Home

Normaltariffen fastlege 2022

Normaltariff for fastleger og legevakt 2016-2017 5 Innledning Fastlegeordningen er 15 år i år. Målet med innføringen av ordningen var å sikre bedre kvalitet og til-gjengelighet i allmennlegetjenesten, og i det store og hele har man lykkes med dette - undesøkelser viser at fastlegene har høy ti llit i befolkningen De nye takstene gjelder fra 1. juli 2017. Opptrykk av normaltariffheftene vil som tidligere sendes ut sammen med tidsskriftet i august. Endringene i Normaltariffen er tilgjengelig for nedlasting på høyre side av skjermen (PDF). Besøk Legeforeningens sider viet Normaltariffen for oppdatert informasjon

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling, normaltariffen, fastsetter honorar som fastlege og avtalespesialist kan ta for undersøkelse og behandling. Det er ikke anledning til å ta betalt ut over de takster som fastsettes i forskriften Kommentarutgave til normaltariffen kapittel II (oppdatert 12.12.2019) Om kommentarutgaven: Normaltariffen kan fremstå som komplisert, og i mange tilfeller er det sparsomt med nærmere beskrivelse av hva de ulike takstene omfatter. Takstene har blitt til gjennom en årrekke me

Ny normaltariff for 2017/2018 - legeforeningen

 1. Kommentarutgave til normaltariffen kapittel II (oppdatert 12.11.2018) Om kommentarutgaven: Normaltariffen kan fremstå som komplisert, og i mange tilfeller er det sparsomt med nærmere beskrivelse av hva de ulike takstene omfatter. Takstene har blitt til gjennom en årrekke me
 2. Normaltariffen Normaltariffen Søk lukk. Kommunen kan stille vilkår om at den enkelte fastlege påtar seg ansvar for et nærmere bestemt antall personer. Det antall personer kommunen kan pålegge er fastsatt i fastlegeforskriften § 12, 1. ledd, bokstav a
 3. Innhold. Normaltariff for avtalespesialister 2020-2021; Normaltariff for fastleger og legevakt 2020-2021; Normaltariff for avtalespesialister 2020-202
 4. - Ny samhandlingstakst mellom fastlege og lege i spesialisthelsetjenesten. Dette er en takst Legefore-ningen har arbeidet for gjennom år. I tillegg har partene enige om at takst 7 (tolk) nå kan kombi-neres med tidstakst 2 c. Dette tiltaket er det enkelttiltaket som er tilført størst økonomi - om lag 70 mill
 5. Basistilskot for desember 2017. Basistilskot for november 2017. Basistilskot for oktober 2017. Basistilskot for september 2017. Basistilskot for august 2017. Basistilskot for juli 2017. Basistilskot for juni 2017. Basistilskot for mai 2017. Basistilskot for april 2017. Basistilskot for mars 2017. Basistilskot for februar 2017. Basistilskot for.
 6. a. For sakkyndig likundersøkelse i form av rettsmedisinsk obduksjon. Hverdager fra kl 0700-2000. kr 2 833,-Hverdager etter kl 2000, lør-, søn- og helligdager og offentlige høytidsdager

Normaltariffen - Legeforeninge

 1. Takst. Beskrivelse. Honorar. L36. Deltagelse i dialogmøte - lege, per halvtime. Taksten gjelder leges deltakelse i dialogmøte. Taksten beregnes for arbeid i inntil en halv time, og repeteres deretter per påbegynte halvtime
 2. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har meddelt Legeforeningen at det ikke lenger er adgang til å kreve betalt fra pasienter for innsyn i egne pasientjournaler. Endringen skjedde etter endringer i journalforskriften som følge av implementering av EUs personvernforordning (GDPR). Endringen normaltariffen ble gjort allerede den 19. november 2018 ved at takst 5 ble fjernet. Departementet.
 3. Normaltariff 2017. Hvert år forhandles Normaltariffen mellom Legeforeningen på den ene siden og Staten med Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Helsedirektoratet. 2017 ble det klart for media og kommunene at en dyp og alvorlig rekrutteringskr ise var et faktum

