Home

Bruk av historiske kilder

Lær deg å bruke kilder riktig Studentsider

Dette er ikke en offisiell retningslinje for Wikipedia, men et forslag. Se også Wikipedia:Bruk av kilder og Wikipedia:Bruk av kilder2.. I prinsippet skal alle artikler i Wikipedia være utstyrt med en melding om hvilke(n) kilde(r) som er brukt Korrekt bruk av kilder viser at du . anerkjenner andre forfatteres arbeider; har lest litteratur om temaet; setter ditt arbeid inn i en større faglig sammenheng; behersker teknikken med å oppgi kilder; Korrekt bruk av kilder medfører også at leseren kan . identifisere og gjenfinne de kildene du har brukt; identifisere dine egne ideer. Den skal inneholde alle kilder du har brukt i arbeidet med oppgaven og som du har gitt henvisninger til i din tekst. Les mer. Kildehenvisning. Det fins ulike systemer for hvordan man fører opp kildehenvisninger underveis i teksten. Les mer. Gjengivelse fra kilder. Noen ganger kan det være på sin plass å gjengi et utsnitt av en kilde

Hva er en historisk kilde? - Arkivverke

Fotografiet som historisk kilde Hører til Foto og bilder Fotografiet ble erklært oppfunnet i 1839 da Louis Jacques Mandé Daguerre (1787-1851) solgte patentet på en fotografisk teknikk han hadde utviklet i samarbeid med Nicéphore Niépce (1765-1833) til den franske stat Historie er studiet av fortiden, hovedsakelig den menneskelige historien som er basert på skriftlige kilder, men tiden fra før skriftlige kilder eksisterer som kalles for forhistorie omfattes også av historiefaget med de begrensninger det omfatter. I generell mening omfatter historie vitenskapelige og arkeologiske oppdagelser om fortiden. I senere tid har det blitt en økt interesse for. Kilde Beskrivelse; 1: 1: Gunnerus.no: Spesialsamlinger ved NTNU Universitetsbiblioteket. Bilder, Brev, Flyfoto, Kart, Manuskripter: NTNU Universitetsbiblioteke Historiske kilder. Under finner du fritt tilgjengelig kildemateriale som kan brukes i undervisningen eller i forbindelse med en skoleoppgave. Ikke glem å merke kildene du bruker med hvilket arkiv de tilhører

Innlandet fylkesarkiv - Velkommen til Samferdsel i Oppland!

Historie Vg2 og Vg3 - Fotografiet som historisk kilde - NDL

Fotografier er ikke objektive avtrykk av historiske øyeblikk. Avtrykkene som fotografiene utgjør er formet av fotografens blikk, av hensikten bak fotografiet, av tekniske rammer og estetiske konvensjoner. Allikevel har fotografiet en visuell karakter som gjør fotografiet til en unik kilde til kunnskap om fortida Bruk av stilasbygging i undervisning, og taksonomier for kildekritisk arbeid i underveisvurdering, vil kunne gi verdifull trening i å stille nødvendige spørsmål til kilder, og til å ordne stoff basert på kildene Bruk av kommentarfeltet; Close; Vikingtidens kilder. Begynnelsen på norrønn historisk tid. Sagaene som historisk kilde er ofte problematisk. De viktigste sagaene for den norske vikingtiden er de vi finner i Heimskringla som Snorre skrev på 1220-tallet,. Bruk av kilder i teksten I teksten skal det kun brukes etternavn på forfatter og årstall. For eksempel Piaget (1952) antar at.. eller Det finnes ulike teorier om atferdsvansker (Smith, 2004) Bilder som kilde har blitt et viktig redskap i historieforskningen. Bilder kan gi mye informasjon, men må også behandles med varsomhet fordi de kan misforstås. Kildekritikk må altså utøves også med bilder, men redskapene for dette er ikke nødvendigvis de samme som for kritisk behandling av tekst

Sørsamisk boplass - Blokkodden villmarksmuseum

Riktig bruk av kilder og referanser vil heve kvaliteten på dine skriftlige oppgaver, og du unngår å bli tatt i fusk. Trenger du en oppfriskning, se kilder og kildebruk på Fronter > Biblioteket > Informasjonskompetanse . I kurset går vi nærmere inn på dette Historiske kilder i klasserommet - å skrape overflata En undersøkelse om lærernes mål med bruk av kilder og kildekritikk i historieundervisningen — Christoffer Vassbotn HIS-3905: Mastergradsoppgave i historie - integrert 10 sp PPU Mai 2014 ! !

