Home

Formålsetikk

Vi vil gjerne vise deg en beskrivelse her, men området du ser på lar oss ikke gjøre det Når vi skal vurdere om en handling er etisk riktig, kan vi velge å sammenligne enten resultatet av handlingen eller metodene som blir brukt, med pliktene vi har

NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid Formålsetikk: Formålsetikken handler om at hvis hensikten er god eller målene edle, så er det dette kriteriet som bør avgjøre en handlings etiske kvalitet (Lingås, 2019, s. 24). Basert på denne etikken så gjelder det å se hva er hensikten med å fare på synagogen og om hensikten er god

Klassisk formålsetikk, dvs. handlingen vurderes ut i fra det gode den kan føre til og dette gode er gitt av naturen eller Gud; Sinnelagsetikk, dvs. en handling vurderes som riktig eller gal ut i fra om motivet og hensikten for handlingen var god eller ond. Hver av disse har sitt grunnlag i et bestemt menneske- og livssyn 1. Definisjonen på etikk er at det er læren om normene og verdiene du lever etter som styrer handlingene dine. Det handler om å velge mellom rett og galt, spørsmål som handler om forholdet mellom mennesker, hele samfunnet og hvordan vi tar vare på jordkloden vår handler om etikk Konsekvensetikk er en gruppe av etiske teorier der en handlings riktighet bestemmes utelukkende av handlingens konsekvenser. Utilitarismen er den mest kjente formen for konsekvensetikk. Denne teorien hevder at en handling er riktig hvis og bare hvis den fører til størst mengde nytte, alle individer tatt i betraktning. Begrepet nytte skal her forstås som gode konsekvenser

Etikk er læren om moral, det samme som moralfilosofi. Etikkens formål er å studere hvordan man bør handle, og å forstå begrepene vi bruker når vi evaluerer handlinger, personer som handler, og utfall av handlinger. Sentrale begreper om handling som etikken anvender og studerer, er riktig og galt, tillatelig og utillatelig, god og dårlig - Det er noe vi jobber med å informere om hele tiden, sier leder i Utdanningsforbundet i Nord-Trøndelag, Bjørn Wiik. Plattformen er laget som en veiledning som kan hjelpe profesjonen som kollektiv med å sikre god praksis i rom som ikke kan lov- og planfestes Deontologi, eller pliktetikk, er en annen dominerende moralteori.Deontologien benekter at riktig handling utelukkende er bestemt av gode konsekvenser, og at en handling derimot er riktig dersom den er i overensstemmelse med et etisk prinsipp eller en regel Formålsetikk Laget av Elena og Monica - Lover og regler er ikke så viktige - Handler om egent mål - Etisk riktig? - Målet rettferdiggjør handlingen Hva er formålsetikk? Hva er formålsetikk? Hva er formål? Hva er formål? Dilemma Da atombomben ble sluppet over Hiroshima, var Dilemm Etikk (fra gresk ethos, sedelig) eller moralfilosofi er den delen av filosofien som søker å besvare spørsmål som «hva er godt», «hva er det rette», «hvordan bør man oppføre seg».. Etikk er en norm som et individs vilje legger til grunn for sine ord og handlinger. Et individs etikk kan være basert på anvendelse av individets rett til selvbestemmelse eller ha et tillært religiøst.

Universitetet i osl

Hva betyr Konsekvensetikk? Her finner du 5 betydninger av ordet Konsekvensetikk. Du kan også legge til en definisjon av Konsekvensetikk selv FORMÅLSETIKK/ KONSEKVENSETISK. FOKUS. Personen bak handlingen. Selve handlingen. Formålet for handlingen, resultatet av handlingen. KRITERIER. Motiver, dyder Normer, regler. Verdier, konsekvenser. SPØRSMÅL. Er motivene gode eller dårlige? Er handlingen rett eller galt? Er formålet godt eller dårlig? EKSEMPLER. Ærlighet, tillit.

