Home

Kontantstøtte satser 2022

Full kontantstøtte kan utbetales til familier med barn mellom ett og to år, som er uten barnehageplass. Kontantstøtten skal utbetales til familier med barn mellom ett og to år (fra fylte 13 mnd til 23 mnd) som ikke har heltidsplass i barnehage med offentlig støtte. Støtten er skattefri. Full kontantstøtte utgjør 7.500 kroner per måned Kontantstøtte er penger du kan få hvis du har barn mellom 1 og 2 år som ikke har fått tildelt fulltidsplass i barnehage. Hvis barnet ditt er adoptert kan du få kontantstøtte selv om barnet er over 2 år Fra og med 2018 ble det innført differensierte satser for kontantstøtte. For barn som ikke går i barnehage utbetales det 7500 kroner per måned. Avhengig av oppholdstid (20, 40, 60 eller 80 prosent) i barnehagen differensieres satsene Når grunnbeløpet oppjusteres av stortinget, slik det gjøres årlig i mai-tider, vil altså også en rekke mange andre satser og beregninger endre seg. Grunnbeløpet (G) i Folketrygden er kr 96 883 (gjeldende fra 1. mai 2018)

Kontantstøtte - Smarte Penge

Kontantstøtte - NA

 1. Unntakene her er barnetrygd og kontantstøtte. Dersom deltakeren har fått utbetalt høyere stønad enn det hun eller han har krav på, kan dette trekkes fra framtidige utbetalinger. Hvis det viser seg at deltakeren har gitt uriktige opplysninger, kan kommunen ifølge paragraf 15 i introduksjonsloven kreve at stønaden betales tilbake
 2. Etter merverdiavgiftsloven § 1 skal Stortinget i det årlige stortingsvedtak fastsette avgiftssatsene for merverdiavgift. Her finner du oppdaterte avgiftssatser for merverdiavgift
 3. nelig inntekt for finansskattepliktige virksomheter er 25 prosent i 2017 og videreføres på samme nivå i 2018. 3) Friinntekten i særskatten reduseres fra 5,4 prosent i 2017 til 5,3 prosent 2018. 4) For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 9,52 prosent i trinn 3 i 2017 og økes til 10,4 prosent i 2018
 4. Reglene for mottak av kontantstøtte ved redusert oppholdstid i barnehage ble også endret. Mens det tidligere var fem satser for kontantstøtte ut fra hvor mange timer per uke barnet oppholdt seg i barnehagen, er det nå kun to satser. Halv sats gjelder for oppholdstid i barnehagen opp til 19 timer per uke
 5. TOPICS: 2018 Barnehage Kontantstøtte Oppholdstid Regler Satser Skattefri Fra høsten kan det komme nye regler for kontantstøtteordningen, men du og familien kan fortsatt reise utenlands i opptil tre måneder og samtidig beholde kontantstøtten
 6. * bosatte i tiltakssonen Troms og Finnmark 11,2 %. Om trinnene. Trinnskatten har stigende skattesatser fordelt på fire trinn der de to nederste trinnene får virkning for lavere inntektsnivåer enn topatten har gjort

Laveste andel mottakere på 20 år - SS

 1. NYE SATSER: Et nytt år I 2019 gikk engangsstønaden langt kraftigere opp, fra 63.140 kroner i 2018 til 83.140 kroner, altså 20.000 kroner, et resultat av KrFs regjeringssamarbeid. Dette betyr i praksis at innvilget kontantstøtte vil trekkes fra utgiftene til barnetilsyn før stønad til barnetilsyn beregnes
 2. For selskaper: Tilbakeføring av underskudd mot beskattet overskudd i 2018/2019. Selskaper får en midlertidig mulighet til å tilbakeføre inntil 30 millioner kroner av selskaps­underskudd i 2020 mot beskattet overskudd de to foregående årene. Skatteverdien av underskudd i 2020 vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021
 3. Kontantstøtteloven trådte i kraft 1. august 1998, ordningen er altså 20 år, og til sammen er det utbetalt om lag 50 milliarder kroner. Fra og med 2018 har regjeringen gjort det mulig med gradert kontantstøtte, og slik ytterligere redusert arbeidslinja
 4. Satser for kontantstøtte til og med 31. juli 2018 Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet i medhold av lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre § 7 kan betale ut kontantstøtte med disse beløpene for barn i alderen 13-23 måneder
 5. Kontantstøtte ytes for barn mellom 1 og 2 år som er bosatt i riket, og som ikke eller bare delvis gjør bruk av barnehageplass som det ytes offentlig driftstilskudd for, jf § 7 tredje ledd. 15 juni 2018 nr. 33 (ikr. 1 aug 2018 iflg
 6. Tall fra Nav viser at 42,2 prosent av alle foreldre med barn med rett til kontantstøtte fikk dette i Bydel Stovner i 2018. I Alna er andelen på kontantstøtte 38,3 prosent, i Søndre Nordstrand 36,5 prosent og i Grorud 34,5 prosent. I de to bydelene med lavest andel, Vestre Aker og Ullern, mottar kun 8,3 og 9,5 prosent kontantstøtte

