Home

Arkivering av journaler

Journalføring - Arkivverke

Ved hjelp av offentlige journaler kan borgerne finne fram i saker og gå rett til kildene. Arkivstrukturen i Noark 5 legger til rette for forenkling av journalføring og arkivering, slik at dette kan gjøres automatisk av fagsystemet og likevel tilfredsstille krava til Noark 5 Arkivering av pasientjournaler Arkivering av pasientjournaler. Hvor lenge er en pliktig til å Øvrige journaler som det ikke lenger kan antas å bli bruk for, bør makuleres. Faktaark om lagringstid og sletting av helse- og personopplysninger; Helsedirektoratets uttalelse om lagringstid for pasientjournal. Ved nyutvikling av system eller funksjonalitet for journalføring og arkivering skal utviklingen baseres på gjeldende versjon av Noark-5, ikke på Noark-4. For fagsystem og andre system hvor det er behov for å etablere en avgrenset, rendyrket journal- og arkivfunksjonalitet, skal kjernekravene i Noark-5 være oppfylt Produkt; Referanser; Kontakt; SELVHJELP; Kundeportal; logg inn. Denne oppdaterte og utvidede artikkelen er uttrykk for den rettslige reguleringen av temaet pr 1.7.2016.) 1. Innledende bemerkninger, lang og trang fødsel 2. Lovgivningsprosessen frem til dagens regulering 3. Tidligere lovgivning 4. Utlevering av journaler til Helsearkivregisteret 5. Taushetsplikt 6

Journaler som leveres til fylkeslegen oppbevares i 10 år, og journalene kan deretter tilintetgjøres etter samråd med Riksarkivaren eller avleveres til offentlig arkivdepot. For journal i offentlig virksomhet gjelder regler om overføring av arkiv og avlevering av arkiv i arkivforskriften § 3-22, § 3-23 og § 5-3. Del paragra Innhold, gruppering og arkivering av pasientdokumentasjon i somatiske sykehus · IK-2451 liT/ ~. Statens helsetilsyn Calmeyers gate I Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 34 88 88 Telefax 22 34 95 90 rering av pasientenes journaler i de somatiske sykehus Av hensyn til pasientens personvern og muligheter til oppfølging av vedkommendes helsetilstand stilles det strenge krav til forsvarlig oppbevaring av journaler . Journalene skal for det første oppbevares slik at ikke uvedkommende får tilgang til dem. Samtidig skal de oppbevares slik at den som behøver dem, får tilgang til dem i tide Journaler i offentlig virksomhet kommer inn under bestemmelsene om offentlige arkiver i og i medhold av arkivloven, herunder bestemmelsene om bevaring, kassasjon og avlevering til statlig, fylkeskommunalt eller kommunalt arkivdepot

Saksnr. 201011713 EO TSUDato: 12.04.2011 Arkivloven og helsepersonelloven - ansvaret for pasientjournaler 1. Vi viser til brev 26. september 2008 fra Helse- og omsorgsdepartementet der det bes om en vurdering av ansvaret for pasientjournalene.. I forbindelse med en klage til ombudsmannen over nektet dokumentinnsyn hos Arbeids- og inkluderingsdepartementet, ble departementet bedt om å oversende sakens dokumenter, jf. ombudsmannsloven 22. juni 1962 nr. 8 § 7 første ledd. Blant dokumentene som ble oversendt manglet både innsynsbegjæringen og departementets avgjørelse ved førstegangsbehandlingen av denne Leverandør av arkiv- og konserveringsmateriell. webshop table_product_list. Produkte Del 1 Innføring av OEP - informasjon om arkivering og journalføring 1. journaler ved siden av. Dette kan gjelde for spesielle typer saker som organet av ulike grunner ikke har funnet det hensiktsmessig å føre i elektronisk journal, for eksempel såkalte personalsaker Spar mye på vårt store utvalg Arkivering: Bokser Media Hjemmearkiv og andre kontorprodukter til din bedrift eller hjemmekontor. Bestill Online i dag og få rask levering