Naturfag Påbygg - Konsekvensetikk og pliktetikk - NDL

FORMÅLSETIKK . Vekt på personen som utfører handlingen. Vekt på selve handlingen. Vekt på virkningene av handlingen. Spør om handlingen springer ut av den rette holdning eller det rette sinnelag. Spør om handlingen følger eller bryter med etiske regler. Spør om virkningene av handlingen er slik man ønsker de skal være. Eksempel Formålsetikk Lover og regler er ikke så viktige i en formålsetikk. Nå handler det mer om målet som vi ønsker å nå. Et valg er etisk godt dersom det fører til at vi når et mål som vi. FORMÅLSETIKK: Vekt på personen som utfører handlingen: Vekt på selve handlingen: Vekt på virkningene av handlingen: Spør om handlingen springer ut av den rette holdning eller det rette sinnelag. Spør om handlingen følger eller bryter med etiske regler. Spør om virkningene av handlingen er slik man ønsker de skal være Pliktetikk, formålsetikk, konsekvensetikk, sinnelagsetikk og diskursteknikk. Pliktetikk dreier seg om at vi må ta utgangspunkt i lover og regler når vi vurderer hva vi skal velge. Hva er eksempler på dette? Lovene i et land, regler gitt av et bestemt livssyn, normer som gjelder en bestemt gruppe Klassisk formålsetikk moderne utilitarisme eller noe helt annet? Hva slags type profesjonsetisk tenkning duger best i praksis? Pensum: Profesjonsetikk: Christoffersen, S.Aa (1994), ss. 65-83. Kirkebæk, B. (2002), ss. 241 268. Vetlesen, Arne Johan, (1998), ss. 151-210 03.10.2003: Kai Ingolf Johannesen / Kjetil Granda

Formålsetikk Den handling er god som er gjort med god hensikt Hensikten Dydsetikk Handlingen er god hvis man handler ut fra en velutviklet personlighet med gode ferdigheter og holdninger. Karakteregenskapene Aristoteles, MacIntyre, Taylo Teleologi (formålsetikk) Det moralsk høyverdige virkeliggjør menneskets mål En god handling er bestemt av et godt motiv Sinnelagsetikk Tar for seg motivene bak handlingen Konsekvensetikk Det er nytten og konsekvensene som avgjør om en handling er moralsk god eller ikke Det moralsk høyverdige er det som fører til noe godt/bedre Nærhetssetikk Starter i møtet med den Annens ansikt Det. Pliktetikk konsekvensetikk og dydsetikk konsekvensetikk - Store norske leksiko . Konsekvensetikk er en gruppe av etiske teorier der en handlings riktighet bestemmes utelukkende av handlingens konsekvenser. Utilitarismen er den mest kjente formen for konsekvensetikk.Denne teorien hevder at en handling er riktig hvis og bare hvis den fører til størst mengde nytte, alle individer tatt i. formålsetikk: Legger større vekt på hva vi oppnår med det vi gjør, enn på hvilke regler som gjelder. Handlingen blir riktig dersom den fører til at du når målet. Legger større vekt på hva vi oppnår når vi skal gjøre en handling, og legger større vekt på hva man oppnår enn hvilke regler som gjelder (tenker mindre på pliktetikk) Hei.. Vi har prosjekt i etikk i religion. Gruppen vår har valgt dødsstraff som emne. Min oppgave er å skrive om følgende: konsekvensetikk: vurderer ikke handligen i seg selv, men dens konsekvenser formålsetikk: vurderer ikke handligen i seg selv, men dens formål tshh, jeg vet ikke hva jeg skal sk..

