Home

Etisk regelverk

Kildeutvalgets forslag til endringer av Vær Varsom-plakaten er på høring frem til 01.10.20. Her kan du lese alle høringsuttalelsene Mange større selskaper med hovedkontor i USA har svært kompliserte etiske regelverk. Dette henger sammen med juridiske forhold i USA, og dreier seg til dels om å forebygge at bedriften kan bli erstatningsansvarlig for overtramp begått av enkeltansatte De etiske reglene handler om krav til etisk adferd, men fanger ikke opp alle forhold knyttet til «riktig atferd». Konsernet har flere retningslinjer og regelverk som utfyller de etiske reglene. Det er derfor viktig å bruke skjønn når selskapet vurderer hva som er en etisk riktig handlemåte i hver enkelt situasjon Etisk regelverk «Code of Ethical Business Practice» ble vedtatt i 2015 på EDMA og Eucomeds Generalforsamling. Disse retningslinjene innebærer strengere formelle krav knyttet til samarbeid mellom partene i bransjen, samt viktig harmonisering på tvers av ulike land i Europa ICOMs museumsetiske regelverk ble enstemmig vedtatt av ICOMs 15. generalforsamling i Buenos Aires, 4. november 1986. Den ble endret av den 20. generalforsamling i Barcelona, 6. juli 2001 og revidert av den 21. generalforsamling i Seoul, 8. oktober 2004

Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til statstjenesten. Målet med disse generelle etiske retningslinjene er at alle statsansatte skal være bevisste på dette Etiske retningslinjer for takstmenn adresserer, som navnet antyder, de etiske spørsmålene knyttet til takstmannens virksomhet og har således ingen annen kobling til Norsk takst enn at de er vedtatt av forbundets Generalforsamling og gjelder som et kollektivt regelverk for alle som sertifiserer seg i NTF

etisk praksis og definere felles standarder for ansatte i Oslo kommune. De etiske reglene gjelder alle kommunens ansatte. 2. GENERELT Ansatte i Oslo kommune skal arbeide for fellesskapets beste i tråd med lover, regler, kommunens verdigrunnlag og politiske vedtak. Kommunens ansatte skal utføre sine oppgaver og opptre på en måte som ikk Regler for god advokatskikk ble vedtatt av Advokatforeningens representantskap den 8. juni 2001, jf. dl. § 224 andre ledd. Ved kongelig resolusjon er reglene i sin helhet tatt inn i advokatforskriften som kapittel 12. Regler for god advok

Etiske regler - Presse

 1. Brudd på etisk regelverk anses som brudd på arbeidsavtalen, og kan medføre disiplinære reaksjoner. Avhengig av alvorlighetsgrad kan bruddet medføre oppsigelse, avskjed, omplassering og eventuelt anmeldelse til relevant myndighet. Eidsiva Energi AS Postboks 4100 2307 Hamar
 2. Det enkelte medlem plikter å kjenne dette regelverk og å etterleve det i hele sin medlemsperiode. 1.2 Som medlemmer av NAL skal arkitekter hevde respekten for sitt fag og for arkitektstanden som helhet ved å stille seg høye etiske mål i utøvelsen av sitt yrke, og er forpliktet til å følge disse etiske regler
 3. eringsloven og Etiske retningslinjer for statstjenesten særlig sentralt, UiO har også eget regelverk som gjelder for eksempel innkjøp, veiledning og forskningsetikk
 4. Etisk regelverk. Retningslinjene skal sikre at forvaltningen i de heleide datterselskapene er i samsvar med Ovfs etiske grunnholdninger og at finansielle og operative hensyn avveies mot samfunnsansvaret. Retningslinjer for samfunnsansvarlig eiendomsforvaltning_2015
 5. Folkevalgte og ansatte blir daglig utfordret til å ta stilling til etiske dilemmaer. Disse retningslinjene skal bevisstgjøre og oppfordre til etisk refleksjon blant folkevalgte og ansatte i Trondheim kommune. Som forvalter av samfunnets fellesgoder, samt utøvelse av makt og myndighet, stilles det spesielt høye krav til folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer - NH

