Home

Den såkalte jødeparagrafen ble fjernet fra den norske grunnloven

Jødeparagrafen - Wikipedi

Da «jødeparagrafen» ble oppheve

Jødeparagrafen - Norges pinlige skamplet

Jødeparagrafen - lokalhistoriewiki

 1. Men den virkelig viktige innsikten er at folkesuverenitetstanken var overordnet på Eidsvoll - maktfordeling var underordnet. Et viktig funn. - Var den såkalte jødeparagrafen, som senere ble fjernet, den mest hårreisende i grunnloven? — Det var ingen andre som ville sjokkere. Loven er jo moderne, skrevet av orienterte mennesker
 2. Noen år senere kom sønnen Henrik i naturbestemt opposisjon til sin pappa og fikk fjernet den såkalte Jødeparagrafen. Nå viser det seg at når NRK lager sitt stoff om Grunnloven, så fremheves Christian Magnus Falsen som grunnlovens far uten at det i det hele tatt blir nevnt noe om mannen fra Kristiansand
 3. For nesten to hundre år siden tok Henrik Wergeland opp kampen for å få fjernet den såkalte jødeparagrafen fra grunnloven. Noen år etter hans død innså Stortinget at dette var en urimelig og uverdig lov og fikk paragrafen opphevet
 4. Dette var paragraf 2 i den norske Grunnloven fra 1814. Siste setningen er den såkalte «jødeparagrafen», som bygget på Norske Lovs bestemmelser fra 1687 om jøders adgang
 5. Jødeparagrafen er i dagligtale navnet på andre paragraf i Norges Grunnlov fra 1814 til 1851, men viser egentlig til den siste setningen. Paragrafen forbød i sin opprinnelige form jøder å komme til Norge, og jesuitter og munkeordener var forbudt. Den lød
 6. Selv om den såkalte jødeparagrafen ble opphevet i 1851, har den en senere parallell i mellomkrigstidens forbud mot jødisk rituell slaktemåte - begge bestemmelser var symbolforordninger som i større grad enn å henvende seg til reelle samfunnsproblemer oppfylte andre mål for landets elite

«Jødeparagrafen» Frihetskamp

Jødeparagrafen var slik en paragraf i den norske Grunnloven som brøt med, heller enn fremmet, religionsfrihet. Elevenes valg om å ta med jødeparagrafen i brosjyren kunne derfor gitt mulighet til å nyansere bildet av hvilke ideer fra den franske og amerikanske Grunnloven som inspirerte den norske Grunnloven, og hvordan de ble videreført Den er materialisert i den såkalte jødeparagrafen i Grunnloven, over denne mørke siden av norsk krigshistorie, fjernet fra av de norske kredittbyråer, ble ellers sendt. Den såkalte jødeparagrafen, som opprører oss i dag, ble fjernet i 1851. Endring av paragrafen. Nå er det tid for en ny endring av paragrafen. I stedet for å fastslå at den evangelisk-lutherske religionen forblir statens offentlige religion, uttrykkes det nå at «Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv» Fra juni 1913 viser den første datoen til når vedtaket ble gjort i Stortinget og den andre datoen til kunngjøringsdatoen i statsråd. Grunnlovsbestemmelser og forskrifter m.m. ble nummerert fra og med Lovtidend-årgangen 1982, hvilket forklarer kunngjøringsnummeret fra og med endringene i Grunnloven i 1984 (i eksemplet over fra 2006) Jødene som reddet Norges selvstendighet. Da landet sto på konkursens rand, ignorerte den norske statsmakten at Grunnloven ble brutt - i håp om at ingen blåste alarm

