarder på området Aktører på området Ulike typer funksjonshemninger i forhold til IKT Relevante fokusområder for universell utforming innenfor IKT Fri programvare vs. proprietær programvare i forhold til universell utforming Hva er universell utforming Hva er universell utforming? «Universell utforming er å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming» (regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019)

Endelig er kravene samlet. Til nå har det vært vanskelig å få oversikt over hva universell utforming betyr i praksis for dem som prosjekterer bygninger og utearealer. - I byggteknisk forskrift er kravene spredt rundt i ulike paragrafer Lovgrunnlag og prinsipper for universell utforming. Formålsparagrafen i den norske diskriminerings- og tilgjengelighetsloven sier: Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av funksjonevne

Etter å ha vært på kurs om universell utforming (uu) ved MediaLT, fikk jeg inspirasjon til å snakke mer med en av kursholderne - Morten Tollefsen - og videreformidle hans tips for å lage tilgjengelige websider. Morten er ikke en politisk person som sier at alle skal være snille med hverandre. Han er en blin Med universell utforming menes at nettsidene våre er laget slik at de kan brukes av flest mulig. Det betyr at vi designer og koder løsningen slik at den skal være mulig å bruke for alle. I praksis betyr det at vi prøver å bruke et så enkelt språk som mulig, gjøre det enkelt for kunder å navigere ved hjelp av tastatur, få opplest innholdet i skjermleser, sikre gode kontraster i. Ledelinjer ser man komme mer og mer, noe som er bra for fremkommeligheten og orienteringen til blinde og synshemmede. Vårt mål er å gjøre alles daglige turer enklere, både på veier, i offentlig transport og i offentlige bygg. Vi leverer og monterer ledelinjer i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Vi tar også oppdrag eller i landet

Kvalitetssikring av E16 Eggemoen-Olum | Statens vegvesen

Video: Spørsmål og svar om universell utforming og

Gulvfliser i butikk | FagFlis

Hva er universell utforming? — Blindeforbunde

universell utforming på engelsk. Vi har to oversettelser av universell utforming i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale Hva er menneskerettigheter? Menneskerettigheter er rettigheter alle mennesker har, uavhengig av kjønn, alder, legning, livssyn eller nasjonalitet. Tanken om at det fins universelle rettigheter som gjelder for alle oppstod for mange hundre år siden Derfor er universell utforming ikke bare nyttig, men også lovpålagt. Ja, det stemmer - i Norge, faktisk allerede siden 2014. Andre land har andre regler, men de fleste forholder seg til det samme regelsettet. Hva kan vi gjøre? Hver tredje torsdag i mai er dedikert til global universell utforming. Universell utforming: Verdigrunnlag, kunnskap og praksis. Universell utforming er et fagområde i sin spede begynnelse. Det er derfor behov for systematisk kunnskapsutvikling om hva universell utforming betyr. Boken belyser universell utforming i lys av samfunnets grunnleggende demokratiske verdier

Kjøpesenter med gulvfliser fra FagFlis | FagFlis
 • Trier altstadt parken.
 • Hvor kan jeg selge nyre.
 • Viltloven 51.
 • Billingstad trafikkstasjon åpningstider teoriprøve.
 • Reimatec stavanger test.
 • Gammel muselort.
 • Kölner dom besichtigung preise.
 • Sneasel.
 • Grønland helsesenter a/s.
 • Hytte til salgs tempelseter.
 • Musikpark erfurt facebook.
 • Svane by ekornes.
 • Skruetyper navn.
 • Gta 5 apk.
 • Ordnungsamt eisenach öffnungszeiten.
 • Nortura hommelvik.
 • Plenklipping søndag.
 • The real ronaldo.
 • Ultra sun or ultra moon.
 • Bobilnytt.
 • Imei change.
 • Westfriedhof nürnberg grabsuche.
 • Singles koblenz.
 • Offer för psykopat.
 • Tu semesterticket.
 • Anastasia dipbrow auburn.
 • Stålstang kryssord.
 • Liv ullmann donald saunders.
 • Drohnen mit kamera.
 • Bachelor of laws münster.
 • Thai chili sauce selber machen.
 • Persephone steckbrief.
 • Allergimedisin pollen.
 • Apollo 11 movie.
 • Die prinzessin in der tüte theater paderborn.
 • Avtakende skalautbytte marginalkostnad.
 • Chlamydia w oku.
 • Aarrestad blomster a/s sandnes.
 • Beste küche der welt marokko.
 • Brevet nordahl grieg.
 • Strikket dukketøj 25 cm.