Kilder - Cappelen Dam

 1. Kongesagaer - bruk av problematiske kilder Likevel er deres sagaer svært verdifulle historiske kilder, ikke bare fordi mye av det de skriver må regnes som pålitelig, men også fordi deres beskrivelser av det politiske spillet kan fortelle oss mye om deres egen samtid
 2. Stipendiat Carola Lingaas innleder om temaet Bruk av ufullstendige eller utdaterte historiske kilder til tolkning av internasjonalt strafferett. Tid og sted: Bruk av ufullstendige eller utdaterte historiske kilder 4. feb. 2015 13:30 - 14:30 , Rettshistorisk samling, 2. etasje Domus Bibliothec
 3. KORT INNFØRING I BRUK AV KILDER Som student ved Humanistisk fakultet skal du skrive akademiske hjemmeoppgaver. For å skrive en god oppgave, er det viktig at du bruker kilder på riktig måte. Her er en innføring i fire grunnprinsipper for kildebruk: referanse, parafrase, sitat og litteraturliste
 4. Denne oppgaven tar for seg lærernes omfang og hensikt ved bruk av historiske kilder og kildekritikk i klasserommet. Den ser også på korrelasjonen mellom lærernes omfang og historieforskningens anvendelse av historiske kilder. For å undersøke problemstillingen benyttes muntlige dybdeintervjuer med seks historielærere i Tromsø-området
 5. Blant historikere er det ulike oppfatninger av den faglige verdien til spillefilmer og andre dramatiserte historiske filmfortellinger. Rent faghistoriske framstillinger må hele veien være forankret i kilder. Kildene er brikkene i puslespillet som skal frambringe et bilde av fortiden
 6. I en kildeanalyse går du i dybden med kildene dine og analyserer hva de kan si om emnet og problemstillingene. Kildeanalysen er samtidig en kildekritikk, da du skal forholde deg kritisk til kildens evne til å si noe sant om de historiske hendelsene. Les ev. mer om kildekritikk her. Din bruk av kilden

Her kan du se et godt eksempel på hvordan du kan lage kildehenvisning i historiefaget. Du får: Et generelt eksempel på kildehenvisning Et eksempel på kildehenvisning ved bruk av et kort sitat Et eksem ( En hjemmeeksamen eller skoleoppgave krever innsamling av informasjon fra ulike kilder, men hvordan finner man frem i «kildejungelen»? - Skal du ha en god karakter, må du overbevise sensor eller lærer om at du har brukt tid på å sette deg inn i relevant fagstoff, og at du behersker teknikken med å vise til disse kildene på en korrekt måte, sier norsklærer og fagbokforfatter Leif Harboe Hoveddelen av arbeidet ditt skal i struktur, argumentasjon og innhold være ditt eget. Her er en innføring i kildebruk i form av fire begreper: referanse, parafrase, sitat og litteraturliste. Referanser. En referanse (også kalt kildehenvisning) er en opplysning om hvilken kilde noe er hentet fra, for eksempel hvilken bok, artikkel eller nettsted Denne oppgaven tar for seg lærernes omfang og hensikt ved bruk av historiske kilder og kildekritikk i klasserommet. Den ser også på korrelasjonen mellom lærernes omfang og historieforskningens anvendelse av historiske kilder. For å undersøke problemstillingen benyttes muntlige dybdeintervjuer med seks historielærere i Tromsø-området Jostein Lorås beskriver i en artikkel i Historisk tidsskrift i 2007 to ulike lesemåter av de muntlige kildene, som på sett og vis kan sies å tilhøre hver sin av de ulike fagtradisjonene som møtes i arbeidet med muntlige kilder. Han skriver at minnematerialet kan leses både faktuelt og narrativt. Videre mener han at den faktuelle lesemåten har vært den mest utbredte blant norske.