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Problemet med alle reformer er at de ofte blir vedtatt ut fra de beste hensikter, og de blir i utgangspunktet av de styrende sett på som gode når hensikten er god (formålsetikk). Dette er selvsagt fra et empirisk ståsted ikke holdbart, en nødvendig tilleggsforutsetning er at de også virker etter hensikten Til slutt har man formålsetikk, som vektlegger handling med et konkret formål. I barnevernet f.eks. er formålet å alltid fremme barnets beste. Skal man bruke et konsekvensetisk perspektiv i denne sammenheng, må man starte med å lage en konsekvenskalkyle Formålsetikk Konsekvensetikk En ønsket etisk reaksjon forutsetter tid til etisk refleksjon . Etisk standard krever styring og kontroll Ledelses- oppfølging Kontrolltiltak Risikovurdering Kontrollmiljø Virksomhetens verdier God og tilstrekkelig styring Effektiv kontroll € *Formålsetikk*: Handlinger har i som formål å realisere bestemte verdier for den enkelte selv og for andre. Buddha formulerte det slik: «Dra ut på reise, munker, på reise til gagn for de mange, til lykke for de mange, ut fra medfølelse med verden, til vinning, til gagn, til lykke for [alle].

Forholdet mellom formålsetikk og konsekvensetikk kan belyses utfra følgende eksempel: Konsekvensetisk var den både rett og gal! Da atombomben ble sluppet over Hiroshima, var formålet å få slutt på krigen. Fred var et positivt formål • Verdibaserte tilnærminger gjennom etikken; pliktetikk, konsekvensetikk, sinnelagsetikk, formålsetikk og dygdsetikk • Verdibaserte tilnærminger i verdibasert ledelse • Yrkesetiske tilnæringer i verdibasert ledelse • Praktiske råd og tips i hvordan bygge en verdibasert organisasjonskultur,. I livets virkelighet fungerer disse etikk-formene som utfyllende tilnærminger. 17 Se min forholdsvis utførlige redegjørelse for dette forholdet, med eksempler fra norsk områdeetisk litteratur, o.a.c., kap. VIII. Generelle målsetninger krever klargjøring ved en verdiforankret formålsetikk Etisk argumentasjon - pliktetikk, formålsetikk, holdningsetikk og hva de ulike trosretningene mener Konklusjon på problemstilling, begrunnelse Klassediskusjon NB: Gruppa avgjør selv om punkt 4 og 5 skal bytte plass. Individuel

Etikk er læren om rett og galt. Det finnes ulike etiske teorier som vektlegger ulike ting når «det som er rett» skal bedømmes. Når det gjelder etiske spørsmål, sies det at det er fire tilnærmingsmåter: Konsekvensetikk, pliktetikk, sinnelagsetikk og formålsetikk. - Sakset fra wikipedia Jeg starter en ny tråd om enkel grammatikk. Det må gjøres litt opprydding i den gamle tråden, for de greske eksemplene er pr. i dag uleselige Moral Definition of Moral by MerriamWebster ~ Choose the Right Synonym for moral Adjective moral ethical virtuous righteous noble mean conforming to a standard of what is right and good moral implies conformity to established sanctioned codes or accepted notions of right and wrong the basic moral values of a community ethical may suggest the involvement of more difficult or subtle questions of.

NDL

K9 Etisk dilemma (Y 5 Regelverk, Etiske retninger=løsninger, Etisk refleksjons-modell: 1. , Etikk= læren om galt og rett, Moral= hvordan du oppfører deg i forhold til etikken, Etisk dilemma=vanskelig valg hvor verdier eller normer konkurrerer (ærlighet, lojalitet, vennskap), Velge den beste løsningen, Eksempler: medisiner til pasient,søvn, mat, regler, K 5 Konflikter: kan skape. Oppfølger til innlegg.. Vi er ca 60 bruker her på Varna, noen er kort tid, andre lengre tid. Selv har jeg vært her i over 2 år, jeg var SVÆRT nedkjørt og sliten i kropp og psyke da jeg kom hit, og har trengt tiden Etikk og moral Flashcards Quizlet ~ Moral Hvordan vi lever når vi kjenner forskjellen på rett og galt Etiske retningslinjer Pliktetikk formålsetikk konsekvensetikk sinnelagsetikk og diskursetikk Etikk I noen tilfeller finnes det klare svar på hva som er riktig og galt det finnes lover og forskrife Det er et typisk trekk ved vår tids moralfilosofiske debatt at man forsøker å plassere en tradisjon som «rettferdig krig» inn i enten en deontologisk (pliktetisk) eller en utilitaristisk (konsekvensetisk) kategori. 4 En god gjennomgang av forholdet mellom dydsetikk på den ene siden og pliktetikk, konsekvensetikk (formålsetikk) og andre tilnærminger på den annen, finnes i Asheim 1997.