Normaltariffen

Normaltariffen regulerer og fastsetter økonomien i fastlege- og avtalespesialistordningen. Etablering av egen samhandlingstakst mellom fastlege og lege i spesialisthelsetjenesten, Antall kommuner som melder om svært store rekrutteringsutfordringer har mer enn firedoblet seg siden 2017 Legeforeningen ble den 24. juni enig med Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet, KS og de regionale helseforetakene om ny normaltariff for avtaleåret 1.juli 2019 til 31.juni 2020. I tillegg til en økning av den ordinære rammen på linje med resten av arbeidslivet (frontfaget) på 2,68 % for fastlegene og 2,4 % for avtalespesialistene, ble partene enig om tilføre fastlegeordningen. Overtar en ny fastlege praksis fra en fastlege som avslutter sin virksomhet og sitt avtaleforhold, blir listen over personer overført til den nye fastlegen. Kommunen skal sørge for at personene på listen blir gjort oppmerksomme på bytte av listeansvarlig fastlege, og på retten til å skifte fastlege etter § 6 i forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen Vilkåra i merknad A1 i takstforskrifta/ normaltariffen gjeld for takst 1be på same måte som for kontakt via telefon/brev. Takst 1be kan ikkje krevjast i kombinasjon med andre takstar. Der vilkåra for utløysing av taksten er oppfylt, kan alle legar krevje takst for å kommunisere med pasienten elektronisk, også turnuslegar

Video: Basistilskot for fastlegeordninga i kommunane - Helf

Normaltariffen er en forskrift. Denne endres årlig av myndighetene og trår i kraft fra 1.7. Fordi den er en forskrift og ikke en tariffavtale er det ingen tvisteordninger ved uenighet, hverken nemd eller streikemulighet 2017 ble det klart for media og kommunene at en dyp og alvorlig rekrutteringskr ise var et faktum. En Normaltariffen fastsette s formelt sett i en forskrift, og er ikke en sentral tari ffavtale med streikerett eller andre formelle løsninger ved uenighet Som følge av pandemisituasjonen har Helse- og omsorgsdepartementet vedtatt endringer i takstsystemet (normaltariffen). Endringene har virkning fra onsdag 8. april, men er midlertidige og gjelder frem til 1. september 2020 Medisinstudentar som assistent for fastlege. Medisinstudentar som arbeider som assistent for fastlege må ha lisens. Det kjem fram av forskrift om lisens for helsepersonell kva lisensen gir adgang til. Medisinstudentar kan ikkje vikariere for fastlege. Fastlegen skal ha oppsyn og gi studenten fagleg rettleiing Helsenorge har kvalitetssikret informasjon om helse, sykdom og rettigheter, og digitale tjenester som bytt fastlege, e-resepter og kjernejournal

Risavika legesenter er beste fastlegekontor i Forbrukerrådets fastlegetest og oppnår 78,2 poeng av 100 mulige. På bunn i testen finner vi 24 fastlegekontor som totalt bare to poeng hver. Sjekk ditt fastlegekontor Egenandel hos lege. Når du går til legen, får du dekket mesteparten av utgiftene dine til behandlingen. Vanligvis må du betale en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 1 Ingen vil bli fastlege med de rammevilkårene som er. I starten av 2017 hadde antall fastlegehjemler økt til 4668 med 5,22 millioner pasienter på listene Det vil sikre kvalitet og høy faglig standard, og gjøre den enkelte fastlege bedre i stand til å kunne ivareta den økende mengden oppgaver på en god måte, unge og eldre fastleger har motstridende interesser hevder aktøren i 3-partsamarbeidet om normaltariffen (NT)

Normaltariffen er en forskrift (forskrift til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege), og gjelder fra 1. juli. Fordi normaltariffen er en forskrift, og ikke en sentral tariffavtale, er det ingen streikemuligheter eller andre tvisteløsninger dersom partene er uenige I Altinn-skjemaet må du laste opp fastlege- eller vikaravtalen din og dersom du ikke er ferdig spesialist må du laste opp bekreftelse fra kommunen på at du er i spesialisering («Bekreftelse lege i spesialisering i allmennpraksis (05-04.30)»). Dersom du er ansatt i kommunen, er det kommunen som inngår avtale med HELFO Blankett NA-0201 bokmål 2017 Les grundig gjennom spørsmålene nedenfor før du besvarer spørsmålene og skriver under på søknaden. AM145 tohjuls moped (født før 01.01.1985) Fastlege eller behandlende lege vil i de fleste tilfeller kunne vurdere om helsekrav til førerett er oppfylt, ogs