Wikipedia:Gode kilder - Wikipedi

Kronologisk ordnet fortegnelse av dokumenter som har med norges middelalderhistorie å gjøre. Avfotograferte slektshistoriske kilder manntall, vaksinerte, tiende, militære regimenter og annet. Familysearch Søk i kilder tilgjengelig ved verdens største slektshistoriske organisasjon. Guleside Historiske oslofoto. KART Gamle kart over Oslo og Aker. FILM Gamle filmer fra Oslo. På disse nettsidene finner du lenker til alle digitaliserte kilder i Oslo byarkiv. Til en del av kildene er det skrevet en kildeomtale. Bruk av innholdet på disse sidene Videre drøftes metoder for å produsere historisk kunnskap, og historikerens arbeid med forskjellige typer av kilder blir diskutert. Studiet skal dessuten gi en innføring i kunne vurdere historiske kilder og historieformidling på en kritisk og teorier og forklaringsmodeller i lys av konkrete eksempler på historien i bruk

Bruke og referere til kilder - Wiki - innsida

Det historiske befolkningsregistret bygger på og kombinerer slike kilder i en felles database. Prosjektet har to hovedmål. For det ene dokumenterer, formaterer og stiller det historiske personregistre som dekker en stadig større del av landet til disposisjon for forskning Nye historiske kilder. av Yael · juli 16, 2018 · med over åtte milliarder historiske kilder, har vi altså lagt til ytterligere en milliard i løpet av mindre enn ti måneder. Samfunns- eller sosiale sider ble først tatt i bruk for å vekke lesernes interesse og anspore skriverier om sladder samt nyheter om de rike og kjente Talende kilde Uttrykker et bevisst budskap i form av skrift, tale, bilder, film eller symboler; Stum kilde Gjenstand eller fysisk rest som ikke inneholder noe direkte uttrykt budskap. Kan indirekte gi historisk informasjon. Beretning Talende kilde som beskriver noe som har skjedd; Førstehåndsberetning Beskrivelse av en hendelse fra en som. 1. Levninger: Ting som er etterlatt i fortida 2. Noen levninger er beretninger: Kilder som er utstyrt med symboler som formidler et budskap fra sin tid.Også kalt meddelende kilder 3. Primærkilder*: Er de eldste historiske materialet, originale gjenstander og tekster 2. Sekundærkilder*: Er bearbeidede eller gjenfortalte framstillnger av historiske forhold med primærkilde som råmateriale

Kilder og kildebruk i skriftlige hjemmeoppgaver

Historisk tid: ca 800 i Norge. Jobber med de skriftlige kildene. Jo nærmere vår tid, jo rikere materiale. Hva, hvordan og hvorfor noe skjedde. Historikeren påvirkes av egen tid, holdninger, verdier og kultur. Historie som forskningsarena: Fra myte til krøniker til vitenskap; Myter i Norge: Voluspå (I eldre Edda - opphavsmyte Tipsene nedenfor passer best for ungdomsskolelever, men du kan tilpasse tipsene til yngre barn ved å forklare på din egen måte. Kort sagt handler kildekritikk om dette: Det gjelder å finne flere kilder som har greie på saken og som ikke har motiv for å lyve. Fire spørsmål til kilder Hva sier nettet selv o Primærkilde er den eldste bevarte skildringen av en historisk begivenhet. Kvalitet i valg og bruk av kilder. Disse punktene er skrevet ut fra Olga Dysthe og Jens Elmelund Kjeldsen Skriveråd for studenter, Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen

Kildekritikk og kildegransking - NorgeshistorieArkitekturhistorie - arc! nouveau - Henriksengården