Sykepenger, foreldre- og svangerskapspenger, barnetrygd og kontantstøtte Du vil normalt ha pengene på konto innen siste virkedag i måneden. I desember vil du normalt motta pengene rundt den 20. (13. for foreldre- og svangerskapspenger samt sykepenger). Bidragsforskudd Du vil normalt ha pengene på konto den 10. hver måned. Uførepensjon og supplerende stønad Du vil normalt ha pengene på. Kontantstøtte (for bidragsbarnet - kroner pr. år) [Endret 12/03, 12/05, 5/11, 10/15, 5/17, 8/18] Fra 1. august 2018 er kontantstøtten pr. barn Her finner du en oversikt over regelendringer som er ventet å komme fra 1. januar, 1. februar og 1. mars 2020. De nye reglene er ikke endelig vedtatt, og vi tar derfor forbehold om at endringer kan komme. ENDRINGER FRA 1. JANUAR 2020 Barnebidrag Det er foreslått å øke rettsgebyret fra 1 150 kroner til [ Satser for kontantstøtte fra og med 1. august 2018 Tildelt oppholdstid i barnehage (timer per uke) Kontantstøtte i prosent Kontantstøtte per barn Ikke fått barnehageplass 100 prosent 7 500 kr Til og med 8 timer 80 prosent 6 000 kr Fra 9 til og med 16 timer 60 prosent 4 500 kr Fra 17 til og med 24 timer 40 prosent 3 000 kr Fra 25 til og med 32 timer 20 prosent 1 500 kr 33 timer eller mer.

Satser for pensjonspåslag i enkeltstående og andre ordinære private barnehager. I kommuner som ikke har egne ordinære barnehager, skal kommunen legge til grunn pensjonspåslag inklusive arbeidsgiveravgift på kroner 16 007 per heltidsplass i 2021 og pensjonsutgiftene inklusive lokal arbeidsgiveravgift per heltidsstilling i kommunale barnehager, for private ordinære barnehager med. Inntektsgrenser. Du har ikke rett til bostøtte hvis inntektsgrunnlaget i husstanden din overstiger øvre grense for inntekter. Det gjelder uansett hvor høye boutgiftene dine er Det har vært mye oppmerksomhet rundt trekkfrie satser for kostgodtgjørelse i høst etter at det i forbindelse med statsbudsjettet ble foreslått flere endringer på dette området. Sats for overnatting på hybel/brakke med kokemulighet eller privat overnatting fjernes fra og med inntektsåret 2018, i tråd med det som er varslet tidligere Det foreslås ingen endringer i satser for formuesskatten, men innslagspunkter i formuesskatten økes fra kr 1 480 000 ( kr 2 960 000 for ektefeller) til kr 1 500 000 (kr 3 000 000 for ektefeller). Regjeringen foreslår også å øke verdsettingsrabatten i formuesskatten for næringsrelatert kapital, samt tilhørende gjeld for 2019 til 25 % (20 % 2018)