Etisk utfordring - I denne oppgaven hadde vi som formål å

Konsekvensetikk som også kalles resultatetikk og formålsetikk legger vekt på virkningen. Egoisme handler om at man skal tjene handlingen og at individet er i sentrum. Altrusime går ut på at andre bør tjene på handlingen gjennom pliktetikk, konsekvensetikk, formålsetikk og sinnelagsetikk. c) Tenk deg at du må løyse dilemmaet raskt. Beskriv ein enkel etisk refleksjonsmodell du kan bruke før du gjer eit val. Oppgåve 2 Sosial kompetanse Tenk deg at du arbeider innan helse-, oppvekst- eller sosialsektoren og vel deg ein arbeidsplass Eks Formålsetikk eller konsekvensetikk.(Størst mulig lykke for flest mulig, Utilitarisme).Sant er det som fungerer. Eks Dewey og pragmatisme). Kritikk: Hvordan bestemme hva som er lykke Hva med den handlingen som fører til ulykke for de få? 20% ulykke mot 80%lykke? Målet helliger midlet. Deontologisk etikk: (deon = burde-plikt, logos = lære)

Formålsetikk: Holdningsetikk: Fokus er selve handlingen som personen gjør. Handlingen bestem-mes ut fra normer og regler slik som du skal, du skal ikke. Spørsmålet som stilles er om handlingen er rett eller gal? Resultatet eller formålet for handlingen er i fokus FORMÅLSETIKK TELEOLOGISK Vekt på personen som utfører handlingen Vekt på selve handlingen Vekt på virkningene av handlingen Spør om handlingen springer ut av den rette dyd, holdning eller det rette sinnelag. En dyd kan være et ideal som rettferdighet, ærlighet eller nestekjærlighet. Spør om handlingen følger elle Formålsetikk: Opptatt av hva handlingen fører til. Formålet helliger middelet Pliktetikk: Regler spiller en betydelig rolle; Avklare handlingsalternativene; Hvilke plikter og regler gjelder? Hvilken status har de ulike pliktene (feks. moralsk, juridisk

=ho kommunikasjon bla i boka by Gyldendal Norsk Forlag - IssuuPPT - Verdier og etiske utfordringer i veiledning og

MORALFILOSOFI Utilitarisme formålsetikk/ konsekvensetikk. Etikken anvendelig på det kollektive plan. Størst mulig lykke til flest mulig. Den gode gjerning. 50 MILL I SKOLEN. Kvinnesak. Likestilling. Stemmerett. Demokrati. Konsekvensetikk vs. Pliktetikk. 51 KANT /MILL. KANT ; NATURLOVEN ER GJELDENDE. HANDLING GJENNOM FORNUFT Trolig er det en sammenheng mellom fraværet av en nytte- og formålsetikk og den uklarheten som etter min mening finnes i boka rundt profesjonsetikkens vesen og status. Profesjonsetikken kan vanskelig se bort fra det overordnede formålet med og nytten av yrkesutøvelsen, aller minst i profesjoner hvor det personlige «klient-forholdet» ikke er framtredende formålsetikk. Konsekvensetikk (A4, B4) Konsekvensetikken, eller konsekvensialismen fokuserer på konsekvensene av en handling. I motsetning til en pliktetiker, kan ikke en konsekvensetiker mene at å lyve alltid er galt, fordi konsekvensene av den konkrete handlingen må vurderes hver gang. Konsekvensetikeren må prøve Formålsetikk • Konsekvensetikk - Oppnå det gode. Etisk valg Handling og regler Mål og nytte Holdning og vilje. Hva er et etisk dilemma? • En valgsituasjon mellom uforenelige moralske prinsipper • Når viktige verdier har det trangt • Når det blir galt uansett hva jeg velge