Fotografiet som historisk kilde - Kildenet

Når vi bruker en historisk kilde som levning, er vi opptatt av hva kilden gjenspeiler av holdninger, erfaringer, oppfatninger, målsettinger osv hos filmskaperne og i deres miljø eller samtid. Oppgaver: 1. I teksten hevdes det at en spillefilm alene ikke kan brukes som en berettende kilde Hvordan skrives historien? Under vignetten «Min kilde» får en historiker eller sakprosaforfatter presentere sin yndlingskilde, og vise hvordan noe lite kan kaste lys over noe stort. Nasjonalbiblioteket får i de neste ukene besøk av Marte Michelet og Tore Skeie som skal snakke om sin bruk av kilder Publikasjonen inneholder et utvalg av historiske kilder fra Oddernes-halvøya i nåværende Kristiansand kommune. Her finnes kongebrev, manntall, skattelister, bøtelister, regnskaper, besiktigelsesbrev, domsbrev, vitnebrev, kontrakter, skjøter, skiftebrev samt to inskripsjoner på en runestein Riktig bruk av kilder og referanser, god henvisningsskikk, er viktig å lære seg tidlig i Historisk og estetisk erfaring i Walter Benjamins filosofi. Solum forlag, Oslo 1992 Brox, Ottar: Faser i Nord-Norges nyere økonomiske historie, i Einar-Arne Drivenes o

Historie - Wikipedi

Johann Friedrich Overbeck – Wikipedia

Bruk av kilder. Farmasihistorie fagwiki. Hopp til: navigasjon, søk. Når du legger til ny informasjon til en artikkel skal det om mulig oppgis en kilde. Dette gjøres for at lesere skal kunne etterprøve informasjonen i artiklene og for å gjøre dem brukbare som kilder for andre Bruk av søk i åpne kilder, også kalt Open Source Intelligence, kan være et viktig verktøy i arbeidet med å etterprøve søkerens begrunnelse for å søke om beskyttelse i Norge. Åpne kilder er informasjon som finnes offentlig tilgjengelig på Internett Av Anne Vaalund. Den første generasjonen historikere som vokste opp etter 1814 dannet Den norske historiske skole på 1830-tallet. De sentrale historikerne her var Rudolf Keyser og P. A. Munch, og de følte seg kallet til å skrive Norges historie fra grunnen av Det er også utarbeidet et hefte fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) som heter God skikk - om bruk av litteratur og kilder i allmenne historiske framstillinger. En kildehenvisning er ikke bare en opplysning om hvor du har funnet opplysningen, men også en kreditering av andres arbeid - enten det er på Internett eller i en bok DEBATT Debatt: Politimetoder Politiets bruk av kilder Kildebruk er den mest etisk komplekse problemstillingen norsk politi jobber med. Det kan lett bli misbruk av sårbare mennesker

Bruk av en tilpasset tabell fra en webside (kun del av tabellen) Note. Ved flere kilder av samme forfatter, skal de eldste komme først. Hvis kilden har institusjon, forening o.l. som forfatter eller bare tittel, skal du ignorere artikler som en, det, den, a, an,. De historiske kildene gir ikke nøyaktige nok stedsangivelser til at vi kan avgjøre plasseringen av de ulike kirkene med sikkerhet. Det er flere kirkeruiner i området, som ligger veldig nær hverandre, men de arkeologiske forholdene gir noen nye holdepunkter Kartlegger bruk av planter fra vikingtiden Mye tyder på at plantebasert kost var vel så viktig for vikingene som kjøtt og fisk. Det finnes mange historiske kilder med opplysninger om plantebruk. Mye er håndskrevet og vanskelig å lese, og mye foreligger i vanskelig tilgjengelige formater Her finner du en rekke ulike kilder med tilhørende oppgaver. Dette er klassiske kildeoppgaver der elevene arbeider med å hente informasjon ut av de historiske kildene. Hjelp til å jobbe med kildene Alle kildene inneholder altså oppgaver elevene kan arbeide med. Om dere imidlertid ønsker å arbeide med kildene på en litt annen måte, o