Etter justering med anslått vekst i lønn, pensjon eller pris fra 2018 til 2019 blir de generelle fradragene og beløpsgrensene avrundet. Oppjusteringen kan derfor avvike noe fra nivået på de ulike vekstanslagene. Lønnsveksten anslås til 3,25 prosent, ko.. Regjeringen har i statsbudsjettet for 2018 foreslått å øke maksimalprisen for en barnehageplass fra 2 730 til 2 910 kroner per måned. Videre er kontantstøtten økt fra 6 000 til 7 500 kroner per måned med virkning fra 01.08.2017 Kontantstøtte er en av satsingene i regjeringens nye humanitære strategi, og Norge skal påta seg en pådriverrolle. Av Gunnar Zachrisen og NTB Sist oppdatert: 13.08.2018 12.17.16 Del denne artikkelen: Kontanter, kontantkort og mobilbetaling. Regjeringen satser på kontanthjelp til verdens fattige. Av. NTB - 13. august 2018 | 06:34. Her går det fram at kontantstøtte utgjorde 10 prosent av nødhjelpen i 2016, en økning på 2,5 prosent fra året før I en snau uke har bedrifter som er rammet av koronatiltakene kunnet søke om kontantstøtte for å klare seg gjennom koronakrisen. Ordningen ble lansert 2. april, og skal bidra til å dekke faste utgifter for bedrifter som har mistet 30 prosent omsetning eller mer siden regjeringen innførte de mest inngripende tiltakene Norge har sett i fredstid

Les mer om statens nye satser for kjøregodtgjørelse i 2018 på vår blogg. 14. desember 2018 kom årets tiende endring i diettregelverket og statens sats for kjøregodtgjørelse økte da med 13 øre, til 4,03 kroner pr. kilometer. Les mer om statens nye satser for kjøregodtgjørelse i 2019 på vår blogg Kalkulatoren er oppdatert i tråd med endringene i kompensasjonsforskriften som ble fastsatt 30. juni. Den kan benyttes til å estimere kontantstøtte for alle måneder (fra mars til og med august). Excel-dokumentet inneholder tre ark, herunder: Beregning av tilskudd etter ordinær modell; Beregning av tilskudd etter sesongmodelle I statsbudsjettet for 2018 er det satt av 1,7 milliarder kroner til kontantstøtte. Blir dårlig integrert FrPs arbeids- og sosialpolitiske talsmann, Erlend Wiborg, har ledet et utvalg i Fremskrittspartiet som har gjennomgått flere av velferdsytelsene i Norge, og mener nå at tiden er moden for å fjerne kontantstøtten, blant annet av hensyn til integreringen

Fakta: Velferdsordninger i 2018 - Arbeidslivet

Kontantstøtte er en kontantytelse som i Norge gis til foreldre til barn mellom ett år og to år som ikke eller bare delvis benytter barnehage med statlig driftstilskudd. det innføres aldersdifferensierte satser slik at de yngste ettåringene (13-18 måneder) får utbetalt 5000 kroner per måned i full kontantstøtte,. Særavtalen som gjelder fra 2018 er foreløpig ikke publisert, men trolig vil også særavtalens satser for 2018 være høyere enn de satsene som kan utbetales trekk- og skattefritt. Det betyr at arbeidsgivere som utbetaler kostgodtgjørelse i henhold til statens satser, i tilfelle må splitte innberetningen i en trekkfri og en trekkpliktig del - Full kontantstøtte får man kun dersom barnet ikke har plass i barnehage. Er den avtalte oppholdstiden i barnehage mindre enn 20 timer i uken, kan man få 50 prosent kontantstøtte, presiserer Nore. Du kan maksimalt få kontantstøtte i 11 måneder, og dette er en skattefri ytelse

Barnetrygd og kontantstøtte - NA

 1. Dette er statens inntekter og utgifter i 2018. Blir betalt av personer på grunnlag av brutto lønn, brutto pensjoner og næringsinntekt etter ulike satser for de tre inntektstypene. Moms. Statens viktigste inntektskilde. Foreldrepenger, barnetrygd og kontantstøtte
 2. Kontantstøtte. Kontantstøtte er en utbetaling til foreldre med barn mellom ett og to år som har ingen eller delvis barnehageplass med statlig driftstilskudd. Du kan ikke få støtte i mer enn 11 måneder. Fra 1. August 2012 ble det endring i kontantstøtteloven, og det er nå kun to satser: full kontantstøtte eller halv kontantstøtte.Om barnet bor sammen med én, eller begge foreldrene.
 3. Nye portosatser 01.01.2018 Bring slår sammen A og B post Bring slår sammen A-Prioritert og B-Økonomi til post med 2 dagers leveringstid for all adressert post innenlands. Til utlandet må posten merkes med PRIORITY for at den skal skal bli sendt frem på raskeste måte. Les mer om dette på bring.no/post201
 4. dre avtalt oppholdstid enn tjue timer per uke, har du rett på støtte, opplyser Hanna Fløysvik, fagkoordinator ved familie-området i NAV.. Du kan søke om støtte selv om du har inntektsgivende arbeid eller.
 5. Hvis barnet har redusert plass i barnehagen, kan du få utbetalt redusert kontantstøtte ut fra hvor mange timer i uken man disponerer ut fra barnehagens åpningstider. Fra 1. august 2018 gjelder følgende satser: 80 prosent kontantstøtte: til og med 8 timers barnehageplass (6000 kr)
 6. Satser for kontantstøtte Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2019 i henhold til lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre § 7 kan betale ut kontantstøtte med følgende beløp for barn i alderen 13-23 måneder. Forslaget ble vedtatt 10. desember 2018 21:02. stemte for