Fastlegen - Takst 5 - motstrid mellom Normaltariffen og GDP

03.10.2017 1 Multidose - - velsignelse eller forbannelse? Morten Finckenhagen Overlege, Statens legemiddelverk Praksiskonsulent, Bærum sykehus Spesialist i allmennmedisin - fastlege i 30 år RELIS Nord Norge -UNN m.fl. -Tromsø 031017 Multidose - - et tveegget sverd Morten Finckenhagen Overlege, Statens legemiddelver En noe større effekt våren 2017 enn høsten 2016, kan plasseringen av skoleferie over kalenderåret ha bidratt til. Tilsvarende tall for aldersgruppen 20-29 år i figur 3 viser bare mindre endringer fra 2016 til 2017. Figur 3. Antall konsultasjoner hos fastlege per halvår relativt til samme halvår året før Fastlegestatistikk 2017 hovedtall (PDF) Tabellgrunnlag for fastlegestatistikken 2017 (XLS) Fastleger, fastlønnet lege og fastlønnet turnuslege 2014-2018 (XLS) Grunnlagstabeller med detaljer inkludert fordeling på kommunenivå 2017 (ZIP) Bruk av fastlege og legeårsverk - bruk av fastlege - legeårsverk i de kommunale helse- og omsorgstjenesten

Normaltariff 2017 — 8 normaltariff for fastleger og

 1. 23. juni 2017 · Endringene i Normaltariffen for 2017/2018 er herved tilgjengelige på Legeforeningens nettsider. Rammen for oppgjøret var ferdigforhandlet 9. juni, og den 15. juni ble det oppnådd enighet om fordelingen av framforhandlet økonomi på takster
 2. Veksten fra 2018 til 2019 med hensyn til konsultasjoner hos fastlege per 1 000 innbyggere, var på omtrent samme nivå som i en annen periode med relativt høy vekst, fra 2015 til 2017. Fra 2017 til 2018 lå derimot antallet konsultasjoner per 1 000 innbyggere stabilt (jf. figur 1)
 3. 02.02.2017: Aktuelt i foreningen - Fastlegeordningen er en suksess og en inspirasjon for landene rundt oss
 4. Ser vi på bruken av fastlege, hadde kvinner i gjennomsnitt flere legebesøk enn menn, 3,1 mot 2,2 konsultasjoner. Mens forskjellene mellom kjønnene er små for barn, hadde kvinner i gjennomsnitt nesten dobbelt så mange legebesøk som menn, når de mellom 16 og 49 år betraktes samlet
 5. På Aja, helseaksjonens nettsted den 23. februar 2017, skriver fastlege Arnulf Heimdal dette: Tidligere tiders distriktsleger jobbet mye med mye ansvar. Dagens næringsdrivende fastleger jobber også fortsatt mye, med en gjennomsnittlig arbeidsuke på ca. 46 timer, i tillegg kommer deltagelse i kommunens legevakt på kveld/helg/natt frem til 60 års alder
 6. Her kan du finne og bytte fastlege, og se hvem som er fastlegen din nå
 7. Fastlege ved Halsa Legekontor. Se hva brukere sier om Harald Grimstad. Les mer om Harald Grimsta

Enighet om normaltariffen for fastleger Sykdomsportalen

I et tenkt tilfelle ville du kunne komme til fastlege og det vil bli tatt blodprøver. Dette vil medføre en ekstrakostnad for deg både for konsultasjon og for prøvetaking: Kr. 152,- for vanlig. Slik bytter du fastlege Du kan selv finne og bytte til ønsket fastlege på helsenorge.no. Hvis den legen du ønsker deg ikke er ledig, kan du sette deg på venteliste § 1. Hvem forskriften gjelder for. Forskriften gjelder for fastsettelse av salær til offentlig oppnevnt forsvarer, privat antatt forsvarer som tilkommer offentlig salær, oppnevnt advokat for fornærmede i straffesaker, advokater uten fast lønn fra det offentlige som gjør tjeneste som aktor samt advokat/prosessfullmektig og andre som yter rettshjelp etter lov om fri rettshjelp Fastlege ved Bjørnsletta Legesenter. Se hva brukere sier om Daniel Christopher Mc Fadden. Les mer om Daniel Christopher Mc Fadde Denne rapporten beskriver befolkningens kontakt med fastlege- og legevaktstjenesten for perioden 2017 til 2019. Bruk av fastlege og legevakt framstilles for befolkningen samlet, i ulike aldersgrupper og geografiske områder. Utvikling i bruk av e-konsultasjoner og andre elektroniske kontakter vies særlig oppmerksomhet