God skikk - Om bruk av litteratur og kilder i allmenne, historiske framstillinger Av Ole-Andreas Rognstad, Johan L. Tønnesson, Anne-Hilde Nagel, Hallstein Laupsa Skriftserie nr. 192 - 201 Abstract. Publikasjonen inneholder et utvalg av historiske kilder fra Oddernes-halvøya i nåværende Kristiansand kommune. Her finnes kongebrev, manntall, skattelister, bøtelister, regnskaper, besiktigelsesbrev, domsbrev, vitnebrev, kontrakter, skjøter, skiftebrev samt to inskripsjoner på en runestein Litteratur og kilder brukt i artiklene om vei og veibygging. Veihistorie . Hvattum, H. 1993 På gamle vegar i Valdres.Valdres forlag & Valdres Folkemuseum, Fagernes. Imsen og Winge (red). 1999 Norsk historisk leksikon, Cappelen Akademisk Forlag as, Oslo.; Olsen, S. M.. 2001 Hestekjøretøy.Med hjul og meier på norske veier

God skikk. Om bruk av litteratur og kilder - Den norske. Simonsen Vogt Wiig har undersøkt det juridiske grunnlaget for UDI og UNE sin bruk av søk i åpne kilder i forbindelse med behandlingen av saker om beskyttelse (asyl). Utredningen skal brukes til å forbedre arbeidet med slike søk i de to etatene Bok om registrering og bruk av historiske persondata Registreringssentralen får ofte henvendelser om behov for veiledning ved inntasting eller bruk av folketellinger, kirkebøker og andre historiske kilder. For å imøtekomme dette behovet har faglig leder, dr philos Gunnar Thorvaldsen skrevet ei bok om emnet Minneboka - en samling historiske bilder fra Levanger og omegn til bruk i eldreomsorgen er lansert. Levanger kommunes frivilligkontakter og Levanger frivilligsentral ønsket å skape et verktøy som enkelt kan brukes som utgangspunkt for aktivitet, fellesskap og opplevelser mellom frivillige, ansatte, pårørende - og personer med demensdiagnose

Ved å studere hva gjenstanden kan ha blitt brukt til, kan vi danne oss bilder av ulike behov, holdninger og ideer hos menneskene som brukte den. Talende kilder inneholder derimot et budskap, i form av tekst,. Historiske kilder kan være mange ting. Det kan være inskriptionen på Jellingstenen eller en lovtekst fra 1600-tallet 10 Metodiske problemer ved bruk av sunnhetkommisjonsprotokollene som historisk kilde 10.1 Gir kildene et rett bilde av lokalt forebyggende helsearbeid? Sunnhetsloven var grunnlaget for at det forebyggende helsearbeidet i Norge etter 1860 kom til å gjelde sykdom og helse generelt og at dette arbeidet fikk en permanent karakter med lokal forankring knyttet til nye risikoområder. Arbeidet støttes av analytikere, data scientists og eksperter innenfor bruk av åpne kilder (OSINT). Det er dette miljøet vi nå skal styrke. Vi søker to medarbeidere som skal kunne innhente data fra internett/åpne kilder (OSINT) og ha god kunnskap om hvordan internett og teknologien rundt fungerer Han brukte mange kilder, og skrev dem ofte litt om, men tekstene minnet ofte om klipp og lim. (Eksemplet ovenfor er hentet fra Om bruk av litteratur og kilder i allmenne, historiske framstillinger Utredning fra et utvalg oppnevnt av Den norske Forleggerforening (DnF), Den norske historiske forening (HIFO) og Norsk faglitterær forfatter- o