Arkivering av pasientjournaler - Norsk Fysioterapeutforbun

Dokumentet Forskrift om pasientjournal fra 21.des.2000 er opphevet, og er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.. Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av disse lenkene kan gå til Lovdata Pro og krever at man har abonnement Håndtering av dokumentasjon i barnevernet. KS har fått utarbeidet en veileder og rapport som gir et tydeligere bilde av hvordan dokumentasjon i barnevernet skal håndteres. Dette for å sikre en best mulig forsvarlig og effektiv håndtering av dokumentasjonen (2017). Foto: Siv Dolmen Journaler i offentlig virksomhet kommer inn under bestemmelsene om offentlige arkiver i arkivloven. Krav til oppbevaring av journaler reguleres av pasientjournalloven § 25 og forskrift om pasientjournal Oppbevaring av gamle journaler » Privatøkonomi og forbrukerspørsmål » Forbruker, jus og økonomi; Logg inn for å følge dette . Følgere 0 Staples Solutions Norway AS er Norges ledende leverandør av kontor- og datarekvisita for kunder i både privat og offentlig sektor over hele landet. Distribusjonen skjer fra selskapets høyautomatiserte sentrallager på Lahaugmoen. Kundekontakten skjer lokalt ved alle våre avdelingskontorer samt fra hovedkontoret på Lørenskog Formål og risiko. Målgruppe: Prosjekteier, Prosjektleder, Prosjektkontroller Hyppighet: Løpende Rutineansvarlig: Økonomidirektør Formål. Formålet med arkivrutinen er å sikre at UiO har tilstrekkelig dokumentasjon på inngåtte avtaler og forpliktelser i forkant av prosjektoppretting, og ved evt endringer underveis i prosjektet, og derved å sikre ivaretagelse av BOA-reglementet

Spar mye på vårt store utvalg Journaler Spesialbøker og andre kontorprodukter til din bedrift eller hjemmekontor. Bestill Online i dag og få rask levering Arkivering av journal Ansvar Skolsköterska på varje enhet ansvarar för att hantering av journal genomförs enligt riktlinjer. Annan vårdgivare Originaljournal som är upprättad av kommun, annan juridisk person (bolag, förening eller stiftelse) eller av en enskild yrkesutövare ska återsändas skyndsamt efter avslutad skolgång Retningslinje for kvalitetssikring av journaler i sak og arkivsystemet 1.0 FORMÅL og ANVENDELSESOMRÅDE. Retningslinjen skal sikre at journaler og registreringer blir ført på en korrekt måte og i henhold til lover og forskrifter og Ås kommunes egne prosesser og retningslinje Utviklingen av datamaskiner og digital lagring av opplysninger har i stor grad revolusjonert arkivarbeidet fra 1990-tallet. Elektroniske journaler har vært i bruk siden slutten av 1980-tallet, og en del standardiserte saksbehandlingtyper har også blitt arkivert elektronisk i ulike typer databaser siden da Arkivloven, formelt Lov av 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv, er en norsk lov med formål å sikre arkiv som har betydelig kulturell eller forskningsmessig verdi eller som inneholder rettslig eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at disse kan bli tatt vare på og gjort tilgjengelige for ettertiden (§ 1).Arkivloven trådte i kraft 1. januar 1999

Arkivstandarder Digdi

Taggar — SKL Kommentus

Hantering av journaler vid verksamhetsövergång När verksamhet övergår till annan utförare ska brukarnas dokumentation avslutas och skrivas ut för arkivering hos avlämnande utförare. En sammanfattning av journal kan med brukarens samtycke överlämnas till mottagande utförare. Dokumentation: Avlämnande utförare: 1 Regionarkivets journal- och arkivservice tillhandahåller patientjournaler från Region Skåne och arkiverade patientjournaler från vissa privata vårdgivare i Skåne dokumentförstörare av respektive ansvarig handläggare. Arkivering . Akter/journaler som ska arkiveras sänds till omvårdnadsförvaltningen i stadshuset. Detta ska göras en gång varje år i perioden januari -februari. Varje akt ska vara omsluten av aktomslag (=ett vikt A4 - ark duger fint) där personnumret tydligt skrivs högst upp i. Prosjektet gjennomføres av Kompetansesenter for IT i helsevesenet (KITH) på oppdrag fra departementet. Standarden kan betraktes som en slags Noark-standard for elektroniske pasientjournaler, og har som formål å beskrive grunnleggende krav som må oppfylles for at myndighetene skal godta bruk av elektroniske pasientjournaler som erstatning for papirbaserte journaler Hantering av journaler och akter för utförare • HSL-journaler • LSS-akter • SoL-akter • Arkivläggning • Leverans till Norrtälje stadsarkiv Syftet är att journaler och akter ska hanteras digitalt i Procapita, så att vi kan minska mängden pappersdokument i våra journaler och akter. Skriv inte ut något i onödan!