kontantstøtte - Store norske leksiko

Foreldrepenger skal sikre deg inntekt når du skal ha foreldrepermisjon. Hvis du ikke har hatt inntekt, kan du få en engangssum isteden Satser for 2018. Her kan du finde 2018-satserne for offentlige ydelser på beskæftigelsesområdet. Satserne gælder fra 1. januar 2018, medmindre andet er anført Nye satser innføres gradvis. Utover i 2018 vil flere og flere varer få ny pant. I september 2018 skal ny pant ha blitt innført på alle nye flasker og bokser. Men i markedet vil det fortsatt være noen eldre flasker og bokser igjen i butikkene og på lager som selges med gammel pant inntil det er tomt Vi har også i tidligere sett at en økning i andel mottakere sammenfaller med økte satser, skriver SSB.Andelen kontantstøttemottakere reduseres i takt med mors utdanningsnivå. Blant mødre med ungdomsskole som høyeste utdanningsnivå, mottok 32 prosent kontantstøtte i 2018 Satser for 2018 under kap 228 post 74 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i statsbudsjettet for 2018. Tilskudd utbetales med 100 % av følgende sats per time: Time Sats; Lærertime. 752,-Assistenttime. 376,-Kapitaltilskudd til skoler godkjent etter friskolelova

Satser gjeldende fra . 1. januar 2017 til 22. juni 2018 Reiser fra og med 6 timer til og med 12 timer, ulegitimert sats. Kr 289 Reiser over 12 timer, ulegitimert sats Kr 537 Satser for måltidstrekk i kostgodtgjørelser - Reise for arbeidsgiver uten overnatting (dagdiett) 6 til 12 timer Over 12 timer Frokost, 20 Se nederst i artikkelen for satser for 2017, 2018, og 2019. Se også: Utfyllende informasjon utgiftsdekning. Fosterhjem. Veiledende satser for fosterhjem per barn per måned fra 1. juli 2020 Her finner du oppdaterte skattesatser for 2019 og 2020. Se gjeldende satser for inntektsskatt, trygdeavgift, trinnskatt og formueskat Se skattesatser, skatteprocenter og beløbsgrænser. Læs mere om blandt andet toat eller personfradrag. Brug pilene for at ændre år. Satser og be­løbs­grænser for alle love på skatte- og afgifts­området (skm.dk Statens satser for kjøregodtgjørelse gjelder kun statsansatte, men det er likevel vanlig at også andre bedrifter som gir sine ansatte godtgjørelse for bruk av egen bil følger statens satser. Retten til kjøregodtgjørelse må avtales med arbeidsgiver, og det kreves at du utsteder en reiseregning til arbeidsgiver

BUTIKKOVERENSKOMSTEN HK - NHO 2018/2020 - 4 - Garantilønnssystemets satser er regulert i § 30. 2.3 Reguleringsbestemmelse for 2. avtaleår Før utløpet av 1. avtaleår, skal det opptas forhandlinger mellom NHO og LO, eller de Visma Kompetanse > Oppslag Juridisk > Satser > Historiske satser > Administrativ forpleining (Bruspenger) Skriv ut siden Historiske satser Satser - Spillefilm. Spillefilm og annet langtidsengasjement. Avtalte minstelønnssatser for spillefilm (f.o.m. 1. juni 2020 t.o.m. 31. mai 2021) (PDF-versjon av Spillefilmsatser) Gruppe Fagfunksjon 0 år+ 3 år+ 6 år+ 10 år+ 1. REGI - OPPTAK REGI FOR/ETTERARBEID. 4103 3027. 4360 3075. 5209 3463. 604