Jødeparagrafen - Jusleksikon

Grunnloven forbyr likevel ikke at Stortinget gir lover som bare gjelder en bestemt virksomhet (f.eks. lov 11. januar 2002 nr. 1 om avvikling av stiftelsen «Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord-Amerika» og overføring av stiftelsens kapital til stiftelsen «Norsk Utvandrermuseum») Jødeparagrafen førte til at jødene ble en helt ukjent folkegruppe for majoriteten av den jødenes rettigheter generelt og i den såkalte jødesaken i 1840-årene, det vil si debatten og kanskje til og med overraskende, for den norske grunnloven var en av de mest moderne i sin tid. Men det gjaldt ikke dens paragraf 2 Først i 1851 ble jødeparagrafen i den norske grunnloven opphevet. Det var seks år etter den såkalte dissenterloven ble vedtatt. - Denne loven gjorde det for første gang mulig å være norsk og ikke medlem av den evangelisk-lutherske kirke, sier Thorkildsen. Munkeforbudet og jesuittparagrafen ble opphevet enda senere, i henholdsvis 1897 og. Den såkalte jødeparagrafen, som nektet jøder adgang til kongeriket, ble opphevet i 1851 ved 4. gangs behandling i Stortinget. Omtrent 100 år etter at Wergeland foreslo å oppheve forbudet, ble det midlertidig gjeninnført i Grunnloven under 2. verdenskrig av nazistyret. Det generelle forbudet mot munkeordener ble strøket i 1897

112 menn fra alle kanter av Norge som kom sammen på Eidsvoll i april 1814 for å skrive Norges grunnlov. Fellestrekkene mellom den amerikanske, den franske og den norske grunnloven. To prinsipper felles: folkesuverenitetsprinsippet og maktfordelingsprinsippet. Den ble fjernet i 1851. Flåteranet. Engelske krigsskip bombet København. Derfor må paragraf 185 i Straffeloven fjernes I sin lengsel etter et samfunn for oss alle er det en del hindringer på Helqa Aakres vei, blant annet ett opprop som oppfordrer Stortinget til. Det er viktig å minne om at Grunnloven av 1814 videreførte en praksis overfor jødene som var nedfelt allerede i Christian femtes norske lov av 1687. Så forestillingen om den mystiske «jøden» har en lang historie. Noen enslige, modige menn, der iblant Henrik Wergeland, kjempet mot jødeparagrafen, og den ble fjernet i 1851 Etter at grunnloven var vedtatt 17. mai 1814 og senere revidert 4. november samme år, var norske politikere og embetsmenn stilt overfor et stort problem. Rikets finansielle situasjon var svært dårlig. Borgerne ble ilagt en skatt på to millioner spesidaler for å sikre nødvendige reserver til Norges Jødeparagrafen I den såkalte jødeparagrafen i Norges grunnlov fra 1814 het det: «Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme. Jesuitter og Munke-Ordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.

I løpet av jubileumsåret for den norske grunnloven er det blitt lagt fram en rekke forskningsbidrag om den historiske konteksten for eidsvollsmennenes arbeid. Flere av disse bidragene har også kastet nytt og interessant lys over den bredere konteksten for Grunnlovens religionspolitikk, og da ikke minst over den historiske bakgrunnen for den såkalte jødeparagrafen Dikteren Henrik Wergeland var en ivrig folkeopplyser og en varm forsvarer av Grunnlovens verdier. Han mente imidlertid at Grunnloven ikke var perfekt. Paragraf 2 nektet jøder adgang til Norge. Wergeland kjempet i flere år for å få fjernet jødeparagrafen, men først i 1851, seks år etter hans død, ble forbudet opphevet