Arkivering - Arkivverket

Bokföring, fakturor, löneunderlag, patient-journaler och personalhandlingar för att nämna några. Beroende på informationen i alla dessa dokument omfattas de av olika lagar och förordningar (bokföringslagen, GDPR med flera) som avgör om, Hos Depona är arkivering av dokument som den alltid borde ha varit journaler som finns inom skolhälsovården slutarkiveras i Nässjö kommunarkiv, undantaget barnavårdscentraljournalerna som tillhör Jönköpings läns landsting och ska slutarkiveras där. Utarbetad Microsoft Word - Arkivering av skolhälsovårdsjournaler 090317.do

Manglende svar i løpet av fem virkedager, regnes som avslag etter offentleglov, er imidlertid at journaler føres fortløpende og i tråd med de krav som stilles i arkivregelverket. som begge forutsetter at arkivering og journalføring er en helt avgjørende forutsetning for gjennomføring av innsynsretten Dette står i arkivforskriften § 11. Denne standarden gir retningslinjer for hvordan journaler skal lagres elektronisk. Offentlige virksomheter skal bruke Noark-godkjente systemer til journalføring og elektronisk arkivering av saksdokumenter. Noark-standarden er utviklet og blir vedlikeholdt av Riksarkivaren. Tilsy Fastställd av/dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Fastställd datum 2013-01-01 Reviderad datum 2017-08-08 Version 6 Sida Sida 2 av 5 Legitimerad personal ansvarar för att all hantering av journaler sker säkert och att den del av journalen som förs över till individpärmen är aktuell

Rutinebeskrivelse for arkivering av pasientjournaler

 1. RUTINER FÖR HANTERING AV PERSONAKTER OCH JOURNALER INOM VÅRD OCH Inom Vård- och omsorgsverksamheten hanteras personakter enligt socialtjänstlagen (SoL) och journaler enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL), samt personakter enligt lag om färdtjänst till ansvarig person på socialkontoret (Stadshuset) för arkivering (se nedan)
 2. Noen av de viktigste endringene er følgende: Det er inkludert et nytt punkt om brukeren i sentrum, med konkretisering av hvem som er brukere, og hvordan de skal få hjelp og veiledning til bruk av digitale tjenester. Omtalen av gjenbruk og viderebruk er slått sammen og omtale av geodata er tatt inn
 3. Rutin arkivering av hälso- och sjukvårdsdokumentation från Viva 3 Inledning/ bakgrund Alla HSL journaler ska enligt gällande lagstiftning sparas i 10 år efter sista anteckningen. Sparandet sker i huvudsak i verksamhetssystemet Viva. Servicedesk Vård och omsorg ansvarar för att, från Viva
 4. Användningen av registret förutsätter att patienten fått information om det och att informeringen antecknats. Registeruppgifterna kan användas endast i patientens vård. Andra serviceproducenter inom social-, hälso- och sjukvård som inte hör till det regionala gemensamma registret har rätt att få patientuppgifter från Altti endast efter att klienten gett samtycke till överlåtelse.
 5. istrasjon i desember 2004, og ved fakultetene i løpet av våren 2005
 6. istration och för individuella förbrukningsjournaler till enskild patient ska de ingå i patientjournalen och därmed bevaras
 7. Arkivering av köpvittnets journaler. Enligt lagen om köpvittnen (573/2009) ska köpvittnet föra journal. Köpvittnet ansvarar för arkiveringen av köpvittnets journaler. Köpvittnet ska i fråga om en bestyrkt överlåtelse foga arkivexemplaret av överlåtelsehandlingen,.