Etiske regler - Gjensidig

I tillegg til myndighetenes reklameregler har LMI utarbeidet egne regler for markedsføring av legemidler. Reglene kommer til anvendelse ved alle former for kommunikasjon mellom produsent/leverandør og helsepersonell eller allmennhet. LMIs regelverk for markedsføring av legemidler Internasjonale regelverk Den internasjonale legemiddelindustriforeningen IFPMA oppdaterte sin Code of Practice i. Etisk regelverk. Vår rådgivningsvirksomhet er undergitt det etiske regelverket Regler for god advokatskikk og advokatforskriften. Alle våre advokater er medlemmer av Advokatforeningen

Lover og regelverk; Etiske prinsipper for ansatte Det er viktig å verne om bankens omdømme og bidra til at alle ansatte har høy etisk bevissthet og integritet. Norges Bank utfører viktige samfunnsoppgaver og forvalter store verdier på vegne av fellesskapet Arcus' etiske regelverk er nedfelt i konsernets regelverk for konsernets medarbeidere, gjeldende fra 2014. Via linken nedenfor kan du laste ned og lese regelverket, inkludert konsernets varslingsrutiner. Etisk Regelverk Arcus Asa Nors

Regelverk. Regler for TINEs KSL avregning. TINE har som mål å ha full oppslutning om KSL. For å nå målet er det et trekk på 50 øre/liter levert mjølk for de produsentene som ikke oppfyller KSL-kravene. 03.07.2018 Husdyrkontrollen. Regler for Kukontrollen og Geitekontrollen. Ku- og. Besøksadresse: Revierstredet 3, 0151 Oslo. Postadresse: Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo. Tlf: 22 93 98 00 E-post: post@finanstilsynet.no Org.nr: 840 747 97

Etisk regelverk - Medtek Norg

Etisk regelverk name Etisk regelverk short_name image image_text Detalj fra Skjeberg prestegård. box_text. Fondet har egne retningslinjer for samfunnsbevisst kapitalforvaltning. Disse er basert på internasjonale konvensjoner og etiske grunnholdninger i kirken. Les mer om etisk forvaltning. full_width_main_col No intro 1.4 Etisk regelverk Som et ledd i dette arbeidet har VBF utarbeidet et etisk regelverk. Regelverket er ment å utfylle de eksisterende lover og forskrifter som gjelder for medlemmenes virksomhet i Norge. Endringer i det etiske regelverket skjer på årsmøte i VBF etter samme prinsipper som ved t endringer av foreningens vedtekter for ansatte ved Vågar Produkter AS FN's MenneskerettigheterFN's menneskerettigheter ligger til grunn for vårt etiske regelverk.Alle nedenforstående verdier og regler skal tolkes i samsvar med FN's menneskerettigheter.VerdimålVP forventer at den enkelte ansatte utøver sin virksomhet på en profesjonell, menneskelig og etisk høyverdig måte. Det forven.. a) Formålet med de etiske reglene er å sikre at alle tjenester som utføres av takstmenn tilsluttet BMTF utøves på en faglig måte, slik at lover og forskrifter, og aktuelle instrukser overholdes. b) Reglene gjelder for medlemmer under utøvelsen av takstmannsyrket og beslektet virksomhet

Etiske regler for Sirius Naturterapeutisk Skole. ETISKE REGLER VED SIRIUS NATURTERAPEUTISK SKOLE. Studenter ved Sirius forplikter seg til å: behandle sine klienter med respekt, integritet og overholde taushetsplikten. behandle på en faglig forsvarlig måte, med omtanke for klienten og alle dem som søker hjelp Den internasjonale arkivorganisasjonen ICA (International Council on Archives) har vedtatt yrkesetiske retningslinjer for verdens arkivarer. Formålet med regelverket er å gi en etisk ramme for arkivaryrket