Bruk av kilder Ingrid Ellingsen. Du trenger ofte kilder når du skal skrive tekster. Vet du hvilke kilder du kan bruke, og hvordan du skal skrive en kildeliste? Her finner du oppgaver som blant annet handler om dette.. Bruk av søk i Åpne Kilder (ÅK) kan være et viktig verktøy i arbeidet med å etterprøve søkerens begrunnelse for å søke om beskyttelse i Norge, herunder søkerens opplysninger om identitet og asylforklaring. Søk i åpne kilder er et supplement til informasjon søker selv har oppgitt, og all annen informasjon som ligger i saken. Åpn Enkelte av kildene kan ha informasjon om nålevende, men disse skal ikke lenkes eller kobles. For å unngå at informasjon om samme individ blir gjentatt på grunnlag av den samme kilden (såkalt redundans), må alle transkriberte kildeposter være unike og speile originalkilden, dvs. hva som står i kirkeboka, folketellinga osv. 6 Thorvaldsen 1996

Sitering og kildeliste Sitat Når du gjengir en annens tekst inni din egen. Kildeliste Liste over de kildene du har brukt for å skrive en oppgave. Alle kildene du har brukt som bakgrunnsstoff e) Historiske kilder gir oss ulike svar på hvordan fortiden var Beskrivende kilder: Disse kildene inneholder fortellinger, kunnskaper eller erfaringer i form av bl.a. dagbøker, brev, rapporter eller referater. Noen andre nyttige spørsmål å stille til historiske kilder: 1

Asker kommune - musemumsplan | Produkter/Tjenester | Arba

2.1 Historiske kilder Sort Method: Default sort order Alphabetical (ascending) Alphabetical (descending) Number sort (ascending) Number sort (descending) Creation time (ascending) Creation time (descending) Update time (ascending) Update time (descending) Size (ascending) Size (descending) Vie Hva er en historisk kilde? Dette er et skriftlig dokument eller emne relatert til en bestemt historisk epoke, som er et merkelig vitne. Det er på grunnlag av disse vitnesbyrdene at ideene om den historiske epoken og hypotesene om årsaken til en eller annen hendelse som skjedde i denne epoken, er laget

Vi vet ikke hvem som har skrevet islendingesagaene, men kongesagaene er skrevet av Snorre Sturlason. Han var skald og levde på Island på 1200-tallet. Hendelsene i kongesagaene starter rundt år 800, altså 400 år før Snorre levde. Dette er et av momentene som må tas med i vurderingen av om vi kan stole på sagaene som historiske kilder Norsk historisk kjeldeskriftinstitutt, stiftet 1922, institutt som hadde ansvaret for et stort antall publikasjoner av historiske kilder. I 1991 ble instituttet en del av Riksarkivet

Kilda - Veiviser til historiske kilder

- kan sette sammen enkle kilder og drøfte påliteligheten av ulike opplysninger på et enkelt, profesjonelt nivå. - kan analysere historiske tekster med hensyn til å forstå argumentasjon, kildebruk og oppbygning - kan presentere og drøfte enklere historie-teoretiske og -metodiske spørsmål ved hjelp av bl.a. et historiefaglig begrepsapparat E-biblioteket. E-biblioteket inneholder over 2000 lenker til temasider, dokumenter og nettsteder. De fleste av disse er på norsk. Her finner du artikler fra blant annet NUPI sitt Hvor hender det og Bistandsaktuelt, samt temasider og digitale publikasjoner fra Norad, Redd Barna, Flyktninghjelpen, UD og mange andre norske nord-sør aktører.. Søk i e-biblioteket på global.no Innhold Hovedsiden Bibliotek Riktig bruk av kilder! Introduksjon. Høgskolen i Innlandet tar ditt personvern på alvor. Ved hjelp av denne veilederen kan du lese hvordan vår nettløsning bruker informasjonskapsler, og hva du samtykker til ved å la oss ta i bruk noen flere Kartlegging av historiske hager i Lofoten i regi av Museumssamarbeidet i Lofoten (MUSAM) Tidligere eiere, forvaltere og brukere av grøntanlegget kan ha informasjon om kilder, plantemateriale og bruk. Muntlige opplysninger må alltid sjekkes mot andre kilder og fysiske spor Mesopotamia er navnet på landområdene mellom og rundt elvene Eufrat og Tigris i oldtiden. Det geografiske området omfatter dagens Irak, det nordøstlige Syria og sørøstlige Tyrkia. Området kalles ofte «Den fruktbare halvmåne». Allerede i den yngre steinalder (rundt 8500-3300 fvt.) var det bosetninger i det sørlige Mesopotamia. Disse regnes som noen av verdens eldste bosetninger