Video: Jødeparagrafen - stortinget

Trossamfunnene minner samtidig om Grunnlovens paragraf 2, den såkalte jødeparagrafen som forbød jøder adgang til Norge. - Den skampletten på Grunnloven som jødeparagrafen representerte. Nasjonal Samling tok blant annet selv initiativ til å gjeninnføre den såkalte «jødeparagrafen» i Grunnloven, og sentrale NS-medlemmer samarbeidet tett med den tyske okkupasjonsmakten under arrestasjonene og deportasjonene av jødene høsten 1942. Partiets antisemittiske ideologi fikk altså fatale virkninger Arbeidet med å få Stortinget til å fjerne den såkalte Jødeparagrafen opptok ham helt frem til hans død. Wergelands forslag Spørsmålet om endring av Grunnloven § 2 kom først opp i to artikler Wergeland skrev i Statsborgeren i 1837, og i 1839 sendte han Stortinget et forslag til grunnlovsendring Men Henrik Wergeland var en mann som kjempet mange kamper. Det var ikke minst hans fortjeneste at «jødeparagrafen» i den norske Grunnloven ble fjernet. I år er det 160 år siden dette vedtaket. Da hadde Wergeland vært død i seks år. Stolt av far Henrik Wergeland følte at han hadde et helt spesielt forhold til Grunnloven Den 9. September på Litteraturhuset holdt Norsk Pen sitt første seminar denne høsten Under overskriften Gud i Grunnlovendiskuterte deltagerne Grunnlovens § 2.Særlig delen som heter Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv ble gjenstand for spørsmål om hva denne bestemmelsen betyr for samfunnsinstitusjoner som skole, sykehus og omsorgsinstitusjoner, og.

At den såkalte jødeparagrafen snek seg inn i grunnlovsteksten på selveste 17. mai, hører selvsagt med til de store usympatiske paradokser i norsk historie. Og selv om Wergeland elsket Grunnloven mer enn noen andre, var han altså ikke blind for at det hadde gjemt seg både en og tre nisser i den «hellige» teksten ۞ Jødeparagrafen! Og andre lovparagrafer!-----Poenget med denne tråden er å presentere ymse lovparagrafer som har vært i Norges lover gjennom tidene angående religiøs praktisering eller utøvelse. Jeg starter med den såkalte Jødeparagrafen, og oppfordrer alle til å komme med innlegg om norske lovparagrafer som har med temaet å gjøre

Jesuittparagrafen - Wikipedi

Feiringen av 17. mai ble et viktig symbol i så måte, og Wergelands navn er for de fleste uløselig knyttet til nasjonaldagen. En annen sentral sak som mer direkte knytter Wergeland til Stortinget, er hans engasjement i arbeidet med å få fjernet den såkalte Jødeparagrafen ; en passus i Grunnloven § 2 som nektet jøder adgang til riket DEN NORSKE GRUNNLOVEN AV 1814 Han ble kansellisekretær i København og 30 år gammel ble han i 1809 om Norges union med Danmark og Sverige, utformingen av Norges grunnlov i. de russisk-svenske krige 1555-1809, en række diplomatiske og væbnede konflikter mellem Rusland og Sverige Endringer av Grunnloven . Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommarntar-Avisa.no - 07.05.08. Christian Corneliussen skriver i Østlandsposten 5.5.08 at han er glad det finnes statsmenn som kunne endre Grunnlovens § 2 (og underforstått den feil Eidsvollsmennene hadde gjort i 1814) mht adgang for jøder og jesuittene til Norge og mener at det burde undertegnede også være glad for

Medlemmer av Frelsesarméen ble mange ganger angrepet av en rasende mobb, slått, sparket og til og med drept. Fader Moon ble fengslet seks ganger uten å ha begått noen forbrytelse. Selv den norske Grunnloven var lenge dypt sekterisk i og med at dens opprinnelige paragraf 2, den såkalte jødeparagrafen, utestengte annerledestroende fra riket Dessuten ble det presisert at det skulle være en særegen rett for Norge å ha kontroll med norske statsfinanser, norsk mynt- og pengevesen, norsk handelsflagg og at norske lover og regler ble utformet på norsk, det vil i praksis si dansk. Alt dette ble gjort for at Norges grunnlov ikke skulle blandes sammen med den svenske forfatningen Generelt regnes den norske Grunnloven som en relativt liberal og moderne grunnlov, og man skulle tro at et forbud mot jøder ikke hørte til som en del av nasjonsbyggingen. En skamplett, kaller mange det, og det er nok enklere og mindre ubehagelig å hylle Henrik Wergelands store motstand mot paragrafen, enn å se inn i materialet som kan fortelle hvorfor forbudet oppstod Den «intoleranteste» grunnloven. Grunnloven fra 1814 ble av mange oppfattet som en av de mest tolerante i hele Europa. Henrik Wergeland kalte den likevel «den intoleranteste» når det gjaldt religion. Mer tolerante tanker slo gjennom i Danmark rett før de norske forbudene ble vedtatt: I mars 1814 ble jødene der tilstått sivile rettigheter