Det etiske regelverket Norsk ICO

Etiske retningslinjer for statstjenesten - regjeringen

 1. Etiske retningslinjer for Advokatfirmaet Riisa & co. 1. Advokatfirmaet Riisa & Co skal påse at alle advokater i firmaet opptrer i samsvar med Regler for god advokatskikk. 2. Advokater og øvrige ansatte skal opptre korrekt, hederlig og etterrettelig ovenfor egne klienter, motparter, andre advokater, domstoler, kollegaer og andre. 3
 2. Etisk regelverk Alle alternative utøvere, slik som healere, har et etisk regelverk de må følge. Kommer du borti en healer som ikke vet hva regelverket er, eller hvor det finnes, så er det sannsynligvis en ulisensiert eller uprofesjonell healer, og du bør være varsom
 3. NKK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket ret - ning, både når det gjelder rasestandard og rasenes sunnhet. Oppdretternes seleksjon og kombinasjon av avlsdyr danner grunnlaget for utvikling av hunderasene
 4. drive sin virksomhet på en etisk og juridisk forsvarlig måte. Veidekkes organisasjonsmodell er slik at våre ledere er gitt stort handlingsrom lokalt, med et tydelig ansvar for å arbeide innenfor Veidekkes verdier og regelverk. Vi har en involverende arbeidsform der vi er avhengige av innsatsen til hver enkelt
 5. NIFs regelverk. NIFs lov med endringer vedtatt på Idrettstinget 2019 med ikrafttredelse 1.1.2020 - les her.. For mer informasjon om lovendringene, se saksdokumentene til Idrettstinget her, samt protokoll fra Idrettstinget her.. Kommentarutgave til NIFs lov med lovendringene vedtatt på Idrettstinget 2019 her. Forskrifter, reglementer og bestemmelser til NIFs lo
Genmodifiserte dyr og mikroorganismer - Bioteknologirådet

§ - Norsk lovgivning rundt gentesting Gentesting er regulert i bioteknologiloven § 5. I loven §5-1 er genetiske undersøkelser definert som alle typer analyser av menneskets arvestoff, både på nukleinsyre- (DNA/RNA) og kromosomnivå, av genprodukter og deres funksjon, eller organundersøkelser, som har til hensikt å gi informasjon om menneskets arveegenskaper. Loven skiller så mellom. Etisk rammeverk ( Code of Conduct) Gjensidige skal sikre liv, helse og verdier. Virksomheten vår er helt avhengig av høy tillit, både fra kunder, Der det er overlappende regelverk skal det mest restriktive regelverket gjelde, med mindre noe annet er klart definert Etikk og regelverk. Forskningsetiske retningslinjer, regelverk og ressurser. Som forsker må man ha et bevisst forhold til de ulike etiske aspekter ved forskerrollen og utøvelsen av forskningsarbeidet, så som redelighet, habilitet og uavhengighet Holder håndtering av menneskelige levninger etisk standard i henhold til etisk regelverk? Informert samtykke er en vesentlig del av kritikken BODY WORLDS har vært utsatt for. I 2004 ble utstillingen anklaget for å ha benyttet seg av levningene til henrettede fanger fra Kina

Video: Etiske retningslinjer og regler for god - Norsk taks

Regler for god advokatskikk Advokatforeningen

Fremskrittspartiets vedtekter ble vedtatt på Landsmøtet 3. - 5. mai 2019. De inkluderer etiske- og organisatoriske retningslinjer. Vedtektene og retningslinjene danner føringene for driften av organisasjonen Etisk regelverk og personvern. Etiske retningslinjer for Bygdøy Allé Claims Handling AS. 1. Alle ansatte skal opptre korrekt, hederlig og etterrettelig ovenfor egne klienter, motparter, andre advokater, domstoler, kollegaer og andre. 2 Etikkportalen - Samlet regelverk Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi, varsling og etisk ansvar. Åpenhet, oppdragsforskning og interessekonflikter. Kunnskapsdepartementets NOU 2006: 19, om akademisk frihet. Pressens Vær varsom-plakat Foreslår etisk regelverk for forlag: - Flere utgivelser tråkker over grensen Mens advokat Hans Marius Graasvold ønsker seg et etisk regelverk i forlagsbransjen, mener forlagssjef at det vil. 5.3 Etisk Råd er ankeinstans Samarbeidsutvalget i Standard Norge er Etisk Råd for Standard Norge. Etisk Råd kan benyttes som ankeinstans i saker som angår det etiske regelverket. 6 Konsekvenser ved brudd på retningslinjene Brudd på disse retningslinjene, kan medføre disiplinære tiltak (jfr. bl.a. Standard Norge

Saker om eventuelle brudd på etisk regelverk fremmes til NLFs administrasjon. Kontakt: Norges Lastebileier-Forbund; St. Olavsgt. 25, Postboks 7134; St. Olavs plass, 0130 Oslo; Tlf.: 415 44 100; E-post: post@lastebil.no; Sidekart - Feil på siden? - Om personvern og bruk av. Vedtekter for Norges Lastebileier-forbund med etisk regelverk, strategi og politiske vedtak ajourført etter landsmøtet 2018. Klikk her : NLFs vedtekter Nedlastbar PD