Etisk refleksjo

 1. > Men nå er det ren formålsetikk, da, og å ta liv er galt uansett. Selv > rasistliv. Derfor vil jeg nøye meg med å ønske at dere ble satt i > fengsel og fratatt stemmeretten på livstid. Er du blitt NAZIST nå ? Reis til Gulag du din landsforæder. Hvorfor bare flytter du ikke fra dette landet som du så inne i hampen hater
 2. RDE støtter derfor at formålsetikk legges til grunn for forbudet.» Dyrevernalliansen mener pelsdyroppdrett er uforenlig med god dyrevelferd, og at lovforslaget vil løfte dyrevelferden i Norge betydelig
 3. Store risikoer for lakseprodusenten Nordlaks og håndteringer av dem. Et casestudium om hvordan Nordlaks identifiserer, vurderer og håndterer risikoe

Etikk og ansvar - Daria

Slike regler kan være generelle som f.eks. gjensidighetsprinsippet, eller mer detaljerte, som f.eks. de ti bud eller kastereglene i hinduismen. Konsekvensetikk (resultatetikk, formålsetikk) spør etter virkningene av handlingen, om konsekvensene av det valget man tar blir best mulig Oppfølger til innlegg..Vi er ca 60 bruker her på Varna, noen er kort tid, andre lengre tid. Selv har jeg vært her i over 2 år, jeg var SVÆRT. Hovedoppgave i sosialt arbeid - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Hvorfor melde til barnevernet? : en studie av hva som motiverer privatpersoner til å melde en sak til barneverne Your project deserves the perfect stock photo. Your budget deserves straightforward royalty-free pricing that lets you use an image just about anywhere, as often as you want

konsekvensetikk - Store norske leksiko

formålsetikk. konsekvensetikk. og sinnelagsetikk er. Læring i et engasjert fellesskap! AKTUELLE MÅL FOR ETIKK. Oppsummering etter timen/økta. Beregn 5 minutter. Fokus Hva har jeg lært denne timen?. I denne sammenheng er det også aktuelt å trekke inn begrepet formålsetikk, som er en variant av konsekvensetikken, men på en måte med rekkefølgen snudd; man setter først opp et formål og vurderer deretter handlinger opp mot formålet. Aktuelle eksempler her er befolkningsrettede tiltak for å redusere røyking og alkoholkonsum. Etiske. Kort om emnet. Religion, livssyn og etikk (RLE) i grunnskolelærerutdanningen 1-7 (GLU 1-7) omfatter to emner, hvert på 15 stp.: 1) Religioner og livssyn (G1RLE101

etikk - Store norske leksiko

Noen moralfilosofer og teologer foretrekker å tale om konsekvensetikk i stedet for eller i tillegg til formålsetikk, idet de fokuserer på resultatet av handlingsvalget snarere enn hensikten. For temaet gentesting er en rekke formålsetiske goder relevante ved gjennomtenkningen av hva som kan sies å være moralsk akseptabelt: helse, livskvalitet, nytte og så videre Etikk er den delen av filosofi som vurderer spørsmål om hva som er godt og var som er rett. Etikk (fra gresk ethos, sedelig) eller moralfilosofi er den delen av filosofien som søker å besvare spørsmål som «hva er godt», «hva er det rette», «hvordan bør man oppføre seg». 29 relasjoner