Regler för arkivering av forskningsmaterial Arkivering handlingar från forskningsverksamhet och forskningspro-jekt bevaras för att samhället ska kunna: bedöma underlag till avhandlingar och rapporter journaler och diarier, dvs. register eller andra förteckning För arkivering av dokument. Vi har tagit fram en unik arkivbox som gör det möjligt för er att se arkivboxens innehåll även då boxen är staplad. Detta sparar tid och kraft när både när ni packar och packar upp kartonger ur arkivboxen. Arkivbox för 10 pärmar 35kr/st Arkivering av saksdokumente... Arkivlokaler; Lagringsmedia; Personopplysninger og arkiv; Journal og arkivsystem Arkivnøkler og andre ordnin... Elektroniske arkiv; Krav til journal og arkivsy... Offentlig journal; Rutiner Postbehandling; Rutiner for sentralarkivet; Journaler og journalføring; Utlån; Innsyn; Arkivveiledning saksbehandler Arkivering - så länge behöver du spara din bokföring Enligt den svenska bokföringslagen och bokföringsnämnden måste du spara, det vill säga arkivera, din bokföring i minst 7 år. Det här innebär att du måste spara alla kvitton, all dokumentation och samtliga underlag för all din bokföring minst 7 år tillbaka i tiden Arkivering av forskningsdokumenter i Public 360. Prosedyren beskriver fremgangsmåten for arkivering og hvilke styrende dokumenter, relatert til prosjekter, som må arkiveres i arkivsystemet Public 360 (P360). Lovkrav for arkivering av studiedokumentasjon og forskningsdata er alltid gjeldende

Arkivering og journalføring av e-post Egen kommunal e-post er det verktøyet som ansatte i Bergen kommune bruker mest, både til intern og ekstern korrespondanse. Samtidig opplever de ansatte samlet sett å ha lite kunnskap om hva som er arkivverdig og journalpliktig e-post, og hvordan arkivering av Se Brother sitt utvalg av løsninger for helsevesenet som er utviklet for å forbedre nøyaktigheten og arbeidsflyten. Les mer om løsninger for helsetjenester he

Bokföring, journaler och laboratorieprover. Vi är specialister på att ta hand om bokföring, journaler, laboratorieprover och annat som måste arkiveras under lång tid men samtidigt vara lättåtkomliga vid behov. Vår höga servicegrad innebär att vi kan minimera arbetet för våra kunder. Helhet inom arkivering Av og til trenger man tilgang til dem på daglig basis etterpå. I slike situasjoner er arkivering av god kvalitet av aller største betydning. For å oppnå effektiv oppbevaring av medisinske journaler bruker mange sykehus og legekontorer mobile hyller

Norsk helsearkiv - langtidslagring av pasientjournaler

Hantering, arkivering, bevarande och förvaring av journaler Allmänt Dokumenterade personuppgifter ska hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. Samtidigt ska behörig personal ha tillgång till uppgifter som behövs för att kunna ge en god och säker vård Journaler og journalføring Kommunen har plikt til å journalføre inn- og utgående saksdokumenter og andre dokumenter som inneholder vesentlig dokumentasjon. Arkivserier gir oversikt over de journalene som er i bruk i kommunen Arkivering av journaler og prøvesvar og Rutine - arkivering av journaler og prøvesvar datert 24/10/2013 er heller ikke ført opp på Plan for intern revisjon 2013-2015. Fertilitetssenteret har utarbeidet Instruks - avvikshåndtering og fører oversikt over meldte avvik Alfa hjälper kommuner och landsting med små och stora arkiveringsprojekt. Alla typer av informationsmängder kan hanteras och vårt specialområde är vårdrelaterad information t ex journaler.. Den metodik vi tagit fram inkluderar analys, konvertering, validering, verifiering och arkivering