I 2018 kom det en innstramming skattemessig. Kostdekning ved overnatting på hotell skulle ikke lenger følge satsene i særavtalen, og det ble fastsatt en egen lavere sats. Ved annen type overnatting enn hotell har det lenge vært slik at arbeidstaker har fått et skattepliktig overskudd ved å bruke statens satser - men også disse satsene ble i 2018 vesentlig redusert Vi har også i tidligere sett at en økning i andel mottakere sammenfaller med økte satser, skriver SSB. Andelen kontantstøttemottakere reduseres i takt med mors utdanningsnivå. Blant mødre med ungdomsskole som høyeste utdanningsnivå, mottok 32 prosent kontantstøtte i 2018 Skatter, moms og oljepenger er statens viktigste inntekter. De blir brukt til å finansiere en uendelig lang liste med utgifter. Utgiftene kan deles i to: Rene pengeoverføringer til personer, næringer og bistand. Alderspensjoner er den største enkeltutgiften i statsbudsjettet. Kjøp av varer og. Inkassosatser og gebyrer 2018. Finansdepartementet fastsetter hvert år inkassosatser og nivået på renter og gebyrer som kan legges til opprinnelig fakturabeløp ved forsinket betaling. Ved oppfølging av forsinket betaling er det også klare regler for betalingsfrister som skal gis til den som får sendt kravet

Kontantstøtte satser 2020 frå

Småbarnsmødre som mottar kontantstøtte jobber i snitt færre timer i måneden etter at regjeringen økte satsen med 1.500 kroner i 2017, viser en fersk Nav-analyse. Foto: NTB scanpix Fungerer. Regjeringen gir kontantstøtte for å dekke en del av de faste utgiftene for bedrifter som er koronarammet. Støtten blir trolig på 10-20 milliarder kroner per måned 14. desember 2018 kom årets tiende endring i diettregelverket og statens sats for kjøregodtgjørelse økte da med 13 øre, til 4,03 kroner pr. kilometer. Les mer om statens nye satser for kjøregodtgjørelse i 2019 på vår blogg

Fosterforeldre utfører et oppdrag på vegne av barneverntjenesten. Les mer om betaling, godtgjørelse og rettigheter Bruk av egne fremkomstmidler. Satser pr. km. fra 1. januar 2020 Egen bil, herunder el-bil kr 4,03 Tillegg der bomavgift er inkludert i drivstoffprisen kr 0,10 Skattefri og trekkfri del av bilgodtgjørelse kr 3,50 Tillegg for kjøring på skogs-/anleggsvei kr 1,00 Tilhengertillegg kr 1,00 Motorsykkel over 125 ccm kr 2,9

Introduksjonsstønad IMD

 1. Nye veiledende satser for økonomisk sosialhjelp vedtas og gjennomføres fra 1.10.2018. forslag om nye og høyere satser for økonomisk sosialhjelp til politisk behandling i kommunestyret med tanke på nye satser fra 1. juli 2018. bidrag og kontantstøtte tas inn som inntekt i beregningen av hjelpebehovet for økonomisk sosialhjelp
 2. Sommeren 2018 åpnet Olivia restaurant i Stavanger, og i november samme år åpnet den første restauranten i Sverige, nærmere bestemt i Gøteborg. Helt i starten av 2019 åpnet Olivia et nytt Grab&Go-konsept, Pronto di Olivia, på Oslo Sentralbanestasjon, og helt mot slutten av fjoråret åpnet dørene til en av kjedens største restauranter på Egertorvet i Oslo
 3. Diettgodtgjørelse . For reiser uten overnatting gjelder følgende satser for 2019: - 6 til 12 timer kr 200 - Over 12 timer kr 400. Den trekkfrie godtgjørelsen reduseres med 20 prosent for frokost, 30 prosent for lunsj og 50 prosent for middag (beløpene avrundes til nærmeste hele krone)
 4. Dette er Statens satser for kjøregodtgjørelse 2018 Hvis du kjører din egen bil i arbeid har du krav på kjøregodtgjørelse fra arbeidsgiveren din. Her finner du Statens justerte satser for kjøregodtgjørelse gjeldende for 2018. Privatbil Kjøregodtgjørelse justert fra 4,10 kr til 3,90 kroner per kilometer Skattefri sats 3,50 kroner per kilomete
 5. Det er kommet nye diett- og bilgodtgjørelse-satser fra 2019 innenlands. Disse satsene ligger tilgjengelig fom versjon 22.1.1352 av Mamut, som kan lastes ned og installeres her. De nye satsene i statens særavtaler er slik: Kr 4,03 Kilometergodtgjørelse med egen bil (økt fra kr 3,90) Kr 780,00.
 6. For 2018 fastsettes høy innbetalingssats til 12 kr/kg NOx og lav innbetalingssats til 6 kr/kg NOx. Det tas sikte på at besluttede innbetalingssatser for 2018 holdes fast gjennom hele året. I løpet av årene 2019-2025 må tilsluttede virksomheter påregne at satsene økes til omlag 15 og 10 kroner for henholdsvis høy og lav innbetalingssats for å sikre oppfyllelse av forpliktelsene i NOx.
 7. Kontantstøtten var med på å gi KrF et brakvalg i 1997. Når partiet går til valg i 2009 satser partiet på en revitalisert kontantstøtte