Debatten bidro til at de rundt 2.400 danske jødene fikk sitt borgerlige fribrev 29. mars få uker før jøder ble nektet adgang til riket i den norske grunnloven. - Man kan godt si at tankegodset bak jødeparagrafen er hentet fra det europeiske kjellermørke, men det er i så fall opplysningstidens kjellermørke, sier Harket Når Grunnloven nå feirer sine første to hundre år vil hun minne om at den norske Grunnloven slett ikke var så radikal som mange vil ha det til i sin samtid. - Det som ble vedtatt på Eidsvoll var først og fremst veldig preget av en konsensus i det norske samfunnet Da grunnloven ble vedtatt i 1814, var den ilagt tre forbehold: Jødeparagrafen, paragrafen om munkeordener og jesuittparagrafen. det er mulig Molland har beskuet denne fra det fjerne. En førende skikkelse i denne sammenhengen var den norske jesuittmunker, Laurids Nielsen,. Styringstillegget i den norske valgordningen er grunnlovsstridig. Uten å fjerne styringstillegget helt vil vi ikke kunne sikre oss mot at Norge fortsetter å ende opp med at den fløyen som fikk færrest stemmer ofte vinner valget. Vår valglov styrker som regel den fløyen som ikke skulle ha vunnet valget. Om styringstillegg, styringstillegge

Når 17.mai nærmer seg er det alltid grunn til å påminne om grunnleggeren av 17.mai Henrik Wergeland sin kamp for å få bort formuleringen fra grunnloven fra 1814 til 1851, den såkalte. Grunnloven ble møtt med likegyldighet og fiendtlighet i samtiden, men gradvis - tiår for tiår - vokste den i anseelse. I dag er grunnloven den viktigste byggesteinen i det gjenforente Tysklands demokrati, men også grunnlaget for noe nær en sekulær statsreligion Grunnloven av 1814 fastslo at Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget. Hva var bakgrunnen for den såkalte jødeparagrafen, og hvor omstridt var den? Henrik Wergeland prøvde å få jødeparagrafen opphevet Diclotican: Feil, feil og atter feil Jødeparagrafen som den ble kaldt, ble fjernet allerede i 1846 som en følge av at Wergeland hadde gått i forbønn for jøder i nesten tiår, og skrevet ganske mange bøker om hvilken prøvelser jøder hadde for og få innpass i Norge.Men det er riktig at i 1814, da hadde man i grunnloven en paragraf som ikke gav jøder, eller katolikker (jesuitter. Det handler om den såkalte «Emilie»-saken der en skolejente angivelig blir kjørt unødvendig langt av drosja på vei til skolen. I de fleste ærekrenkelsessaker i norsk rett blir det henvist til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og er derfor fjernet fra den sosiale plattformen. Journalisten 05.11.2020