Historiske kilder - Arkivverke

Bruk av historiske fragmenter og tilføre dem ny symbolsk betydning. Området har eksempler der maskindeler har blitt omgjort til skulpturer og offentlig kunst. Krana som fortsatt ligger på sin opprinnelige plass innerst i Solheimsviken, kan sammenlignes med en Fugl Fønix som stiger fram av asken Den ovennevnte klassifiseringen av historiske kilder anses å være total.Hver kategori har sine undergrupper.Dermed de skriftlige kildene er ikke bare never, men også historie.Nylige anses å være en av de viktigste instrumentene fra fortiden.Tatt i betraktning den gamle skrevet historisk kilde, må det sies at det forble troverdig informasjon om livene til folk i tidligere århundrer. Bruk av åpne radioaktive kilder til dette formål er underlagt godkjenning iht strålevernforskriftens § 8 l). Arbeid med og håndtering av lavradioaktive avleiringer (scale) fra offshorevirksomhet omfattes heller ikke av denne veilederen, og heller ikke bruk og omgang med åpne radioaktive kilder innen nukleærmedisin Historiske Kilder Mengden av kilder om Willy Brandt er utrolig mangfoldig. Originale lydopptak, filmopptak, taler, dokumenter, artikler og brev formidler et innblikk i hans liv og hans politiske engasjement Bruk av historiske argumenter som advarsler 85 Analyse av Herceg-Bosna 90 Martyr- og antemuralemyten som grunnlag for den bosnisk-kroatiske nasjonale identitet 91 Bruk av historiske argumenter i den politiske debatten Om Bosnia og Hercegovinas framtidige status 99 Bruk av historiske argumenter som advarsler 10

Filmer og spill med historisk bruk. november 12, 2015 november 13, 2015 / inteno. Hei! Denne ukens blogginnlegg skal handle om en spesiell form for historiebruk, nemlig komersiell historiebruk. Komersiell historiebruk er en av formene for historiebruk fra Karlssons typologi som vi har skrevet om tidligere Den høye grunnmuren i hvitt og den panelte øvre delen av fasaden omtales ofte som skjørt og bluse-hus , et typisk trekk i perioden. Hålandsbakken, Flekkefjord. Øverste halvdel av disse husene fikk gjerne en klar grønn, gul eller rød farge. Funkis-dør med bruk av glass i geometriske grunnformer. Farger var man slett ikke redd En viktig del av mange eksplorerende undersøkelser går ut på å kartlegge de juridiske rammebetingelsene omkring problemstillingen Branntakster - viktige historiske kilder Bolig I Norge fikk vi den første brannforsikringskassen i Christiania i 1755, og fra 1767 ble det påbudt med brannforsikring i alle byer Om bruk av kilder i PST Det å være kilde for PST er en frivillig innsats. Det kan også innebære risiko, en risiko vi tar på det største alvor, skriver seksjonssjef i PST, Erik Haugland

Anonyme kilder. Kildeutvalget er kritisk til medienes bruk av anonyme kilder, særlig i saker om maktkamper i politiske partier og organisasjoner, og vil ha slutt på at «personkarakteristikker og udokumenterbare påstander» fremsettes anonymt. Artikkelen fortsetter under annonse Bruk av åpne radioaktive kilder i eller utenfor laboratorium. En åpen radioaktiv kilde er et radioaktivt stoff som ikke er innkapslet. Åpne radioaktive kilder har mange bruksområder, og flere av disse er underlagt krav om godkjenning fra DSA Denne masteroppgaven tar for seg bruk av matematikkens historie i matematikkundervisning. Jeg har selv en bakgrunn som matematikklærer i videregående skole gjennom drøyt 15 år, og for meg personlig har matematikkens historie vært en inspirasjonskilde og også bidratt til økt forståelse av matematikken Vi har verdenshistorien og norsk historie i bilder og videoer - alt fra kjente historiske øyeblikk til dokumentasjon av dagligliv. Bildesamlingene våre er unike. Norsk etterkrigshistorie er godt dokumentert gjennom fotolinsen - med bilder av politikk, næringsliv, sport, kultur og kjente personligheter. Vi har også et rikt utvalg bilder som viser verdenshistorien i moderne tid kilder som f.eks. en bedrifts nettside eller en avisartikkel bør kun være unntak. Slike kilder henvises vanligvis til i løpende tekst. Muntlige kilder som f. eks. foredrag og intervjuer skal alltid henvises i løpende tekst, og aldri inkluderes iLitteraturlisten litteraturlisten.henvist til i teksten i en alfabetisk liste, og Bruk av bilde