Avgiftssatser for merverdiavgift 2019 og 202

OVERENSKOMST AV 2018 AVTALE NR: 331 FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2018 - 2020 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på den ene siden og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet på den annen side Gjelder f.o.m. 1 april 2018 t.o.m.31.mars 202 Dine utbetalinger - NAV. Her kan du finne trygdeutbetaling og andre utbetalinger du har fått fra NAV de siste tre månedene, som pensjonsutbetalinger (alderspensjon), uføretrygd, sykepenger, overgangsstønad, pleiepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, kontantstøtte med mer. Ytelser fra kommunen, som sosialhjelp, vises ikke i denne tjenesten

Regulering av satser for fosterhjem og besøkshjem er utsatt til høsten. Se nederst i artikkelen for satser for 2017 og 2018. Se også: Utfyllende informasjon om utgiftsdekning. Fosterhjem. Veiledende satser for fosterhjem per barn per måned fra 1. juli 2019 Minstelønnssatser fra 1. april 2018 I. (§ 3) Lønnssatser (RIKSAVTALEN) 3.1 Minstelønn for unge arbeidstakere Lærlinger/lærekandidater lønnes ikke etter satser for unge arbeidstakere i de tilfeller lærlingen/lærekandidater arbeider og/eller lønnes som ufaglært arbeidstaker. Se særbestemmelser for lærlinger i Riksavtalen Angående endringer fra 2018 til 2019 Vær oppmerksom på at det ble gjort en del endringer i rettsgebyrloven i overgangen fra 2018 til 2019. Dette medfører i tillegg til de vanlige justeringer av inkassosatsen (undret denne gangen) og rettsgebyret (justert fra kr 1130,- til 1150, (kr 1172,- i 2020)) ble gjort en del endringer som har betydning for de rettslige omkostningene

Skattesatser 2018 - regjeringen

Satser. Utbetalte satser gjeldende fra 1. april 2020: Sats 1: kr 686 per måned; Sats 2: kr 1 047 per måned; De som er mellom 5 og 30 år får sats 2, alle andre får sats 1. Les om kuttet i grunnstønaden. Søknadsprosess. Ved søknad om grunnstønad må du, i tillegg til søknadsskjema, legge ved dokumentasjon på diagnosen fra din lege De differensierte satser tilsvarer 75 % ytelse for de som ikke er i aktivitet, men barn skjermes gjennom at barnetillegget ikke reduseres. Barnetrygd, bidrag og kontantstøtte tas inn som inntekt i beregningen av hjelpebehovet for økonomisk sosialhjelp. Bostøtte fra Husbanken regnes inn som inntekt ved vurdering av hjelpebehovet Statens satser for kjøregodtgjørelse endres fra 1. januar 2019 Av Autogear 19. desember 2018 14. desember kom årets tiende endring i diettregelverket, og Infotjenesters økonomirådgiver og ekspert på reisegodtgjørelse Espen Øren melder at det er gjort noen mindre endringer i satsene for kjøregodtgjørelse 2016 - 2018 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Reiseliv på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet på den annen side Gjelder f.o.m. 1. april 2016 t.o.m. 31. mars 2018

Varsel om nye satser i kommunale barnehager fra januar 2018. Berge, Wenche Andreassen Endret:01.01.2018 23:18 Emneord (los) Forsiden. I forslag til statsbudsjett for 2018 foreslås det å øke maksprisen for helplass i barnehage fra kr. 2 730,- til kr. 2 910,- pr. måned. Skatteetaten opererer også med «pensjonatsats» og «brakkesats». Dette er ikke satser som fremgår av Særavtale for reiser innenlands for statens regning. Se skatteetatens hjemmesider for disse satsene. Last ned: Satser for 2018-2019-2020. Måltidstrekk av utgifter til kos Norsk filmforbund Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo Tlf. sentralbord: 21 52 33 80 (Betjent hverdager kl. 11.00-15.00) Org.nr. 971 480 23