KMD Arkivering kan konvertere flere end 100 forskellige dokument-og filtyper til arkiveringsformat i en styret pro-ces for kunden. Konverteringsmotoren forbedres efter- ESDH-systemer, e-journaler og registerløsninger. _ vi afleverer til statslige, regionale- og kommunale myndigheder og institutioner (forvaltninger Systemet muliggjør håndtering og arkivering av stort sett alle typer dokumenter og jobber godt sammen med MS Word og MS Excel. I informasjonssenteret (HUB'n) har man oversikt over all kommunikasjon med kunden, slik som journaler, e-post og dokumenter. Du har all relevant informasjon tilgjengelig når du trenger den Regler for arkivering ved overgangen til ny kommune. Publisert 29. august 2019 av nyestavanger. Ved overgangen til ny kommune er det viktig at det ikke skjer en sammenblanding av arkivert materiale fra den gamle og den nye kommunen Våre resultater viser at 2% av ambulanseoppdragene ikke lar seg gjenfinne som papirjournal i arkivet. Trafikkulykker utgjør 38% av disse. Det kan se ut til at ambulansestasjoner med 3 eller flere enheter har en høyere andel av ikke reproduserbare journaler Workshops kring arkivering. 2020-08-26 Stadsarkivet har tillsammans med eLärandeCenter tagit fram en Arkiveringsutbildning som finns i Utvecklingsportalen. Genomförandet av hela utbildningen tar cirka 30 minuter och därefter finns det möjlighet att anmäla sig till en fysisk workshop

Forskrift om pasientjournal - Lovdat

Arkivverdige dokumenter som ikke skannes legges i saksomslag og påføres sakstittel, saksnummer og dokumentnummer. Disse dokumentene oppbevares separat i eget arkivskap. Det lages egen merknad i journalposten med angivelse av innhold som ikke skannes og fysisk plassering/oppbevaring Elektroniske arkiv er edb-system som tar i mot, produserer og lagrer saksdokument og andre arkivdokumenter elektronisk. Arkivforskriften godkjenner bruk av slike system når de tilfredsstiller bestemte krav. Dersom kommunen skal ta i bruk elektroniske arkiver, skal disse systemene følge bestemmelsene i arkivforskriften Kommunen bruker pr.05.11.2007 følgende arkivnøkler og arkivordningssystemer: K-koder, versjon 2006. Denne arkivnøkkelen skal brukes til å registrere emnekode i journaler, og til oppstilling av saksarkivene i kommune

Noen av dem betyr det samme (eller nesten det samme) Behovet for integritet er kanskje en av hovedgrunnene til at arkivering oppleves som tungvint, Det finnes flere typer journaler (derfor kan det også bli noe forvirring når forskjellige fagfelt diskuterer),. Fagsystemer og arkivering Deponering av fagsystemer. Interkommunalt arkivdepot for kommuner i Hedmark og Oppland Hva og hvorfor har vi fagsystemer Papirbasert arkivering Registre og journaler skal fortsatt bevares elektronisk!. Farmasøytrekvirering - Spørsmål om arkivering av journal Helsedirektoratet viser til e-post mottatt 30. november 2009 med spørsmål omkring mulige løsninger for langvarig oppbevaring av apotekenes papirjournal med utfylte skjemaer for farmasøytrekvirering av antiviralia. Følgende regelverk er aktuelt i denne forbindelse Fra slutten av 1800-tallet finner du dødsfallsprotokoller. Disse er fritt tilgjengelige til og med 1934. Bla i Skiftemateriale. Arkivverket Digitalarkivet, Arkivverket, Postboks 4013 Ullevål stadion, 0806 OSLO Hjelpetelefon: 480 55 666 E-post: digitalarkivet@arkivverket.no Orgnr.: 961 181 39

Over 170.000 dokumenter mangler fra NTNUs journaler Både ved studiestart og eksamener kommer er det store megnder vedtaksbehandling og arkivering. Derfor ser vi nå frem mot en høyere grad av heldigitale saksprosesser som vil gi studentene raskere behandling og eneheter som min en noe enklere dimensjonering av ressurser gjennom året Rydd samtidig opp i spesialarkivene ved bortsetting av uaktuelt materiale. Sett f.eks. bort personalmapper for personale som har sluttet. Gjenopptatte saker lånes ut fra bortsettings- eller fjernarkiv. Utlånte dokument settes tilbake etter bruk. Rutiner ved elektronisk journalføring og elektronisk arkivering. Sett overføringsperiode (1.-2. år Godkjenner utveksling av e-journaler. Det danske Datatilsynet har godkjent utveksling av pasientjournaler på nasjonalt nivå for å effektivisere helsevesenet. Det samme er forbudt i Norge. Nard Schreurs. Publisert: mandag 19. november 2007, kl. 12:57 Endret: 19. november 2007, kl. 12:57. behandling av dokumentasjon saksbehandling og arkivering. ePhorte, ESA, Websak, Public 360 •Pleie og omsorgssystem - elektronisk system for saksbehandling av søknader om pleie- og omsorgstjenester og dokumentasjon vedr. •Journaler er offentlige også PLO-journaler