For å regne ut hvordan Normaltariffen honorerer video, prøv vår Tariffen-kalkulator for videokonsultasjoner. Taksten for video (2ae) kan blant annet kombinerenes med følgende takster: Økt tidsbruk (2cd og 2cdd) Systematisk legemiddelgjennomgang hos fastlege (2ld) Samtale med pårørende og foresatte (612a og b) Samtaleterapi (615 Spesialist i allmennmedisin - fastlege i 30 år Erfaringskonferanse for helse og omsorg - Kristiansand 24. - 25. november 2016 . 2016 - året for store endringer i SLV Ny takst i Normaltariffen for legemiddelgjennomgang (LMG) hos fastlegen Author: Morten Finckenhage Fastlege 03.03.2017 23.06.58 Det er forsket mye på fordeler og ulemper ved fastlønn og næringsdrift. Økonomiske incentivsystemer brukes jo i høy grad på sykehuset også, ved at all aktivitet måles og veies i DRG-poeng, og sykehusets inntekt baserer seg på hvor mye de gjør, fremfor kvalitet 02.10.2017: Aktuelt i foreningen - Da det var tid for klinisk undervisning i «familiemedisin» på medisinstudiet i Krakow, søkte Kaia Høivik seg til et norsk fastlegekontor

Fastlege Hopp til navigering Hopp til søk. Fastlegeordningen ble innført i Norge 1 I tillegg mottar legene egenbetaling fra pasienter og honorarer fra HELFO etter bestemte satser beskrevet i normaltariffen. Gjennomsnittlig listelengde er fallende og var i 2017 på 1106 pasienter Fastlege ved Legekontoret Molde brygge. Kontaktinfo, kart, omtaler, autorisasjon og kvalifikasjoner. Alt du trenger å vite om Siril Haug finner du her Digital Dialog Fastlege (DDFL) er fire tjenester mellom fastlege og pasient som gjør det mulig med sikker kommunikasjon over internett. Tjenestene er bestill time, forny resept, start e-konsultasjon og kontakt legekontoret. 5. Bestill time. innebærer at pasienten enten kan velge en ledig time ut fra tilgjengeliggjorte time Bytte fastlege. Finn og bytt fastlege, eller stå på venteliste. Sykdom og kritisk info. Viktige opplysninger til helsepersonell. Dokumenter. Egne dokumenter lagret på Helsenorge. Donorkort. Digitalt donorkort for organdonasjon. Verktøy. Kurs og andre verktøy for læring og mestring

Fastlegen - Enighet om normaltariffen

Spesialist i allmennmedisin, fastlege i 30 år 1999 and 2017, according to the latest U.S. data. Purdue Pharma og eierne, Sackler-familien, tilbyr å betale mellom 10 og 12 milliarder dollar for å hindre at Normaltariffen: Takst 2ld - systematisk LM Pst2 24.05.2017 17.54.04 Pst, dette vet du ikke mye om! Fastlege håndterer 9/10 problemstillinger og er en av de tjenestene folk er aller mest fornøyd med også. En pasient tar som regel opp 2-3 problemstillinger per konsultasjon september 2017 (11) og 2. januar 2018 (12) og for øvrig i Lørdagsrevyen 09. januar 2018 (13) og i Doktor i nord (14). Fastleger som ikke hadde mottatt invitasjon til å delta, ble oppfordret til å ta kontakt med Nklm for å få tilsendt undersøkelsen. E-post ble sendt ut 4. januar 2018 og fortløpende til fastleger som henvendte seg i ettertid

Forskrift om fastlegeordning i kommunene - Lovdat

Ofte brukte takstar for lege - Helf

 1. Publisert 01.12.2017 10.53. Fastlege er en allmennpraktiserende lege som har inngått avtale med kommunen om å være med i fastlegeordningen, en avtale som sikrer pasientene en fast lege å forholde seg til. Alle som står på fastlegen sin liste, har førsterett til å få time
 2. Tidligere fastlege 20.07.2017 18.46.34 Selv om man har en fastlege, er dette ingen garanti for at man alltid kommer til fastlegen. En stor andel av legene på fastlegekontor er turnusleger og vikarleger. Videre har mange legekontor en turnus for ø-hjelp-konsultasjoner, hvor man sjelden kommer til fastlegen
 3. På Helsenorge.no finner du informasjon om hvordan du kan bytte fastlege. Publisert 02. oktober 2017 | Oppdatert 13. oktober 2020. Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| | Organisasjonsnummer: 964948798 |.
 4. Her kan du også bytte fastlege. Fastlegene i Bærum kommune er en viktig del av kommunens helsetjenestetilbud. I Bærum kommune har vi 105 fastleger, fordelt på 33 legesentre. Her finner du en oversikt over alle legesentrene i Bærum (pdf). På dagtid er det din fastlege som har ansvar for øyeblikkelig hjelp
 5. Fastlege ved Nordås Legekontor AS. Kontaktinfo, kart, omtaler, autorisasjon og kvalifikasjoner. Alt du trenger å vite om Andreas Tufteland Kroken finner du her
 6. Om tjenestene på Helsenorge. På Helsenorge finnes mange tjenester du kan benytte for å følge opp din helse. Flere er under utvikling. Du ser også tjenester som er under utprøving i utvalgte områder i Norge