Grunnloven - Store norske leksiko

såkalte «jødeparagrafen» i Grunnloven, og sentrale NS-medlemmer samarbeidet tett med den tyske okkupasjonsmakten under arrestasjonene og deportasjonene av jødene høsten 1942. Partiets antisemittiske ideologi fikk altså fatale virkninger. OPPGAVER • Grunnloven av 1814 inneholdt en paragraf som nektet jøder adgang til riket Lag en tidslinje for viktige hendinger/endringer i grunnloven. Skriv inn når den ble vedtatt, underskrevet, når jødeparagrafen ble fjernet, kirkeforliket og andre viktige datoer/årstall. 17.mai har vært nasjonaldag siden 1800-tallet.. Hva betyr dagen og demokratiet for unge i dag. A. Skriv en 17.mai-tale Seks endringer i Grunnloven behandles i Stortinget torsdag. Forslag om å fjerne Gud fra teksten og grunnlovsfeste den norske krona, får ikke flertall. Forslagene ble alle fremmet av ulike partier i forrige stortingsperiode. I tråd med reglene for grunnlovsendringer behandles de nå Demonstrasjonen og forsøket på å brenne Koranen var, ifølge demonstrantene, rettet mot boken som de finner avskyelig. Det er ikke lenger forbudt å uttrykke avsky for religion siden blasfemiparagrafen ble fjernet fra norsk lov i 2015. Og § 100 og 101 i Grunnloven gir rett til å uttrykke sine meninger og demonstrere i det offentlige rommet

Her er jødeparagrafen

Jødeparagrafen fra 1814, eller religionsparagrafen, var definert etter religiøse kriterier, men hadde bakgrunn i fordommer. Det ble blant annet argumentert med at jødene var grådige, for mektige og for dyktige innen handel. I 1851 ble Grunnloven endret slik at jøder fikk reise inn og bosette seg Kongeriket Norges Grunnlov danner sammen med konstitusjonell sedvanerett Norges forfatningsrett. Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge.Det betyr at andre bestemmelser som kommer i strid med den, må vike etter lex superior-prinsippet.Grunnloven inneholder bestemmelser om statsformen, om menneskerettigheter, om den lovgivende makt (), den utøvende makt (Kongen i statsråd) og den. De hadde ingen plass i Grunnloven vi feirer i morgen. Tvert i mot var jøder bevisst stengt ute av det norske fellesskapet. Under grunnlovsjubileet i 2014 var det enkelte som forsøkte å framstille den såkalte «jødeparagrafen» som et produkt av sin tid, og at grunnlovsfedrene ganske enkelt ikke visste bedre

Den svarteste norske historien. Da Norge igjen ble gjort jøderent, Selv om jødeparagrafen i Grunnloven ble fjernet i 1851, Jødeparagrafen ble gjeninnført av Quisling i 1942 og forfatteren Halldis Neegård Østbye, partiets raseideolog,. Etter ønske fra norske katolikker ble det i 1892 levert inn en endringsforslag til grunnloven om å oppheve jesuittparagrafen, og de oppfordret Viggo Ullmann fra Venstre om å fremme det. Forslaget kom til behandling i 10. mai 1897, sammen med to andre forslag - Dette minner om jødeparagrafen som engang var i Grunnloven. Der er skremmende at Frp kan innta en slik holdning, sier stortingsrepresentant Bjørg Tørresdal (KrF) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) Først i 1851 ble jødeparagrafen i den norske grunnloven opphevet. Det var seks år etter den såkalte dissenterloven ble vedtatt. - Denne loven gjorde det for første gang mulig å være norsk og ikke medlem av den evangelisk-lutherske kirke, sier Thorkildsen Jødeparagrafen i Grunnloven Det er i år 150 år siden Stortinget vedtok å stryke den såkalte jødeparagrafen. Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 sørget for at følgende setning kom med i paragraf 2 i Grunnloven: Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget. Men den 13. juni 1851 ble det vedtatt å stryke denne.