Forsvarets verdigrunnlag som etisk dokument. Av professor Ivar Asheim. 1. Hva slags verdidokument er dette? Verdikommisjonen representerer ikke noe fullstendig nytt; andre har vært på ba­nen lenge Det handler om respekt, ikke sant? - Om hvordan fotballtrenere - og spillere tenker om etiske dilemmaer i fotball. TOBIAS JOHANSEN HENANGER VEILEDE INNhOLD 9 Kapittel 6 Produkt som konkurransevirkemiddel.. 85 Produktkategorier.. 8 • Verdibaserte tilnærminger gjennom etikken; pliktetikk, konsekvensetikk, sinnelagsetikk, formålsetikk og dygdsetikk • Verdibaserte tilnærminger i verdibasert ledelse • Yrkesetiske tilnæringer i verdibasert ledelse • Praktiske råd og tips i hvordan bygge en verdibasert organisasjonskultur, med høyverdige. De forskningsetiske retningslinjene er en formålsetikk for forskningen, med blant annet normer for hvordan en forholder seg til vern av personer som er berørt av forskning. Et sentralt element er det informerte samtykket, som i praksis kan være nokså vanskelig

Mot nye mÃ¥l! Perspektiver og endrings- metodikk - KITH Så er jeg usikker ift dine betraktninger rundt f eks pliktetikken (for ordens skyld er pliktetikk bare en vinkling ift etikken, vi har også konsekvensetikk, formålsetikk, sinnelagsetikk med mer). Du skriver at den kommer med påbud uten å prøve å skape et system som gjør det umulig å stjele for normativ etikk (formålsetikk, dygdsetikk og pliktetikk) er inkluderte. Blant dei etiske verdiane som formålsparagrafen vil byggje på, finn vi såleis ikkje berre i snever formålsetisk forstand av ordet - som verdiar demokratiske styresett og velferdssamfunnet sine gode, men også - dy

Samstundes går det tydeleg fram av eksempla på sentrale etiske element i formålsparagrafen at det dreier seg om meir enn formålsetikk. 27 Vi finn både dygdsetiske (for eksempel nestekjærleik) og deontologiske element (for eksempel åndsfridom) inkluderte i verdiomgrepet Best Formålsetikk Image collection. Back to Home Azpowergirl4u. Information. Formålsetikk Information. Have a look at Formålsetikk image collection or see Lillestrøm Akershus from 2020 & C-durskalan. by Mohamed Paliotta. Click here. Related content. Lillestrøm akershus; C-durskalan; Ahlberg.

Her er barnehagens egen, etiske plattfor

Det er ein formålsetikk der konsekvensane blir avgjerande for om handlinga er moralsk rett. I ein deontologisk teori er det ikkje berre konsekvensane som avgjer om handlinga er rett eller ikkje. I motsetnad til dei teleologiske teoriane må konsekvensane vegast opp mot andre hensyn når vi vurderer ei handling Pliktetikk, konsekvensetikk, formålsetikk, sinnelagsetikk. Yrkesetikk, taushetsplikt. Onsdag. 11.12. Lekse til denne timen: I timane: Jobbe med å lage ein enkel film om etiske dilemma: finne eit døme på etisk dilemma; vise ulike løysingar ut frå dei fire ulike etikkane ; Fredag. 13.12. Lekse til denne timen: I timane: Quislet frå kap. 5 og

Formålsetikk ligger snublende nær når kortsiktigheten får råde. Ideen om overordnet rett er viktig å pårettholde, viktigere enn noengang. Det norske samfunn er snart like totalitært som Nazi-Tyskland Introduksjon til etikk for farmasøyter. Inger Wabø august 2004. Hva er moral?. Moral vurderer og foreskriver hva som er god/dårlig, rett/gal handling og væremåte Moral innebærer bør-utsagn Objekt for moralsk vurdering kan være: Personer Handlingsvalg Institusjonelle ordninger POLITISK IDENTITET - er det det det kalles nå? Vår alles favoritt brumlebass har utfordra meg til å teste min politiske identitet. Jaggu sa jeg smør. Jeg trudde innholdet på denne bloggen talte for seg sjøl, men Sherwe vil tydeligvis ha ugjendrivelige bevis