Oppbevaring helsevesenet | Bruynzeel Storage SystemsKliniska Studier Sverige - Kliniska Studier SverigeBDD 113 (BegAftenposten mener: Forvaltningens lovbrudd har alvorlige

Pasientjournalen. Innhold, gruppering og arkivering av ..

 1. Innlogging. For å logge inn må du skrive inn brukernavn og passord i feltene under. Trykk deretter på knappen merket 'Logg inn'
 2. Alfa e-Arkivering . På Alfa Kommun & Landsting AB har vi lång erfarenhet av att införa nya journalsystem för både privat och offentlig sektor. Ett införande innebär ofta också att informationen i det tidigare systemet måste arkiveras och göras sökbar från den nya journalen. Vi hjälper er att analysera, konvertera oc
 3. Hvor god er reproduserbarheten på pasientdokumentasjon i ambulansetjenesten i Oslo og Akershus? : En retrospektiv studie av arkiverte akutt- og hasteoppdrags journaler i ambulansetjenesten i Oslo og Akershus fra februar, mars og april 2009
 4. Details for: Mikrofilmning av journaler : centraliserad produktion inom ett landstingsområde Normal view MARC view ISBD view Mikrofilmning av journaler : centraliserad produktion inom ett landstingsområd
 5. For arkivering på Wikipedia, se Wikipedia:Arkivering.. Ordet arkiv har flere betydninger. (1) Dokumenter mottatt eller skapt av en virksomhet som en del av virksomhetens virkeområde (også kalt enkeltarkiv). (2) Et oppbevaringssted for enkeltarkiv, det vil si lokalet eller bygningen
 6. Dette kapitlet inneholder en beskrivelse av hvordan det sentrale innhold i journaler for helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal bygges av de elementer som er spesifisert i Elektronisk pasientjournal standard, Arkitektur, arkivering og tilgangsstyring versjon 1.0. Dette kapitlet må ses i sammenheng me

Forsvarlig oppbevaring av journaler Tidsskrift for Den

Arkivering av søknader til kommuner om regionalt miljøprogram i eStil, Statens Landbruksforvaltning Vi viser til deres brev av 09.10.2013, og beklager den lange saksbehandlingstiden. Dere ønsker Riksarkivets vurdering av Statens landbruksforvaltnings (SLF) bruk av fagsystemet eSTIL i fm saksbehandlingen og arkivering av søknader om regional journaler fra NAV Barneverns-mapper I kommunale arkiv Værdata fra metrologisk institutt arkivering 1-1,5 mill. årlige brukere 50 millioner objekter (tekst, video, bilde, lyd) Økt fokus på informasjonsforvaltning og deling av data - muliggjør bedre SAMARBEID. 3 satsninger i arkivenes økosystem Innebygge De konkluderer med at Norge gjennom OEP ligger «helt først når det gjelder å gjøre offentlige journaler tilgjengelige og legge til rette for innsyn fra presse, forskere og befolkningen for øvrig». Departementene skjuler sentrale dokumenter for offentligheten: - I strid med loven; Mangelfull arkivering. Men alt er ikke rosenrødt Denne kontrollen av postlista er noe av det viktigste som gjøres i ESA og den må være helt riktig da den automatisk blir lagt ut på vår hjemmeside. Rutinen skal gjøres daglig med gårsdagens journalføringer på lista. Postlista ligger under søket Rapporter i K 2000. Velg Journaler og postliste. Velg gårsdagens dato og aktuelle journaltype