Bruk av kilder. Ved å bruke såkalte primærkilder kan vi få god innsikt i vår samferdselshistorie. Dette fordi historiske kilder lett kan gi oss i dag et annet inntrykk av fortiden enn slik det opprinnelig var. Derfor er det viktig at vi setter oss godt inn i historien rundt kildenes samtid og opprinnelse Praktisk informasjon om oppgaveskriving og bruk av kilder (gjelder om ikke annet er fastsatt på oppgavearket) Innlevering Oppgaven leveres inn i 3 eksemplar til ekspedisjonene på Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, hhv Breivika III og på Mellomveien innen gitte frister. Bruk kandidatnummer (ikke navn) Gratis foto: arkitektur, kilder, empedrado, mytologi, kilde, historiske, skulptur av ansikte Regjeringen igangsetter fangst og lagring av CO2: - Historisk dag. Prosjektet har en prislapp på over 25 miliarder og skal fange og lagre CO2 ved Norcems sementfabrikk i Brevik Kjenner vi noen historiske kilder som som omtaler bruk av pilgift i Norden, eller Europa for den sags skyld. Såvidt meg bekjent er det bare aconitin-holdige rotstokker som har vært nevnt brukt i gamle Hellas, men om noen har kjennskap til andre kilder er jeg veldig interessert I forskrift av 13. januar 1986 nr. 32 for bruk av radioaktive kilder om bord på norske boreplattformer og andre flyttbare borefartøy gjøres følgende endringer: Forskriftens tittel skal lyde: Forskrift for bruk av radioaktive kilder om bord på flyttbare innretninger § 1 nr. 1.1 og 1.2 skal lyde

 • Valpekurs trondheim pris.
 • Førerkortklasser koder.
 • Elkjøp skøyen service.
 • Fradeling til uendret bruk lnf.
 • Introvert vs extrovert.
 • Fjellparti kryssord.
 • Grand cafe oslo bordbestilling.
 • Flisekompaniet butikker.
 • Polygamie definition.
 • Joker harstad seljestad.
 • Vivo wangen.
 • Gemüse paella vegan.
 • Blaulichtreport stendal.
 • Ist justin bieber verheiratet.
 • De verdslige.
 • Ultralyd vev.
 • Składnica maszyn rolniczych opoczno.
 • Maserati granturismo kosten inspektion.
 • Eigentumswohnung linz urfahr privatverkauf.
 • List of tsunami in the world.
 • Kompost på kjøkken.
 • Internship bergen.
 • Körperfettwaage werte muskelmasse.
 • Mordet på orientekspressen viaplay.
 • Samsung pc suite.
 • South africa.
 • Redskapshus tegninger.
 • Hytte til salgs tempelseter.
 • Wandern aschau zillertal.
 • Kw understell.
 • Personlig barnebok med navn.
 • Gud med to ansikter kryssord.
 • Confidence interval calculator t test.
 • Lettsaltet torsk med eggesmør.
 • Hva gjør jeg når mor nekter samvær.
 • Kündigungsschreiben versicherung vorlage gratis.
 • Lrytas kontaktai.
 • Turist milano.
 • Tyrkiske penger til norske.
 • Kaste opp med vilje tips.
 • Trek sykkel dame.