Jødeparagrafen (§2) i grunnloven fra Eidsvold - den ble heldigvis fjernet med Henrik Wergeland som fremste talsmann i 1840. Behandlingen vi i vår tid har gitt samer, sigøynere, homofile og «åndssvake» I årene som fulgte ble flere jøder utvist med denne loven som begrunnelse. I årene opp til Den andre verdenskrig med forsterket støtte fra Nasjonal Samling (NS). Mars 1942 gjeninnført Quisling-regimet den såkalte jødeparagrafen fra 1814 med påfølgende massearrestasjoner

Gir Falsen ansvar for jødeparagraf - NRK Kultur og

Grunnloven slik den står i dag, uten den såkalte jødeparagrafen - en åpenbart ekskluderende og antimoderne bestemmelse i det opprinnelige dokumentet, danner et solid fundament for et flerkulturelt, mangfoldig og tolerant samfunn. Prinsippene om folkestyre, ytringsfrihet og rettsstat er like viktige i dag som for 200 år siden Fra inngangshall til Stortingssal mannen som blant annet stod bak å stemme inn den beryktede jødeparagrafen i Grunnloven. Han var også faren til Henrik Wergeland, som senere stod bak at den samme paragrafen ble fjernet. Tilbake til innledningen. Lysekrone Kun fire norske rom overlevde oppholdet i nazistenes dødsleir, mens en mindre gruppe som lyktes med å komme seg til Frankrike før nazistenes okkupasjon av Belgia, overlevde oppholdet i de franske leirsystemene. Først i 1956 ble «sigøynerparagrafen» fjernet fra den norske fremmedloven

Den siste setningen var: 'Jesuiter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget'. I 1814 var Christian Magnus Falsen, Georg Sverdrup og Nicolai Wergeland (prest, og far til Henrik Wergeland) menn som jobbet for at Jødeparagrafen skulle være en del av Grunnloven. Den ble vedtatt 4. mai, 1814 Den mest kjente forkjemperen for å få den tatt ut av grunnloven var Henrik Wergeland. Dessverre døde han i 1845, seks år før paragrafen endelig ble fjernet fra norsk lov i 1851. I debatten i forkant av lovendringen advarte flere om at dersom paragrafen ble fjernet, så ville man se horder av jøder strømme over grensene og ta for seg av godene våre Jødeforfølgelser 11 Hva sto det i jødeparagrafen? 12 Når ble jødeparagrafen fjernet fra den norske Grunnloven? 13 Nevn to eksempler på hvordan jøder har blitt rasistisk behandlet. 14. Mens Nicolai Wergeland stemte for den såkalte jødeparagrafen som forbød jøder og jesuitter adgang til riket, kjempet Henrik Wergeland hele sitt liv for at paragrafen skulle endres til jødenes fordel. Tilbake i Kristiansand måtte Wergeland tåle mye kritikk, og hverken han eller Mørch ble gjenvalgt til det overordentlige storting

Den tidligere ordningen med leidebrev for jøder ble fjernet. Jødeparagrafen ble fjernet i 1851, og i 1860 ble også passtvangen opphevet. Utlendinger trengte ikke lenger pass for å reise til Norge, og nordmenn behøvde ikke pass, verken for å reise innenlands eller utenlands Den fjernes igjen ved krigens slutt. 1956: Jesuittene tillates i Norge 2012: Stortinget endrer Grunnloven. Slik lyder den nye trosfrihetsparagrafen: ' Alle Indvaanere af Riket have fri Religionsøvelse. Den norske Kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forbliver Norges Folkekirke og understøttes som sådan av Staten Det er ikke lenger forbudt å uttrykke avsky for religion siden blasfemiparagrafen ble fjernet fra norsk lov i 2015. Og § 100 og 101 i Grunnloven gir rett til å uttrykke sine meninger og demonstrere i det offentlige rommet. Politiets henvisning til § 185 i Straffeloven for å stanse Koran-brenningen, kan virke som en slags erstatning for den. I 2014 fyller den norske grunnloven 200 noe den såkalte «jødeparagrafen» er et før et åpenbart diskriminerende og menneskerettighetsstridig forbud ble fjernet fra Grunnloven