Etiske regler - Eidsiv

En etisk problemstilling er kjennetegnet ved at følelser ikke er tilstrekkelig, hverken for å finne ut hva som er rett eller for å begrunne det. Da må vi argumentere. God etisk argumentasjon avhenger av at man har nødvendig kunnskap om temaet, har kartlagt de ulike valgmulighetene som finnes, og hvilke konsekvenser de ulike valgene kan få Politikere i Eidsberg kommune etterlyser et eget etisk regelverk for folkevalgte. De mener det er behov for dette etter at ordføreren stilte opp i en reklamekampanje for en lokal butikk Ledelsen i helseforetak og kommunale helse- og omsorgstjenester bør sikre at virksomhetene har rutiner og kultur for etisk refleksjon. Rutinene bør sikre at ansatte har tilstrekkelig kunnskap til å kunne identifisere og reflektere over vanskelige verdiavveininger og vite hvordan de skal håndtere etiske dilemmaer i sitt arbeid med pårørende, innenfor rammene av gjeldende regelverk Etisk bevissthet og høy fagligheter kjernen i lærerprofesjonens integritet og avgjørende for å skape gode vilkår for lek, læring og danning. Vår metodefrihet og profesjonelle skjønnsutøvelse gir oss et særlig ansvar for å være åpne om de faglige og pedagogiske valgene vi gjør

Advokat Hans Marius Graasvold har tidligere etterlyst et etisk regelverk for sakprosa. Han er positiv til at det nå kommer et initiativ om å innføre en etisk sjekkliste. - Når jeg har bistått krenkede personer, så har gjerne forlagene svart at de har foretatt en brei sammensatt vurdering, uten å si hva de har vurdert og vektet Utenriksdepartementet mener det er viktig at IPI sitt styre bringer klarhet i saken, særlig sett opp mot eget etisk regelverk. Som utenriksministeren sa i januar:. Etisk drift ved UiT - administrativ oppfølgjing, rettleiing, innkjøp m.v. Lenker, regelverk (og skjema) Referansar til vurderingar; Kontaktar og varsling; Etikkportalen skal vera ein fleksibel referanse- og ressursbase, og vil vera under oppbygging og utvikling i 2016. Vi set stor pris på innspel og kommentarar til både tema og innhald

Kirkerådet er i ferd med å utarbeide et etisk regelverk for når det er nødvendig å bruke flyreiser i virksomheten. NTB. 22. okt. 2019 08:34. Sist oppdatert 22. oktober 2019. Kirken vil kutte i bruken av flyreiser for sine ansatte og har sendt et forslag til nye retningslinjer for bruk av flytransport i arbeidet Etisk refleksjon Elevene skal kunne identifisere etiske dilemmaer og drøfte moralske spørsmål ved hjelp av egen erfaringsbakgrunn, evne til innlevelse og ulike etiske modeller og begreper. Filosofiske tenkemåter gir elevene redskaper til å analysere argumentasjon og påstander

Välfärden behöver ett etiskt regelverk som alla följer. Uppdaterad 2020-10-08 Publicerad 2020-10-08 Illustration: Magnus Bard DN 8/10 2020. Den som. NYTT ETISK REGELVERK Målinger viser at tilliten til «PR-bransjen» er lav. Det er èn gruppe som nyter like lav tillit, og det er journalistene. Det er en skjebnens ironi! Men det er ikke journalistenes skyld at tilliten til kommunikasjonsfolk er lav. Journalister skal være kritiske til all makt, også vår