Fastlegen - Normaltariff-forhandlinger kort forklar

04.09.2017: Debatt - Rapport fra et fastlegeopprør bakerst i bussen I normaltariffen 2001-02 som gjelder fra 1. juni i år, er det tatt inn seks nye takster for fastlegepraksis. Artikkel. Fastlegeordningen medfører ellers ingen grunnleggende endringer i takstene for privat legepraksis. Tillegg ved konsultasjon hos fastlege når pasienten er tilmeldt en annen fastlege I tillegg har vi fra 2017 tatt i bruk ultralyd for supplerende diagnostikk. Dette er gjennomsnittlig varighet for konsultasjon hos fastlege i Norge. og vi forholder oss til de gjeldende priser som er avtalt gjennom Normaltariffen i fastlegeordningen Hvis du skal jobbe som fastlege eller i kommunal legevakt, må du ha gjennomført LIS- 1 tjenesten. Se beskrivelse og oversikt over utdanninger : Medisin18 utdanninger ved 9 skoler; Opptakskrav Søkere til medisinstudier må ha studiekompetanse med en realfagskombinasjon Forhandlingene om normaltariffen er i gang Pressemelding • mai 16, Normaltarifforhandlingene er arenaen der partene diskuterer finansieringen av fastlege- og avtalespesialistordningen

Takstendringer 8. april 2020 - Legeforeninge

09493: Innvandreres bruk av fastlege, etter alder og landbakgrunn 2010 - 2019 CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet Fakta om fastlege-testen. Forbrukerrådet har testet 1.374 legekontorer. De er rangert etter hvor gode de er på informasjon, service og digital tilgjengelighet. I snitt får legekontorene 44 poeng av 100 mulige. 24 fastlege-kontorer har fått bare 2 poeng. 27 prosent av legekontorene har ikke nettside Spørjetenesta Pasientens fastlege Fristbrudd Fristbrudd. Spesialisthelsetjenesten skal varsle Helfo pasientformidling dersom de ikke er i stand til å oppfylle den juridiske fristen for når helsehjelp senest skal gis. Helfo vil da forsøke å finne et annet behandlingstilbud til pasienten

Regelverk for lege - Helf

Helsenorge - din helse på nett - helsenorge

 1. Når barnet er mellom 12 og 16 år, kan det i samråd med dem som har foreldreansvaret framsette ønske om en bestemt fastlege. Mindreårige som kommer til landet uten foreldre vil få oppnevnt verge som blant annet kan bistå med valg av fastlege. Barn uten lovlig opphold har ikke rett til fastlege. Fylkesmannen har ansvar for oppnevning av verge
 2. Fastlege eller spesialist skal måle og vurdere lungefunksjonen hos disse pasientene. Les mer om førerkort og KOLS i førerkortveilederen (helsedirektoratet.no). Demens - helsekrav til førerkort. For å kjøre trafikksikkert er det viktig med gode kognitive funksjoner slik at man oppfatter trafikkbildet raskt og reagerer hensiktsmessig
 3. Fastlegeportalen inngår i samnet.no, en plattform med flere unike løsninger relatert til samhandling mellom helseaktører i Norge.Nettstedet er et tilbud for fastleger vedrørende ordinære henvisninger og oppfølging av de mest vanlige diagnoser og behandlingsformer

Test av fastleger: Sjekk ditt fastlegekontor : Forbrukerråde

Fastlege. Alle innbyggjarane i Noreg har rett til å ha ein allmennpraktiserande lege som sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritera personar på si liste. Kva tilbyr me? I Kvam er det 10 fastlegar fordelt på 4 legekontor Ny fastlege ved Søm legesenter. I 2017 hadde vi under 2 minutter i gjennomsnittelig svartid på telefonen - vi tilbyr timebestilling direkte i legens timebok, for å gjøre det enklest mulig for deg som pasient. I tillegg gjør det telefonen mer tilgjengelig for akutt tilstander