Det handler om den såkalte «Emilie»-saken der en skolejente angivelig blir kjørt unødvendig langt av drosja på vei til skolen. I de fleste ærekrenkelsessaker i norsk rett blir det henvist til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen fordi den setter ord på at hverdagsarbeidet vårt er beskyttet av Grunnloven Det norske samfunn måtte bli beskyttet mot innflytelsen fra den mest ultramontane og intolerante organisasjonen i Den katolske kirke. [13] Og slik ble det. Stortingets antipati mot jesuittene ble i hovedsak nasjonalistisk motivert, for røttene til den norske kulturen var når alt kom til alt, å finne i lutherdommen, innlært i folket ved skole og konfirmasjon 1814 - hvordan Norge fikk sin egen grunnlov Kapittel 3 og 4 er faktatunge kapitler som det kan være vanskelig for elevene å få oversikt over. Samtidig er intrigene rundt overføringen av Norge til Sverige interessante å se på, både med tanke på virkningene av ideene fra opplysningstida og med tanke på den politiske revolusjonen i Europa

Bla ønsket han absolutt vedto over saker som Stort. hadde bestemt. Forslaget ble avslått av embetsmennene i Stort., og de vernet derfor Gr.lov, noe som blir kalt gr.lovskonservatismen. Den forsvarte Stort. og folkets makt, men det var vanskelig å fjerne negative sider ved den (som jødeparagrafen) Den 21.mai.2012 ble grunnloven endret av terroristen Stoltenberg i samarbeid med de sittende sviker partier i stortinget, til tross til store protester fra folket. Grunnloven ble endret der målet til Stoltenberg hele tiden har vært å fjerne alle lover hvor Jesus er nevnt, for å gjøre Norge klart for det hedenske og barbariske Islam Den 26. november 1942 ble Ruth og Rebekka Fra taket ble det sluppet en boks med til det er selvfølgelig Wergelands nitide kamp for å oppheve jødeparagrafen i Grunnloven,. Den svensk-norske krigen i 1814 var en kortvarig krig som ble utkjempet mellom Sverige og Norge sommeren 1814. På papiret endte krigen med at Norge gikk inn i en personalunion med Sverige, men som et eget rike med sin egen konstitusjon og nasjonalforsamling. Etter mange militære stridigheter gjennom historien, så var dette den siste mellom de to nabolandene

 • Glad i deg på spansk.
 • Jula maling.
 • Hva er glasnost.
 • Huset windsor.
 • Smerter høyre side rygg og mage.
 • Bilvask tillertorget.
 • Ndr1 radio mv moderatoren.
 • Stadtpfarrkirche villach.
 • Italiensk restaurant majorstua.
 • Bishop heahmund sword.
 • Peter o'toole son.
 • Objekt eller adverbial.
 • Spielekostenlos.ws bubble shooter 3.
 • Courage the cowardly dog netflix.
 • Michael phelps challenge.
 • Pata negra pest.
 • Nfi tildelinger.
 • Klassiske barneleker.
 • Spondylolisthesis übungen.
 • Wassertemperatur australien april.
 • Commodore 64.
 • Encyklopedia internetowa krzyżówka.
 • Battalion 1944 gameplay.
 • Blå kongo potet oppskrift.
 • Kokoskake i langpanne.
 • Analyse av braklanding.
 • Novemberlichter wismar 2017.
 • Artropoder.
 • Lehrer cartoon bilder.
 • Vegetarianer.
 • Trierischer volksfreund service center.
 • Måleenheter lengde tabell.
 • Oshkosh humvee.
 • Kart over sør og nord trøndelag.
 • Innbo løsøre selvangivelse.
 • Kw understell.
 • Mexikanische wraps überbacken.
 • Lyden av norge hint 2017.
 • Kompressionsbehandling film.
 • Cv guru erfaring.
 • Farge hår etter cellegift.