Etiske regler NAL - Arkitektu

 1. Korrupsjonsrisiko håndteres som en del av et helhetlig risikorammeverk. Andre hovedelementer i antikorrupsjonsarbeidet er ledelsesforankring, risikostyring, etisk regelverk, innkjøpsarbeid, bakgrunnssjekk av ansatte og leverandører, finansiell regnskapsrapportering samt systematisk opplæring og kontroll. 2. Ledelsesforankring, åpenhet og.
 2. Etiske retningslinjer sier noe om hvilken etisk standard organisasjonen vil ha og hvilke handlinger som ikke aksepteres. Etiske retningslinjer må være tilgjengelig, gjøres kjent og jevnlig benyttes til refleksjon over egen praksis. Formålet er å videreutvikle gode holdninger og god praksis
 3. skal gjøre kandidatene kjent med relevant regelverk og retningslinjer for kandidatens arbeid, tilpasset kandidatens nivå. Kandidaten. skal motta og aktivt delta i faglig veiledning. skal følge de gjeldende forskningsetiske prinsippene. skal oppbevare data og personopplysninger i tråd med regelverket
 4. Retningslinjer, regelverk og samarbeidsavtaler har sitt utspring i allmenngyldige etiske verdier og normer som for eksempel rettferdighet, lojalitet, ærlighet, pålitelighet, sannferdighet og at man skal behandle andre slik man selv ønsker å bli behandlet og er bygget på Helse Sør-Østs visjon og verdier
 5. Etisk regelverk. Det Norske Healerforbundet har et etisk regelverk. Dette er som følger: Medlemmer av DNH skal: Drive sin virksomhet på en faglig forsvarlig måte, med omtanke og respekt for dem som søker hjelp; Kun gi behandling på forespørsel fra klient eller dennes foresatte

Etterlyser etisk regelverk for internasjonalt samarbeid Tre av de fire største utdanningsinstitusjonene i Norge har ingen overordnede etiske retningslinjer for internasjonalt samarbeid. — Ytterst problematisk, mener førsteamanuensis Lars Gule ved Høgskolen i Oslo og Akershus Regelverk Tariffoppgjør 2020 4.2 Dersom en fysioterapeut får kjennskap til faglig eller etisk svikt hos en kollega eller samarbeidspartner, bør han/hun først ta det opp direkte med vedkommende ETISK REGELVERK: Frp har eget regelverk mot seksuell trakassering. Her står det at ledere som vite om slikt, skal melde fra om dette. (Foto: Scanpix / TV 2 Nei, det kan jeg ikke. Det er ikke etisk forsvarlig. Derfor er etikken spesielt viktig. Der er derfor sektoren trenger denne etiske plattform - en Vær varsom-plakat for barnehager og skoler - der framferd og verdier blir noe målbart som vi må forholde oss til, sier Wiik. For jobben du har takket ja til i barnehagen forplikter. Spesielt etisk Samlet etisk retningslinje for ansatte ved NTNU. Fastsatt av Rektor 14. april, 2015. (sist oppdatert 26.1.2017

Etiske retningslinjer - Universitetet i Osl

 1. Sjekklisten ble først presentert i en sak i Dagsavisen 12. februar. -Vi har over tid fått inn en rekke saker der ansatte i barnehage og skole uttrykker stor bekymring for barns ve og vel. Bruk av kartleggingsverktøy, kompetansehevingsprogram, miljøutviklingstiltak og antimobbeprogrammer settes ofte i gang uten at det er gjort noen etisk vurdering i forkant, sier Hilde W. Afdal, leder for.
 2. Etisk bevissthet og refleksjon er en sentral del av alle sider ved fysioterap yrkesutøvelse. Her kan du lese om Norsk Fysioterapeutforbunds arbeid knyttet til etikk og om Etisk utvalg
 3. Pressens styrke er et felles, etisk regelverk - Vi kan ikke ha spesielle, etiske regler for ulike grupper av journalister. Vår styrke ligger nettopp i at vi har et felles, etisk regelverk, sier Gunnar Bodahl-Johansen, fagmedarbeider ved Institutt for Journalistikk og en av nestorene når det gjelder presse-etikk her i landet
 4. Ansvar og regelverk Faglig, etisk og juridisk ansvar. Ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester og ansatte i spesialisthelsetjenesten har et selvstendig faglig, etisk og juridisk ansvar for å forhindre at pasienter utsettes for vold. Dette ansvaret gjelder også å tilby hjelp og behandling til personer som utøver vold
 5. Etisk regelverk for XXX baptistmenighet . 1. Innledning De etiske retningslinjene er juridisk bindende for ansatte og midlertidige ansatte i XXX baptistmenighet, og gjøres også gjeldende for menighetsrådet (menigheten kan gjøre vedtak om et annet virkeområde). Både lønnede og ulønnede medarbeidere må kunne identifisere seg med Det Norsk
 6. Advokat Hans Marius Graasvold har tidligere etterlyst et etisk regelverk for sak­prosa. Han er positiv til at det nå kommer et initiativ om å innføre en etisk sjekkliste. - Når jeg har bistått krenkede personer, så har gjerne forlagene svart at de har foretatt en brei sammensatt vurdering, uten å si hva de har vurdert og vektet
 7. Frem til nytt etisk råd er etablert vil Melanors styre ha denne funksjonen. Styregodkjente dokumenter: Etisk regelverk Retningslinjer for dialog og samarbeid med pasientorganisasjonene. Last ned prosess for varsling. Last ned krav og mandat til etisk råd og klagebehandling