Fastlegen - Journalhåndboken - del

arkivering av pasientjournaler. I Tyskland må slike dokumenter lagres i 30 år. Målet var å fi nne en automatisk, plassbesparende løsning som kunne utnytte tilgjengelig plass best mulig. Sykehuset trenger plass til mer enn 3.500 nye journaler hvert år. Oppgaven var også å fi nne en løsning som kunne gi hurtig tilgang til journalene o Utsendelse av brev og penger gjøres via systemet. Utgående brev kan leveres digitalt gjennom SvarUt tjenesten. Arkivering gjøres automatisk med mulighet for avlevering til kommunearkivet. For saksbehandleren betyr det at all saksinfo er bare noen tastetrykk unna og det er ingen overføring av mapper mellom bydelene

Generelt - Arkivloven og helsepersonelloven - ansvar for

 1. Alt arkivverdig materiale bevares såfremt det ikke kan kasseres i henhold til en kassasjonsplan eller det foreligger et kassasjonsvedtak. For virksomheter i Oslo kommune gjelder Retningslinjer for arkivbegrensing og kassasjon i kommunale arkiv (Kap V i FOR 1999-12-01 nr 1556: Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiv)
 2. istrativ avslutning (se kunnskapsområdet kommunikasjon) fordi den involverer både kravverifikasjon (var alle leveranser fullført korrekt og tilfredsstillende ?) og ad
 3. Registrere i personlige journaler, innkalling til helsekontroller, generelle laboratoriet arbeid som blodprøvetaking, måling av glukose, HGB, blodtrykk måling, bearbeide blodprøver, arkivering.
Bluebird Medical Pärmar, Förvaring, Arkivering - Kontor

14. Arkivering og journalføring i saker om dokumentinnsyn ..

Inger Lilleås | Oslo-området, Norge | Journalskriver i Lenas HelsePersonell AS | 48 forbindelser | Se hele profilen til Inger på LinkedIn og knytt kontak Mona Johnsen fra sentralarkivet gikk gjennom de viktigste bestemmelsene i lov og regelverk om offentlige arkiv og journaler, og konkluderte med at dokumenter i anskaffelsessaker - uten unntak - skal arkiveres og journalføres. Arkivering betyr i denne sammenhengen først og fremst fysisk arkivering av alle dokumenter Manglende arkivering og journalføring, i tillegg til en utbredt undergraving av hovedregelen om innsyn etter offentlighetsloven, er alvorlig. Forvaltningens oppgave ikke er å beskytte sin øverste ledelse når allmennheten ber om innsyn, men å bidra til et åpent og opplyst samfunn, også når det innebærer at alvorlige lovbrudd blir eksponert

Leitz Collecta tidsskriftkassett, A4, 70 mm ryggbreddeKalla mig galen : berättelser från psyksverige – Christian
 • Sirius liva stjerne hvid.
 • Eksempel på dobbelkretslæring.
 • Oddsautomaten odds.
 • Gregors barkassen.
 • Hvorfor ryker toppakning.
 • Happiest country in the world 2018.
 • Hva brukes saltsyre til.
 • Jaguar e type serie 2.
 • Liberalisme 1800 tallet.
 • Oldtidens egypt tidslinje.
 • Alleinunterhalter bautzen.
 • Herzinsuffizienz husten.
 • Argumentasjon eksempel.
 • Bygg reis deg 2018.
 • Kindergeburtstag mannheim planetarium.
 • Loppemarked slagelse 2018.
 • Søtlig kroppslukt.
 • Jevgenij trefilov.
 • How old are the powerpuff girl.
 • Balchen slekt.
 • Satellitenbilder.
 • Path of exile pedia.
 • Rizzini premier sporting.
 • Andrej zvjagintsev savnet.
 • Lin stryketemperatur.
 • Tv eller pc skjerm.
 • Under eye primer.
 • Fliskutter biltema.
 • Kreft i skjelettet smerter.
 • Baugenossenschaft bad homburg wohnungen.
 • Cross country world cup 2017/18.
 • Tvangstid.
 • Frederik stangs gate aleris.
 • Ammann roller.
 • Nuclear rna polymerase.
 • Potsdam ausgehtipps.
 • Skifeller test.
 • Lato font.
 • Dr. rethemeier detmold.
 • Westfriedhof nürnberg grabsuche.
 • Postbank immobilien hildesheim.