Kontantstøtte - lite endring tross høyere sats - SS

Tilskudd i barnehagesektoren Tilskudd på 1-2-3 Tilskuddene til private barnehager baseres delvis på faktiske kostnader i kommunale barnehager i hjemkommunen, delvis på bakgrunn av beregninger av gjennomsnittskostnader i private barnehager, og delvis på bakgrunn av estimater. Det skiller cirka 100.000 kroner per barn (under 3 år) i driftstilskudd mellom kommunene som bruker minst og mest [ Beregningen av barnebidrag tar utgangspunkt i hva det koster å forsørge et barn og inntekten til foreldrene danner grunnlaget for satsene. Det skal dekke utgifter til å forsørge barnet. Beløpet som skal betales reduseres hvis den bidragspliktige har samvær med barnet. Les mer her

Andre satser vi bruker i saksbehandlingen og som vil ha betydning for beregningen. Barnetrygd - Sats for barnetrygd er kr 1 054,- i måneden per barn (vanlig sats) og regnes inn som en del av det samlede inntektsbildet (du trenger ikke dokumentere dette).; Barnebidrag - - Inntekt - Dersom du mottar barnebidrag fra forelder som ikke bor sammen med barnet, eller har redusert samvær vil dette. Satser. Bolig 5. mars 2019. Lønn og karriere, Samliv 18. april 2018. Fra høsten kan regelverket for kontantstøtte endres Tidligere denne måneden la regjeringen frem et forslag for Stortinget om å endre regelverket for kontantstøtteordningen fra og med 1. august 2018 var året med lavest andel kontantstøttemottakere siden ordningen ble innført for 20 år siden, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).. I 2017 ble det gjennomført to endringer i regelverket for kontantstøtte som påvirket bruken av ordningen betydelig

Fra høsten kan regelverket for kontantstøtte endre

 1. Etter at det igjen ble mulig å få ulike satser av kontantstøtte, har bruken av gradering av ytelsen økt markant. Samlet har kontantstøttebruken gått ned
 2. Men fra 2016 til 2018 falt andelen med 5,5 prosentpoeng på landsbasis fra 36,5 til 31 prosent. Nedgangen i Oslo og Vestfold er størst med en nedgang på henholdsvis 9,6 og 9 prosentpoeng. Andelen barn i Oslo det utbetales kontantstøtte for er nå 29,3 prosent. Tidligere lå Oslo over landsgjennomsnittet, viser ferske tall fra Nav
 3. For utenlandsreiser har det til nå vært skattefritt å følge varierende satser avhengig av hvilket land man reiser er i. Differansene blir for eksempel slik sammenlignet med 2018-satsene: Belgia, sats kr 920 - kr 578 = kr 342 til beskatning ; Danmark, kr 1190 - kr 578 = kr 612 til beskatning ; Polen, kr 600 - kr 578 = kr 22 til beskatnin
 4. Sosialhjelp 2018 Bergen kommune benytter statlige veiledende retningslinjer for utmåling av økonomisk sosialhjelp til livsopphold. Barnetrygden og Folketrygdens grunnstønad holdes utenfor utmålingen av pliktmessige ytelser til løpende livsoppholds- og boutgifter. Alle andre inntekter skal vurderes i beregningen av stønad. 1
 5. Satser for pensjonspåslag I kommuner som ikke har egne ordinære barnehager, skal kommunen legge til grunn pensjonspåslag inklusive arbeidsgiveravgift på 14.564 kroner per heltidsplass i 2019, og pensjonsutgiftene eksklusive arbeidsgiveravgift per heltidsstilling i kommunale barnehager på 69.583 kroner i år 2018
 6. gsutvalg mv. Feltarbeid og Tokt for tilsatte ved UiB
 7. Mot økte KILE-satser. NVE vil foreslå å økte KILE-satsene for nettselskaper. Tore Halvorsen; onsdag 11. april 2018 - 07:46. Av: Audun Kolstad Wiig, KS Bedrift . NVE har bestilt en rapport om norske husholdningers betalingsvilje for sikker strømforsyning