Etisk regelverk - Ov

 1. Korrupsjonsjeger Helge Kvamme mener etisk regelverk i norske klubber ville hindret økonomisk snusk
 2. Kirkerådet lager etisk regelverk for flyreiser. Kirkerådet er i ferd med å utarbeide et etisk regelverk for når det er nødvendig å bruke flyreiser i virksomheten. Av NTB 600 innlegg . Nyheter. 22 oktober 201
 3. 10. DFS oppfordrer til en etisk refleksjon der du i forkant avklarer om valgene dine: er forenelig med DFS etiske retningslinjer; er i samsvar med Skytterbokas regelverk; er rettferdige for de berørte; tåler offentlig oppmerksomhet . Varslingsskjema (ved anonym varsling skal ikke navn tas med i skjema
 4. Lov- og regelverk blir ofte hengende etter den teknologiske utviklingen. Dette innebærer at vi ikke alltid finner svar i lov- og regelverk. Vi blir ofte henvist til å utvise skjønn. Etisk refleksjon kan være en nyttig øvelse når vi skal utvise slikt skjønn. Aktuelle mediesaker 2013
 5. Forfattere får etisk sjekkliste: - Overraskende mange vil ha klarere retningslinjer. Bloggerbiografier, true crime og «åndehacking» er blant temaene som har ført til at etiske regler i bokbransjen etterlyses. Sjekklisten er ikke noe regelverk man skal følge som sådan
 6. etisk refleksjon Mona Pedersen Unnerud Leder av Yrkesetisk råd, YER Sokrates - Platon - Aristoteles. 22.11.2017 2 Den gylne middelvei Last Dyd Last Feighet Mot Dumdristighet Gjerrighet Gavmildhet Sløseri Underdanighet Stolthet Hovmod Etikk i hverdagen Prinsipper/Regelverk En verdi.

Kirkerådet lager etisk regelverk for flyreiser. Kirkerådet er i ferd med å utarbeide et etisk regelverk for når det er nødvendig å bruke flyreiser i virksomheten. NTB. 22. okt. 2019 07:52 - Oppdatert 22. okt. 2019 07:54. Del Sende Del på Twitter Del på E-post Kopier lenke Kopiert Etterlyser etisk regelverk i norsk fotball <p>Korrupsjonsjeger Helge Kvamme mener etisk regelverk i norske klubber ville hindret økonomisk snusk.</p> Av: Jørn-arne Tomasgard Equinor hadde konsesjon fra Datatilsynet etter tidligere regelverk, og fortsetter å møte prinsippene i denne etter at nytt regelverk har trådt i kraft. Våre verdier Verdiene er avgjørende for at vi skal lykkes over tid i konkurransepregede omgivelser, og de er kjernen i vårt styringssystem Retningslinjer, regelverk og samarbeidsavtalar har sitt utspring i allmenne etiske verdiar og normer som for eksempel rettferd, lojalitet, ærlegdom og at ein alltid skal behandle andre slik ein ønskjer å bli behandla sjølv. Lovar, instruksar og reglar kan ikkje åleine sikre høg etisk standard

Etiske retningslinjer - Trondheim kommun

De etiske retningslinjene skal øke bevisstheten til alle arbeidstakere i staten, når det gjelder etisk kvalitet på de tjenestene som ytes og den myndigheten som utøves. For å forebygge at mennesker krenkes som ofre for menneskehandel til seksuelle formål, er det også innført Etiske retningslinjer for statsansatte mot kjøp og aksept av seksuelle tjenester Etisk regelverk. Sist oppdatert 29. oktober 2018 10:32. Etiske retningslinjer; Kommunens verdier - respekt, ansvar og kvalitet; Mest besøkte sider. Visma | MinGat (lønnsslipp med mer) Mine fordeler; Helse og omsorg; Personal- og organisasjonsavdeling; Jobben min; Sosiale medier. Snarveier