Egenandel hos lege - helsenorge

Fastlegens rolle ved kreft Fastlegene har en viktig rolle i forebygging, utredning, diagnostikk av kreftsykdom og når det gjelder oppfølging av kreftpasienter og deres pårørende, både underveis i behandlingsforløpet og i etterkant Vi er 4 fastleger ved Randaberg Medisinske Senter: Stanko Matic, Thomas Helvig, Einar Skeivik og Håvar Asbjørn Aurstad. Fastlegene har fastlegeavtale med Randaberg kommune. Stanko Matic er spesialist i allmennmedisin. Han har lang erfaring som fastlege i Randaberg siden 2009. Han er også fastlege på Kvitsøy. Han har også erfaring fra Stavanger legevakt. Thomas Helvig [ For å kunne ha fastlege er det et vilkår at man er bosatt i riket. I tillegg mottar legene egenbetaling fra pasienter og honorarer fra HELFO etter bestemte satser beskrevet i normaltariffen. Gjennomsnittlig listelengde er fallende og var i 2017 på 1106 pasienter

Gausdal Legesenter Lege Antonia Karper Du finner mer informasjon om din fastlege, bytte av fastlege, egenandel med mer via helsenorge.no. Gausdal legesenter har tatt i bruk videokonsultasjon. Dette er en trygg tjeneste med tanke på informasjonssikkerhet. Videokonsultasjon brukes fortrinnsvis for de problemstillingene som egner seg for det. For å gjennomføre videokonsultasjon kan du bruke. Fastlege. Se hva fastlegen din tjener. Foto: Wiik, Eirill (SCANPIX) Den kvinnelige legen på topp mottar 960.000 kroner - uten syke pasienter. Se hva legene har i tilskudd på listepasientene Sist oppdatert tirsdag 13. juni 2017 - 11:28 Del artikkel «Din fastlege kan i tiden framover tilby inntil fire tjenester på helsenorge.no. Hvor mange tjenester du vil se når du logger deg inn vil være avhengig av hvilke tjenester din fastlege har valgt å tilby», heter det på nettsidene til Direktoratet for e-helse Bruk av e-konsultasjon er undersøkt gjennom analyse av takstbruk for e-konsultasjon, som også er sammenlignet med takstbruk for konsultasjon hos fastlege. Dataene er fordelt på legekontor, pasientens aldersgruppe, kjønn, kommune, hoveddiagnose og klokketime. Dataene ble samlet av HELFO i perioden 2016-2017 6. oktober 2016 la regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2017 Helfo skal også registrere pasientane sitt bytte av fastlege. Fastlegeordninga er heimla i fylgjande forskrift: forskrift om fastlegeordning i kommunene. Innbyggar kan finne og bytte fastlege, eller sette seg på venteliste om ikkje fastlegen er ledig på helsenorge.no

 • Utleie bolig.
 • Regler for bygging av motorsykkel.
 • Norsk blues artist.
 • Kald mat barnebursdag.
 • Create java list.
 • Digibarometer 2017.
 • Blomkål curry vegetar.
 • Soningskø ventetid.
 • Presenning til båtopplag.
 • Eifelherz männer ab 50.
 • Få flere kunder i butikken.
 • Dormero hotel stuttgart wellness.
 • 20 årsdagen.
 • Bodø vær og klima.
 • Hva er manflu.
 • Eger meny.
 • The vampire diaries who turned katherine.
 • Varm mat på skolen forskning.
 • Raserianfall hos barn.
 • Positive personlige egenskaper.
 • Nintendo mini nes.
 • Logiske nøtter.
 • Livmorhalskreft med spredning til lymfene.
 • Landroverforum.
 • Pizza paradies rotenburg an der fulda karte.
 • Ol pyeongchang billetter.
 • Ogge yurt park.
 • Tödlicher verkehrsunfall bitburg.
 • Psmf meny.
 • Hd 4k 8k.
 • Geografisk tunge.
 • Chanel parfyme oslo.
 • 49 stvzo.
 • Desenzano del garda strand.
 • Erkundungen b2 lehrerhandbuch.
 • Songs from 2017.
 • Onenote 2016 login.
 • Langtidsparkering narvik.
 • Witz vom olli.
 • Blodtryck kvinnor tabell.
 • Mørkeræd voksen.