Trinnskatt - Skatteetate

Både statens reiseregulativ og trekkfrie satser er endret med virkning fra 1. januar 2019. 04.01.19 Skrevet av Knut Høylie, Regnskap Norge Del Her er endringene i statens reiseregulativ: Bilgodtgjørelse endres til 4,03 pr. km. Sats for udokumenterte utgifter til kost ved reise endres til: For reise over 12 timer med overnatting dekkes kost med k Nå varsler altså regjeringen at det kommer krisehjelp til de små- og mellomstore bedriftene i fredagens pakke, i form av en slags kontantstøtte. Dette er svært viktig grep fra regjeringen, ifølge Osmundsen, som er næringspolitisk leder i næringsforeningen. - Vi er veldig glad for disse signalene fra regjeringen a) For reiser mellom 6 - 12 timer tur.retur, får man 50 prosent av det faste beløpet for det landet som besøkes, se statens satser utenlands b) For reiser fra og med 12 timer tur-retur, dekkes full kost for vedkommende land RENHOLDSOVERENSKOMSTEN VIRKE/NAF 2016-2018 6 være skriftlig og drøftes minst en gang årlig. Tillegg for renhold som utføres i gruver og lignende avtales lokalt med tillitsvalgt. Ved tilfeller hvor ansatte fjerner oppkast, og dette avviker fra det arbeidstaker me I treningssenteret RAFT på Randaberg stoppet det helt opp da koronakrisen traff. Innehaver Morten Robberstad håper nå å bli truffet av regjeringens kontantstøtteordning

Nav-regler for 2020 - Nav-endringene du bør få med de

Tiltakspakker i forbindelse med korona-situasjonen

Bruken av kontantstøtte rekordlav. msn økonomi. levert av Microsoft News. nettsøk. Gå til navigasjon; Gå til innhold; Hopp over til bunntekst; Logg p. ATP-satser 2016 - 2020 - privat virksomhed: Som privat virksomhed skal du indberette ATP-bidrag med A-sats. Der kan være tilfælde, hvor du må anvende en lavere sats. Se Vejledning om hvornår du må anvende lavere bidragssats end A-sats. A-sats Lønmod- tagerens andel kr. Arbejds- giverens andel kr. Bidrag i alt kr. Månedslønned Rødne vil søke både kriselån og «kontantstøtte Konsernet hadde inntekter på 238 millioner kroner i 2018, og med et resultat før skatt på 17,7 millioner kroner. Helgø Meny har tapt 200 millioner på fem år - satser likevel på ny butikk Budsjettbehandlingen i Stortinget ble avsluttet 19. desember 2018. Se saldert budsjett vedtatt i Stortinget høsten 2018 («Blå bok»). Se oversikt over kapitlene/postene der Stortingets bevilgningsvedtak avviker fra regjeringens forslag til bevilgning i statsbudsjettet for 2019

Kontantstøtte Arbeiderpartie

 • Xbox achievement points.
 • Vonovia duisburg.
 • Ich lieb dich überhaupt nicht mehr noten.
 • Iceland norway.
 • Wetter hallein 16 tage.
 • Reker i lake pris.
 • Tegninger over mitt hus.
 • Gamle bilder vest agder.
 • Mott i treverk.
 • Svenske guttenavn 2017.
 • Diagnoser for uføretrygd.
 • Zellhülle bakterien.
 • Finn.no bolig til salgs gjøvik.
 • Single urlaub mit hund holland.
 • Wann schreibe ich dem oder den.
 • Lrytas kontaktai.
 • Norgesgruppen ledige stillinger.
 • Großhandel kosmetikprodukte.
 • Liberalisme 1800 tallet.
 • Strippeklubb oslo menn.
 • Pareidolia test.
 • Gamle sluk.
 • Bruk av historiske kilder.
 • Android app scanner.
 • Schweinswal steckbrief wikipedia.
 • Sosialkunnskap prøve.
 • Jean paul t skjorte herre.
 • Yamaha mt 125 exhaust sound.
 • Hukommelse baby.
 • Fondssparing barn.
 • Straßenfest bergisch gladbach.
 • Forskjell på varm og kaldrøkt makrell.
 • Sekundær drukning baby badekar.
 • Knossos historie.
 • Gudstjeneste landro kyrkje.
 • Ritmovida preise.
 • Yamaha thr5.
 • Zentio avslutte abonnement.
 • Sofie paradise blogg.
 • Kjøpe bolig oslo.
 • Piercingsmykker på nett.