Vil ha regelverk . Advokat Per Danielsen representerte den afghanske bokhandleren Shah Muhammad Rais da han saksøkte forfatter Åsne Seierstad for ærekrenkelser i boka «Bokhandleren i Kabul». Han mener bøkene til Jørgensen og Borg viser at forlagsbransjen trenger et etisk regelverk. - At folk utleverer seg selv, er tillatt Et etisk regelverk på Hove handler ikke om ytringsfrihet. Hei! Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre. Kjøp digital tilgang her. Forsiden n. Kliniske forskningsprosjekter og etisk regelverk. Forskning og forskningsmetodisk oppfølging er i ferd med å bli en del av tannhelsetjenesten, blant annet ved de regionale tannhelsekompetansesentra som er etablert, eller under etablering flere steder i Norge Norges Banks hovedstyre må svare på spørsmål om etisk regelverk og skatteparadiser i Tangen-saken. Styret i Norges Bank må svare på hvordan de har kunnet kontrollere opplysninger om aktiviteter i skatteparadiser under ansettelsen av Nicolai Tangen

Medtek Norge flytter til Fornebuporten - Medtek Norge

Klientkollisjon i kommunikasjon - Dobbeltrollene til kommunikasjonsbyrået First House i Wilhelmsen-saken, der deres første kunde nå ligger i åpen strid med deres andre kunde, viser hvor viktig det er at bransjen snarest innfører et etisk regelverk som hindrer klientkollisjon, skriver Kapital-redaktør Vibeke Holth Etisk handel Norge lærer medlemmer opp i denne metodikken. Paulsrud beskriver tre nivåer av oppfølging i samordningsprosjektet: oppfølging av felles leverandørene, dialog og samarbeid med bransjeforeninger for å engasjere hele bransjen, og i fellesskap og samarbeid med de respektive bransjene påvirke viktige miljøer innen- og utenlands

Etisk regelverk for Sporveiskonsernet - Sporveien A

Vil ha etisk regelverk for statsobligasjoner. Sosialistisk Venstreparti vil ha et etisk regelverk som gir klare anvisninger for hvilke kriterier som skal gjelde for at Oljefondet kan kjøpe statsobligasjoner fra andre land Etterlyser etisk regelverk i norsk fotball <p>Korrupsjonsjeger Helge Kvamme mener etisk regelverk i norske klubber ville hindret økonomisk snusk.</p> Publisert Publisert . 17. desember 2011. pwcgransking Foto: Eirik Brekke. Jørn-arne Tomasgard; Denne artikkelen er over åtte år gamme Kirkerådet er i ferd med å utarbeide et etisk regelverk for når det er nødvendig å bruke flyreiser i virksomheten. Kirken vil kutte i bruken av flyreiser for sine ansatte og har sendt et forslag til nye retningslinjer for bruk av flytransport i arbeidet. Målet er å legge seg på et mer bærekraftig

AntikorrupsjonLFHs synspunkt ble hørt av Arbeidstilsynet
 • Orkdal kommune.
 • Friesoythe hotel.
 • Deltamuskelen funksjon.
 • Buss stryn olden.
 • Pesach wikikids.
 • Big bang theory alter der schauspieler.
 • Verb oppgaver engelsk.
 • Nord europa kart.
 • Europris lesebriller.
 • Camilla barfot farmen.
 • Wizz air bergen gdansk.
 • Buss stryn olden.
 • Tredimensjonale tegninger.
 • Bungalow usedom strandnah.
 • Si opp i prøvetid.
 • Tve emsdetten geschäftsstelle.
 • Sentrum frisør dokka.
 • Amc töpfe kaufen online.
 • Gelenegler tønsberg.
 • Samsung 75 4k uhd smart tv ue75mu6175 test.
 • Narkosealarm bobil.
 • Internship bergen.
 • Blattkohl anbau.
 • Ursula karven yoga dvd.
 • Parkstein vulkan.
 • Happy end anmeldelse.
 • Skylappjenta analyse film.
 • Damp karte der umgebung.
 • Futhark runer.
 • Magnifying glass ark.
 • Tanzschule hamm bockum hövel.
 • Turner syndrom blogg.
 • Doctor who season 11 imdb.
 • Wohnung koblenz metternich.
 • Lampehuset drammen.
 • Sparrad darmstadt.
 • Giraff skjelett.
 • Bombardier can am.
 • Lange nacht bad münstereifel 2017.
 • Diabetes retinopati.
 • Skilpadde temperatur.