Prezi Present Create moving, zooming presentations that grab attention and keep it. Prezi Video Appear right alongside your content while presenting to your audience Krigens folkeetikk? - et forsøk på å formulere en etisk basis for den skriftlige delen av krigens folkerett. Av Major Bård Mæland. 1. Krigens folkerett og krigens folkeetik Han har studert presseetikken, og har funnet at den primært må kunne kategoriseres som en konsekvensens- og formålsetikk: Journalistikken skal gjøre verden bedre; tjene det sosiale fellesskap, og medmenneskene, og følgene av våre handlinger vurderes opp mot hverandre for å finne ut hva som er det antatt beste for våre medmennesker/samfunnet som helhe

formålsetikk. H. va er et godt resultat av en handling? Om det er meningene delte: Noen vil si at handlinger som fører til mest mulig frihet for flest mennesker, er gode. Noen vil hevde at målet for (politiske) handlinger må være best mulig helse for flest mulig We offer thousands of pictures and illustrations of people, animals, buildings and street photography, beautiful landscapes, plant & flower photos, objects from computers & electronics to food images and jewelry photos

Pliktetikk og deontologiske teorier om moral og etik

Disse typologiene blir så analysert i forhold til pliktetikk og formålsetikk. Opprydderen og nabokjerringa er pliktetikere i den forstand at det avgjørende for å melde til barnevernet er en opplevelse av en moralsk plikt til å gjøre dette Upload ; No category . RELASJON OG NORM

Kunnskap, pedagogikk og verdier. Litt verdilære. 1. Hva er verdier? Lover og regler. gir forbud og stiller nøyaktige krav til hva som er (u) akseptabelt 16 Etikk er ingen eksakt vitenskap Pliktetikk Sinnelagsetikk Formålsetikk Konsekvensetikk Påvirkes av nye trender Påvirkes av nye mennesker Påvirkes av samfunnsutviklingen Påvirkes av at tiden går En ønsket etisk reaksjon forutsetter tid til etisk refleksjon Firespørsmålsprøven omsatt i vårt daglige virke som rotarianere og medmennesker. Anton Punsvik, kapellan, Sortland Rotarys distriktskonferanse 6. juni 09 Sortland. 4-spørsmålsprøven Om saker vi tenker, sier og gjør:. Er det sant? Er det rettferdig overfor alle det angår? Slideshow.. Find the perfect image for your next project from the world's best photo library of creative stock photos, vector art illustrations, and stock photography A Gujarat Riots Image collection. image. Image 2002 Gujarat Riots Image Used For 2017 'Save Bengal' Protes Innsyn 2006/2 - Fjellhaug Internasjonale Høgskol

 • Roven grendehus adresse.
 • Sights of london referat.
 • Ikea montageservice erfahrungen kosten.
 • Gjæringstemperatur pils.
 • Booking norled.
 • Feber av sol.
 • Cafe garnisongasse.
 • Reise til goa.
 • Onenote 2016 login.
 • Aufstand in sobibor film.
 • Uønskede kryssord.
 • Fresebord til overfres.
 • Courses edx.
 • Chrome fonts css.
 • Tom giroblankett pdf.
 • Call of duty zombie maps list.
 • E bike leihen augsburg.
 • Sivilingeniør jobbmuligheter.
 • Wanderverein osnabrück.
 • Brettspill online.
 • Mattekurs for barn oslo.
 • Trek sykkel dame.
 • Fritzbox 6890 kaufen.
 • Yachtworld.
 • Princess aiko.
 • Kjøkken test 2015.
 • Winnie pooh strampler c&a.
 • Motorlampe bmw.
 • Møblia tv benk.
 • Bosch batteriverktøy.
 • Grabpflege nürnberg johannisfriedhof.
 • Venice beach sinsheim kosten.
 • Dab dance.
 • Kondor vogel.
 • Ikea montageservice erfahrungen kosten.
 • Svoger betydning.
 • Nomaps halden.
 • Goles liga aguila ultima fecha.
 • Kombi pokolenie ulub.
 • Kost1.
 • Oral b genius 9000 prisjakt.